Գրքեր

Դավթի սաղմոսներ

Սաղմոս ԾԳ
Այսուհետև՝ Դավթի իմաստության օրհնությունը, այն ժամանակ, երբ զեփացիները եկան և ասացին Սավուղին. «Ահա Դավիթը թաքուն նստած է մեզ մոտ»: Այն ժամանակ, երբ զեփացիները եկան և ասացին Սավուղին, թե ահա Դավիթը թաքնվել է մեզ մոտ՝ այն այրում: Սա նաև առաքյալների դասին է վերագրվում, որոնք գնալով քարոզելու՝ ասացին. 1. Աստուած, յանուան քում կեցո՛ զիս, և ի զօրութեան քում իրա՛ւ արա ինձ: Աստվա՛ծ, քո անվամբ փրկի՛ր ինձ և քո զորությամբ արդար հանի՛ր ինձ: Որպեսզի .....
Սաղմոս ԾԲ
Այսուհետև Մալալեթի մասին, իմաստություն Դավթի: Սիմաքսը Մալալեթը գյուղ է թարգմանում, իսկ Թեոդիտոսը՝ գավառ, Ակյուղասը՝ վայր, որտեղ կործանվեց ասորեստանցիների զորքը: Այս սաղմոսը զորավոր է, ինչպես որ 30-րդ սաղմոսի մասին ասացինք: 1. Ասաց անզգամն ի սրտի իւրում, թէ ոչ՛ գոյ Աստուած. ապականեցան և և պղծեցան յանօրէնութենէ իւրեանց. և ո՛չ  ոք է, որ առնէ զքաղցրութիւն: Անզգամն ասաց իր սրտում, թե՝ «Աստված չկա»: Ապականվեցին ու պղծվեցին իրենց անօրինության .....
Սաղմոս ԾԱ
Ի կատարած իմաստության սաղմոս Դավթի: Այն ժամանակ, երբ Դովեկ Եդոմայեցին եկավ պատմեց Սավուղին, թե ահա Դավիթն Աքիմելիքի տանն է: Դովեկը, որ Եսավի որդիների՝ եդոմայեցիների մոտից էր եկել Սավուղի մոտ և թլփատվել էր և հաճոյացել նրա առաջ, մատնում է Դավթին՝ ասելով, թե նա եկել է Աքիմելիքի մոտ և նրանից հաց ու սուր վերցրել և հարցրել Տիրոջից: Սավուղը բարկանում է և Դովեկին հրամայում կոտորել երեք հարյուր հինգ քահանայի, այդ ժամանակ Դավիթը երգում է և ասում. 1. .....
Սաղմոս Ծ
Ի կատարած Սաղմոս Դավթի, այն ժամանակ, երբ նրա մոտ եկավ Նաթան մարգարեն, երբ ինքը մերձեցել էր Բերսաբեին: Վերնագիրը ցույց է տալիս սաղմոսի բնույթն ու պատճառը, քանզի սա վերքերի դեղ է նման ձևով բոլոր մեղանչողների և զղջացողների համար: Սաղմոսի վերջին մասը նաև Բաբելոնի գերության խորհուրդն ունի՝ հիշելով Երուսաղեմը, որին փափագում էին, դրա համար էլ ասում է. 1. Ողորմեա՛ ինձ Աստուած ըստ մեծի ողորմութեան քում, ըստ բազում գթութեան քում քաւեա՛ զանօրինութիւնս .....
Սաղմոս ԽԹ
Սաղմոս Դավթի, ինչպես Կորխի որդիներն էին, այդպես էլ Ասափը կամ գրողն է [այս սաղմոսի] կամ եղանակ տվողը և Աստծուն օրհնություններ նվիրողը: Սաղմոսի խորհուրդը Տիրոջ երկրորդ գալուստն է և հրեաների զոհաբերության մերժելի լինելը: Նաև Եփրեմի և Եզեկիայի մասին է: 1.Աստուած աստուծոց Տէր խօսեցաւ, կոչեաց զերկիր՝ յարեւելից մինչև ի մուտս արևու: Աստվածների Աստված Տերը խոսեց, ձայն տվեց երկրին արևելքից մինչև արևմուտք: Աստվածը ճշմարիտ Աստվածն է, աստվածները՝ .....
