Գրքեր

Եկեղեցին և երգեցողությունը

«Խոսե՛ք միմյանց հետ սաղմոսներով, օրհներգություններով և հոգևոր երգերով, որպեսզի երգեք և ձեր սրտերում սաղմոս ասեք Տիրոջը» (Եփես. 5:19):

Արդեն երկար ժամանակ է, ինչ խոսվում է Եկեղեցու ծիսական պաշտամունքի կրճատման մասին: Թերթերն ու հանդեսները ավելի կամ նվազ հաճախականությամբ անդրադառնում են այդ թեմային, և հարցն օրակարգի խնդիր է դարձել: Ոմանք առաջարկում, փորձում և նույնիսկ համարձակվում են փոփոխություններ անել: Այդ պահանջը մեզ բնական և օրինավոր է թվում, երբ մանավանդ խնդիրն առնչվում է բարեպաշտական զգացումներին: Առանց ամեն բան վերիվայր շրջելու, առանց նորաբանությունների արդյոք չէի՞նք կարող մեղմացնել, բարվոքել այն, ինչ ունենք: Առաքյալի խոսքերն անդրադառնում են իսկապես ուշադրության արժանի մի հարցի՝ երգին ու երաժշտությանը, և հետևաբար արժե, որ մենք էլ զբաղվենք այդ շատ կարևոր հարցով:

Երբ Հիսուս սամարացի կնոջն ասաց. «Հոգի է Աստված, և Նրա երկրպագուները պետք է հոգով և ճշմարտությամբ երկրպագեն», այդպիսով բացահայտեց ճշմարիտ բարեպաշտության ոգին ու առանձնական կամ հրապարակային պաշտամունքի իրական նկարագիրը: Ինչպիսի՞ն պիտի լինեն այդ պաշտամունքի տարատեսակները, ի՞նչ բառերով, ի՞նչ դիրքով և կեցվածքով պետք է պաշտամունք մատուցել, ո՞ր պահին պետք է պաշտել:

Այդ առթիվ Հիսուս ոչ մի «ճշգրտում» չի կատարել, այլ բավականացել է միայն հետևյալ սկզբունքը հաստատելով. Նա Ինքը հետևում էր Ժողովարանի ու Տաճարի պաշտամունքներին: Հիսուս սպասեց միջավայրի, պարագաների և ժամանակի այն փոփոխություններին, որոնք պիտի հող նախապատրաստեին Նրա բերած «նորամուծությունների» համար:

Պաշտամունքի ձևերի միջև կարող են զանազանություններ լինել՝ տվյալ երկրի, ցեղի, զարգացման ու բարեպաշտության առանձնահատկություններով պայմանավորված: Սակայն ամեն բան անպայմանորեն պետք է ուղղորդվի հոգով երկրպագությանը, ամեն ինչ պետք է ձգտի այդ նպատակին, այսինքն՝ երկրպագության մեջ պիտի դրվի մեր հոգին, ասել է թե՝ մեր խիղճը, կամքը, սիրտը: Հոգու բոլոր վսեմ ձգտումներն ու բնազդները պետք է շփման մեջ լինեն Աստծու հետ՝ Աստծու սրբության, գթության և վսեմ գեղեցկության:

Ցայժմ պատմությունը մեզ ցույց չի տվել առանց տաճարների, առանց արարողության, առանց պաշտամունքի կրոններ: Հրապարակային պաշտամունքը զարգանում է մարդու սոցիալական կյանքին զուգահեռ: Ոմանք բավականանում են առանձնական պաշտամունքով. այդպիսիք, սակայն, մեծ թիվ չեն կազմում: Նրանք ասում են, որ Եկեղեցին իրենց համար «անօգուտ» է, նրանք իրենց եղբայրների հետ աղոթելու, երգելու կարիք չեն զգում: Այդպիսի առանձնական պաշտամունքը ոչ միայն խախուտ է, այլև եսասիրական ու արհամարհողական:

Արդյո՞ք այլ մարդկանց հետ շփումը արգելք կլիներ մարդուն՝ կրոնական զգացումներ ունենալու: Հարկավ ժամերգությունների ու Պատարագի մեջ այնպիսի հատվածներ կան, որոնք դադարել են «գրավիչ» լինելուց: Սակայն դա չի նշանակում, որ պետք է դիմել հակառակ ծայրահեղության, քանի որ այդպիսի ընթացքը մարդուն զրկում է հոգևոր վերընթացից և զարգացման զորությունից:

Հրապարակային պաշտամունքն անհրաժեշտ է, քանի որ միայն այդ պաշտամունքի միջոցով է ծաղկում կրոնական զգացումը, իրականանում հավատքի զորեղ և հրաշազարդ «դարձը»: Այդ պաշտամունքի միջոցով մարդիկ օրհնյալ առիթ են ունենում մտերմանալու, ջնջվում են զարգացման աստիճանով ու տարիքով պայմանավորված բոլոր տարբերությունները, և այդպիսով երկնավոր Հոր աչքերի առջև է հառնում մարդկության մեծ ընտանիքը: Այդ պաշտամունքի մեջ ամենքը խոնարհվում են, ամեն ոք աղոթում է միասիրտ և միահոգի, յուրաքանչյուրը դիմում է միևնույն Աստծուն: Պաշտամունքի մեջ ամենքը գտնում են Աստծուն՝ անսպառ և սուրբ ուրախության ու անպատում զգացումների Աղբյուրին:

Սակայն ինչպիսի՞ն պիտի լինի հրապարակային պաշտամունքի բովանդակությունը, որպեսզի այն համապատասխանի Հիսուսի սահմանած սկզբունքին և մարդկային հոգու օրինավոր պահանջմունքներին ու միևնույն ժամանակ կրոնական և փրկարար պտուղներ տա:

Հրապարակային պաշտամունքը, համաձայն Հիսուսի նկատառման և ցանկության, պետք է կազմված լինի երկու գլխավոր ու անհրաժեշտ տարրերից՝ քարոզխոսությունից և խնդրանքից: Ցավով պետք է նկատենք, որ մեզանում քարոզխոսությունը պատշաճ ուշադրության և հոգածության առարկա չի եղել: Մեր եկեղեցիների մեծ մասի բեմը «թափուր» է. չկա քարոզիչ, իսկ առանց քարոզչի եկեղեցին նմանվում է առանց թռչնի վանդակի:

Քարոզիչը բժիշկ, մարգարե է: Քարոզիչն է կյանք տալիս Ավետարանի խոսքերին: Նա քարոզում է Ավետարանը, լուսաբանում, հայտարարում, կրկնում, մխիթարում: Մեր Տերը «բեր մտցրո՛ւ այստեղ» խոսքն է ասել, և ըստ այդմ քարոզիչը պարտավոր է ամենքին հասկանալի դարձնել ճշմարտությունն ու մասնակից դարձնել խնջույքին:

Պաշտամունքի մեծ մասը պետք է հատկացվի կազդուրիչ և խրատական քարոզությանն ու մեկնաբանություններին: Միայն այդ եղանակով է արժևորվում պաշտամունքը, և անգամ անտարբերներն են հրապարակային պաշտամունքին մասնակցելու կարիք զգում: Այդ առումով մեր Եկեղեցին շատ է հետ մնացել: Հայ Բողոքական Եկեղեցին ավելի մեծ կարևորություն է տվել քարոզխոսությանը և սուրբգրային մեկնաբանությանը, քան Հայ Առաքելական Եկեղեցին:

Հայ բողոքականներն ավելի մեծ «խնամքով» են վերաբերվում քարոզխոսությանը, այն բավականաչափ սնուցվել է և հետևաբար առավել կազդուրիչ ու զորեղ է: Սակայն դրանից զատ նրանք ի՞նչ ունեն. դժբախտաբար նրանց պաշտամունքը չափազանց պարզ է, շա՜տ փետրաթափված, սառը, մերկ: Նրանց պաշտամունքը գուցե կարողանա խղճին դիպչել, սակայն այն կարո՞ղ է հպվել նաև սրտին: Այդ պաշտամունքն այնքան պարզ է, որ մերժում է ջերմությունը, կենսունակությունը և գեղեցկությունը:

Եկեղեցում գեղարվեստականությունն անհրաժեշտություն է․ այն շատ օգտակար է: Աստծու բոլոր գործերում տեսանելի է գեղեցկությունը, իսկ ինչո՞ւ այդ գեղեցկությունը չպիտի լինի կրոնի, պաշտամունքի մեջ, Եկեղեցում: Չշփոթենք պարզությունը ռամկության հետ: Ճշմարիտը և գեղեցիկը չեն կարող հակասել միմյանց: «Գեղեցիկը ճշմարտության շքեղությունն է»: Բարին ու գեղեցիկը անմիաբան և աններդաշնակ չեն: Մեր պարտականությունն է Աստծուն նվիրել այն բոլոր վսեմ հատկությունները, որոնք ստացել ենք Նրանից:

Մենք մասնակցում ենք հրապարակային պաշտամունքի ոչ միայն խրատվելու և Հիսուսի վարդապետությունից հոգևոր սնունդ ստանալու համար, այլ նաև Աստծուն պաշտելու և Նրան աղոթելու մտադրությամբ: Հանրային պաշտամունքը, համաձայն Պողոս առաքյալի՝ եփեսացիներին ուղղված պատգամի, պետք է լինի «սաղմոսներով, օրհնությամբ և հոգևոր երգերով, ձեր սրտերում Տիրոջը սաղմոսներ ձոնելով»:

Պողոս առաքյալն իր թղթերում չի խոսում հրապարակային պաշտամունքի արտաքին կառույցի մասին: Առաջին դարի քրիստոնյաները չունեին, չէին կարող ունենալ և երկար ժամանակ չունեցան տաճարներ, իսկ երբ ունեցան, դրանք հեթանոսական ճարտարվեստի շինություններ էին: Բայց առաքյալը խոսում է երգեցողության մասին:

Սրբազան երգն ու երաժշտությունը նախնական Եկեղեցում ունեցել են իրենց տեղը: Երգն ամբողջ տիեզերքի անուշահոտությունն է, իսկ երաժշտությունը՝ ձայներով «կառուցված» բանաստեղծություն: Երգը սուրբ խորհուրդների հրեշտակն է, որ թելադրում է ազնիվ գործեր կատարելու, երաժշտությունը ողջ մարդկությանը ծանոթ մայրենի լեզուն է: Եվ վերջապես երգն ու երաժշտությունը Աստծու ընձեռած վսեմ և հաճոյալից պարգևներն են:

Ինչպես Եկեղեցին և կրոնն ունեն իրենց պատմությունը, նմանապես երգն ունի իր պատմությունը: Այն մեծագույն դերն է կատարել մարդու կրոնական կյանքում: Երգում է նա, ով զգայուն է: Փիլիսոփայությունը երգ չունի, բայց կրոնն ունի իր երգը, քանի որ կրոնն առնչվում է զգացումին:

Ամենավայրենի ազգերից սկսած մինչև ամենավսեմները երգն իրենց կրոնական պաշտամունքի կարևորագույն մասն են համարել՝ «կիրառելով» ուրախության և ցնծության, ինչպես նաև սգի ու ողբի ժամանակ: Որքան ազնվանան զգացումները, այնքան ազնիվ կլինեն երգն ու երաժշտությունը: Երգն ու երաժշտությունը սերտ առնչություն ունեն քաղաքակրթության հետ:

Քրիստոնեության սկզբնավորությանը երգը մեծ դեր կատարեց նույնիսկ դավանաբանական հարցերում: Արիոսը երգեցողությամբ հաջողացրեց տարածել իր «դավանանքը», և քիչ էր մնացել, որ քրիստոնյաները արիոսական դառնային, սակայն Աթանաս Ալեքսանդրացին իր ողջ աստվածաբանությամբ կարողացավ դիմակայել այդ ուժին:

Նույն երևույթին ականատես ենք լինում նաև Բարդածան Ասորու պարագայում: Նա իր երգերով «նեստորականացրեց» Արևելքը, և եթե չլիներ Եփրեմ Խուրի Ասորու հեղինակավոր ու զորեղ դիմադրությունը, բոլոր քրիստոնյաները կդառնային նեստորականներ:

Եվրոպայի հյուսիսային ազգերը՝ սաքսոնները, օսրոքոթները, վիզիքոթները, մինչև Միջնադար հեթանոսներ ու բարբարոսներ էին. Եկեղեցին անհրաժեշտ համարեց նրանց մոտենալ երգով և երաժշտությամբ, ու միայն այդպես կարողացավ նրանց հայացքը դարձնել քրիստոնեությանը:

Արդ, գիտակցելով երգի և երաժշտության դերն անցյալում, պիտի գիտակցենք, որ երգեցողությունը Եկեղեցու համար նույնքան անհրաժեշտ է նաև այսօր: Նրանք, ովքեր ուզում են «գործնական երաժշտությունը» (մյուզիքը) ջնջել Եկեղեցու միջից, ամենաանմիտ արարքն են գործում: Եկեղեցուն բոլոր ժամանակներից ավելի այժմ է անհրաժեշտ քարոզխոսության հետ նաև ձայնային ու գործնական երաժշտության գործածությունը:

Երգը ոչ թե եկեղեցու «Դպրաց դաս»-ի, այլ ողջ ժողովրդի սեփականությունը պիտի լինի: Եկեղեցում ժողովուրդը, «Դպրաց դասի»-ն ձայնակցելով, պետք է երգի բոլոր երգերը: Հայ Առաքելական Եկեղեցում ժողովուրդը «համր» է մնում: Մանավանդ կանայք բնավ չեն երգում, ասես բոլորովին խորթ են երգեցողությանը: Ժողովուրդը ժամերգության կամ Պատարագի ժամանակ լռելյայն լսում է «Դպրաց դաս»-ի երգեցողությունը, ինչը սխալ է: Դա հակառակ է առաքյալի պատվերին. ժողովուրդը ևս պիտի երգի, և պիտի երգի բարձրաձայն:

Անշուշտ հասկանալի է, որ երբ ասում ենք «բարձրաձայն», դա չի նշանակում, որ ժողովուրդը կարող է ըստ իր պատկերացման արտահայտել ուրախության, երկյուղի, զղջման ու երախտագիտության զգացումները: Այլապես շփոթություն կառաջանա և եկեղեցին ծաղրալի ձայնարկություններով կլցվի: Պետք է ձայների համաձայնություն, կարգապահություն, չափավորվածություն և ներդաշնակություն լինի:

Այդ կարգապահությունն ու ներդաշնակությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ է, որ երաժշտությանը «ընկերակցի» երգեցողությունը: Գործիքային երաժշտությունը չպիտի սահմանափակվի դաշնամուրի կամ երգեհոնի շրջանակներում, այլ կարելի է կիրառել նուրբ և մեղմահունչ բոլոր երաժշտական գործիքները:

Մենք հարցնում ենք. «Ինչո՞ւ է ժողովուրդը հեռանում Եկեղեցուց»: Հարցնում ենք, սակայն չենք խորհում «դարմանի» մասին: Անհրաժեշտ է ընտիրագույն բոլոր երաժշտական գործիքները «ներմուծել» եկեղեցի: Պետք է կազմվեն ինչպես երգչախմբեր, այդպես էլ նվագախմբեր: Միայն այդպես պաշտամունքը կծաղկի, կկենդանանա, հավատացյալները կմտերմանան, սիրով կհաղորդակցվեն, և երաժշտությունն ամենքի համար բարեպաշտության անսպառ աղբյուր կդառնա:

Ինչպես անցյալում, այդպես էլ ներկայում երգն ու երաժշտությունը մաքուր և սուրբ հույզերի ու օրհնությունների աղբյուր են: Դրանց միջոցով կարող ենք բառերով խոսելուց ավելի դյուրին խոսել Աստծու հետ: Երգն ու երաժշտությունը պիտի լինեն մեր մխիթարությունն ու սփոփանքը:

Երաժշտությունը կարող է լինել և պիտի լինի Հայ Առաքելական ու Հայ Բողոքական Եկեղեցիներն իրար մոտեցնելու կարևորագույն զենքերից մեկը: Ներսես Շնորհալու երգերը հարստություն և գանձ են Հայ Եկեղեցու համար: Ուրախալի է, որ Հայ Բողոքականները ևս Շնորհալու երգերը ներմուծել են իրենց երգարան: Ինչո՞ւ միասին չերգենք այդ երգերը, ու մանավանդ ինչո՞ւ չերգենք ամենապատիվ Դուրյան պատրիարքի՝ աշխարհաբարի վերածած և ամենքի գնահատանքին արժանացած Շնորհալու բոլոր աղոթերգությունները:

Եթե ուզում ենք, որ երգը նպաստի հոգևոր զարգացմանը, այն պիտի համապատասխանի մի շարք պայմանների: Պողոս առաքյալը թվարկում է այդ պայմանները: Նա ասում է, որ երգը պիտի սրտագին լինի: Վհատ, տկար, միայն շուրթերից հնչող երգը կիսակատար է, այն չի կարող վեհացնել հոգին: Դարձյալ, երբ առաքյալն ասում է. «Երգե՛ք և սաղմո՛ս ասեք ձեր սրտերում», հավելում է. «Հոգո՛վ լցվեք»:

Սաղմոսներն ու երգերը աղոթքներ են: Արդ, Հոգով լեցուն երգը սրտաբուխ հառաչանք, զղջման աղաղակ է, ուրախության և երախտագիտության աղաղակ: Այն հոգին մոտեցնում է երկնավոր Հորը, և երբ սրտաբուխ ու Հոգով լեցուն այդպիսի երգին ընկերակցում է երաժշտությունը, այդժամ երգն ավելի է կենդանանում:

Ահա՛ ամենաանհրաժեշտ և կարևորագույն պայմանը, որով պաշտամունքը, աղոթքը, քարոզը ճշմարտապես ընդունելի են դառնում Աստծու համար: Հիսուս այդպիսի պաշտամունք կամեցավ, և այդպիսի հոգելից պաշտամունքով է մարդ կատարյալ հարաբերություն հաստատում իր հավատքի գերագույն առարկայի հետ, իսկ պաշտամունքի ծիսական մասն էլ փոխակերպվում է հոգով և ճշմարիտ երկրպագությամբ:

Եթե երգեցողությունն այս ոգով կատարենք, ինչպիսի՜ մեծ ոգևորություն կհաղորդենք պաշտամունքին, ի՜նչ եռանդ կստանան աղոթքները, որքա՜ն շահ և օգուտ կունենա բարեպաշտությունն ու ի՜նչ մեծ ազդեցություն կունենա այդ երգեցողությունը մեր բովանդակ գոյության վրա: Մենք տաճարից կհեռանանք ուժ, ուրախություն, մխիթարություն, արիություն ստացած՝ ջանալու, պայքարելու մեր կյանքի ամենօրյա փորձությունների ժամանակ:

Արդ, երբ նմատատիպ երգն ու երաժշտությունը միանում են քարոզխոսությանը, աղոթքներին, ընթերցումներին, հավաքական պաշտամունքին, այդ ժամանակ դառնում են զորեղ և օրհնյալ տարր բոլորի հոգևոր շինության համար:

Ուրեմն անփույթ չլինենք Աստծու պարգևների առջև: Գեղարվեստականությունը բերե՛նք և իր ողջ ճոխությամբ ծառայեցնե՛նք Աստծու փառքին: Լավ չէ մեկը կամ մյուսը ջնջել կամ պակասեցնել. այսօր երգեհոնը կամ դաշնամուրը, վաղը քշոցը կամ ծնծղան, մյուս օրը դպիրների շապիկները կամ պատարագչի զգեստները, մի ուրիշ օր խորանը կամ մոմերը, և ապա նույնիսկ Պատարագը կամ պատարագչին:

Բարեպաշտությունը գեղեցիկը, ձայնային ներդաշնակությունը «խեղդելը» չէ: Ամեն բան ժամանակի համեմատ ազնվացած, նրբացած և կատարելագործված պիտի ծառայեցնենք պաշտամունքի շքեղությանն ու սքանչելիությանը: Հեռո՛ւ վանենք նեղմիտ պատկերացումները և չոր պարզությունը, մերժե՛նք սահմանափակ մտածումները, իբրև մեծ ժողովուրդ՝ վեհաշուք երգե՛ր երգենք: Չտարակուսե՛նք, երբ հարցն Աստծուն է վերաբերում և առնչվում է մեր հոգիների սննդին: Չհապաղե՛նք մեր պաշտամունքի համար ժամանակ և դրամ զոհաբերելիս: Ամենքդ՝ մանավանդ երիտասարդներդ, միաբանությամբ երգե՛ք, որպեսզի երգն ավելի քաղցրահունչ դառնա:

Մաղթում եմ, որ Տերը շնորհի Իր Սուրբ Հոգին, որպեսզի մենք ամենքս կարողանանք առաքյալի պատվերի համաձայն սաղմոսել և երգել ու սաղմոսերգուի հետ ասել.

«Տե՜ր, եթե բանաս իմ շուրթերը,

Բերանս կերգի Քո օրհնությունը»:

Ամեն:

 

Տեր Ղևոնդ վրդԴուրյան, «Պարզ քարոզներ», Դ հատորՓարիզ, 1929 թ.

Արևելահայերենի վերածեց Գևորգ սրկ. Կարապետյանը

 

19.10.21
ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․