Սաղմոս ԽԸ
Այսուհետև Կորխի որդիների՝ սաղմոս Դավթի օրհնության: Կորխի որդիներն ի դեմս սուրբ առաքյալներ դիմում են բոլոր ազգերին՝ հիշեցնելով ահավոր և անաչառ դատաստանը: Սա նաև Դանիելի տեսիլքի մասին է, որ տեսավ բոլոր ազգերի վրա: 1. Լուարո՛ւք զայս ամենայն ազգք, ունկնդի՛ր լերուք ամենեքեան, ոյք բնակեալ էք յաշխարհի: Լսեցե՛ք այս, համա՛յն ազգեր, ակա՛նջ դրեք բոլորդ, որ բնակվում եք աշխարհում: Ո՛չ միայն հրեաները, այլ բոլոր արարածներն են նրանը, և աշխարհի վրա բնակվող .....
Սաղմոս ԽԷ
Կորխի որդիների երկուշաբթի օրվա օրհնության սաղմոսը: Եթե Դավթի սաղմոս ասելու օրը շաբաթվա յոթներորդ օրն էր և շաբաթ օրը, ապա երկուշաբթի օրը խորանում ու տաճարում նույնպես երգում էին: Նախորդ սաղմոսի նույն իմաստն ունի նաև այս սաղմոսը՝ եկեղեցու և առաքյալների և նաև Գոգի մասին է, ինչպես որ ասում է. «Նրանց միջից փրկվածներին պիտի ուղարկեմ ազգերի մեջ՝ դեպի Թարսիս ու Փութ» (Ես. 66:19) և այլն: 1. Մեծ է Տէր, և օրհնեալ է յոյժ ի քաղաք Աստուծոյ մերոյ, ի լեառն .....
Սաղմոս ԽԶ
Ի կատարած Սաղմոս Դավթի Կորխի որդիների մասին: Բոլոր մեկնիչներն այս սաղմոսը վերագրում են առաքյալներին, իսկ Եփրեմը՝ Եզեկիային և Գոգին: 1. Ծափս հարէք ամենայն հեթանոսք, աղաղակեցէք առ Աստուած ի ձայն ցնծութեան: Բոլոր հեթանոսներ, ծա՛փ զարկեք, ցնծության աղաղակով դիմեցե՛ք Աստծուն: Հեթանոսներին հրամայում է ծափահարել, այսինքն՝ գործով ուրախացնել Հոգուն: Նորից՝ ձեռքը հոգու և մարմնի բախումն է հավատքի և գործերի հետ: Աղաղակելով, այսինքն՝ գոհություն .....
Սաղմոս ԽԵ
Այսուհետև՝ Կորխի որդիների գաղտնիքների մասին, ովքեր տաճարի գանձերն էին պահում, երգում էին այս սաղմոսը: Ոմանք ասում են, թե Գոգի և Զորաբաբելի մասին է, սակայն հավանական չէ այս կարծիքը, որովհետև ասվում է, թե պատերազմ է մղել մինչև երկրի ծագերը, ինչը Զորաբաբելը չի արել: Իրականում սա վերաբերում է ամբողջ տիեզերքով մեկ առաքյալների քարոզչության և եկեղեցու հաստատմանը՝ նման նախորդ սաղմոսին, և ծածուկ հայտնության խորհուրդն է պարունակում, ու նաև այն, ինչ .....
Սաղմոս ԽԴ
Այսուհետև՝ անցած  ժամանակի մասին. Կորխի որդիների իմաստությունը. օրհնության սաղմոս սիրելիի մասին։ Անցած ժամանակների փոփոխության պատճառով էր, որ Սիմաքոսը «ծաղիկ» թարգմանեց, իսկ Թեոդիտոսը՝ «շուշան»։ Եվ սիրելին՝ Որդին է, որին հաճեցավ Հայրը, ում այգու մասին ասաց Եսային, թե փոփոխվեց եկեղեցին իր սկզբնական վիճակից, ըստ մարգարեի, ծաղկեց շուշանի պես՝ Աստծո մարդ լինելու շնորհիվ, ում մասին էլ ասում է Հայրը։ 1. Բղխեսցէ սիրտ իմ զպատգամս .....
Սաղմոս ԽԳ
Ի կատարած. սաղմոս Դավթի՝ Կորխի որդիների իմաստությունը: Հիշատակություն է Եգիպտոսից դուրս գալու և կատարված հրաշքների մասին` վշտի մեջ գտնվող մակաբայեցիների կողմից ասված: Սա նկարագրություն է նաև Բաբելոնում գերության մեջ գտնվողի տառապանքների: 1. Աստուած, ականջօք մերովք լուաք, զոր հարքն մեր պատմեցին մեզ: Աստվա՛ծ, մեր ականջներով լսեցինք, մեր հայրերը մեզ պատմեցին Թեև աչքերով չտեսանք, բայց ականջներով լսեցինք այն գործերը, որ կատարվեցին նախահայրերի .....
Սաղմոս ԽԲ
Սաղմոս Դավթի: Նույն միտքն է արտահայտում, ինչ նախորդ սաղմոսում: Սա Իսրայելին՝ գերությունից և մեր բնությունն էլ սատանայից ազատագրելու մաղթանք է: 1. Դա՛տ արա ինձ Աստուած. և իրաւ արա ինձ ի դատաստանի իմում: Դատի՛ր ինձ, Աստվա՛ծ, և դատաստանիս ժամին արդարացրո՛ւ ինձ: Քանզի դու գիտես մեր բնության կրքերը, որովհետև դու ես ստեղծել մեր բնությունը: Արդարացրո՛ւ ինձ. որովհետև մեղանչեցի թշնամու դրդմամբ: Եվ գերին էլ ասում է, թե արդեն յոթանասուն տարի է և .....
Սաղմոս ԽԱ
Ի կատարած. սաղմոս Դավթի. Կորխեի որդիների իմաստությունը: Ղևտացիները կարողանում էին իմաստությամբ եղանակ դնել և տիրապետում էին տների արվեստին: Բայց սաղմոսի էությունն այլ է. ասված է հրեաների Բաբելոնում գերության մեջ գտնվելու ժամանակ՝ յոթանասուն տարի, որտեղից ցանկանում էին դուրս գալ: Նաև ասում են, թե Դավիթն այս սաղմոսն ասաց իր՝ Մովաբի անապատում գտնվելու ժամանակ: 1. Որպէս փափաքէ եղջերու յաղբերս ջուրց, այնպէս փափաքէ անձն իմ առ քեզ, Աստուած: Ինչպես .....
Սաղմոս Խ
Ի կատարած. սաղմոս Դավթի Սա վեհագույն վարդապետություն է, և զղջումն աստվածային է, որ երանի է տալիս նրանց, ովքեր մտածում են աղքատի մասին: Քանզի Դավիթն էլ աղքատների հետ էր շրջում և կերակրում նրանց և երբ գնաց Հեբուսը պաշարելու, նրա հետ էին կույրերն ու աղքատները և նրանք սկսեցին նախատել Դավթին, թե դրանց հետ ես մեզ վրա եկել, մենք շատ ենք այստեղ: Եվ խնայեց նրանց ու աղքատների վրա տնտես նշանակեց նրանց, ովքեր շրջում էին իր հետ՝ ղևտացիներից Լավոնի որդին, .....
Սաղմոս ԼԹ
Ոմանք կարծում են, թե Երեմիայի համար է այս սաղմոսն ասվել, մյուսները՝ Դանիելի, մի մասն էլ՝ Բաբելոնի ժողովրդի (քանզի յոթանասուն տարի համբերեցին): Սակայն իրականում, անշուշտ, սա Քրիստոսի շնորհով մեր բնությունը մահվանից և դժոխքից ազատելու մասին է: 1. Համբերելով համբերի Տեառն, և նայեցաւ առիս. և լուաւ աղօթից իմոց: Համբերությամբ սպասեցի Տիրոջը, և նա նայեց ինձ ու լսեց իմ աղոթքը: Արդարներն այստեղ և դժոխքում Տիրոջն էին հուսացել, մինչև որ նա գթությամբ .....

ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․