Գրքեր

Քարոզ Բուն Բարեկենդանի

«Գիշերաց կանխէ հոգի իմ առ քեզ Աստուած, զի լոյս են հրամանք քո ի վերայ երկրի»:

«Գիշերով իմ հոգին դեպի Քեզ է շտապում, Աստվա՛ծ, քանզի Քո հրամանները լույս են երկրի վրա» (Եսայի 26:9):

Սիրելի՛ զավակներ Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու.

Այսօր մեր մայր եկեղեցին տոնախմբում է Մեծի Պահոց առաջին կիրակին՝ Բուն Բարեկենդանը, որը դրախտային կյանքի հիշատակն է: Ուրախությամբ սկսվում է Մեծ պահքը և առավել ևս ավարտվում բազմապատիկ ցնծությամբ՝ մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Հարությամբ, քանի որ այն կյանքը, որից զրկվել էր մարդն իր անհնազանդությամբ, Քրիստոսի Հարությունը խոստանում է վերադարձնել մարդուն:

Այսօր ուրախանում ենք, և պիտի փորձենք ուրախ մտնել ապաշխարության շրջանի մեջ: Ինչպես Տերն է ասում Լեռան քարոզում. «Երբ ծոմ պահեք, տրտմերես մի՛ լինեք կեղծավորների նման, որոնք իրենց երեսները այլանդակում են, որպեսզի մարդկանց այնպես երևան, թե ծոմ են պահում. ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, այդ իսկ է նրանց վարձը: Այլ երբ դու ծոմ պահես, օծի՛ր քո գլուխը և լվա՛ քո երեսը, որպեսզի չերևաս մարդկանց որպես ծոմ պահող, այլ քո Հորը գաղտնաբար. և քո Հայրը, որ տեսնում է, ինչ որ ծածուկ է, կհատուցի քեզ» (Մատթեոս 6:16-18):

Տարին մեկ անգամ այս հիսնօրյա ընթացքով մենք փորձում ենք մի կողմ թողնել աշխարհիկ հոգսերը և մեր ուշադրությունը բևեռել մեր հոգու կարիքների վրա: Սա մի հրաշագործ շրջան է, որի ժամանակ մենք Հայր Աստծուց հայցում ենք Հիսուս Քրիստոսով հագցնել այն նախկին պատմուճանն ու կոշիկները, որ ունեինք, և որ կորցրինք մեր մեղանչականության պատճառով: Սա այն կենսատու ժամանակաշրջանն է, որի ընթացքում Հայր Աստծուց հայցում ենք Սուրբ Հոգու շնորհներով վերստին մաքրել մեզ մեր մեղքերից, ինչպես որ իր աղոթքում խնդրում է Սուրբ Ներսես Շնորհալի հայրապետը:

Մարդը մեղանչական է, և անընդհատ կարիք ունի մաքրվելու: Ինչպես մեր մարմինը անընդհատ խնամքի կարիք ունի, այնպես էլ մեր հոգին: Ահա թե ինչու Մեծի պահոց ապաշխարության շրջանը լուսավոր շրջան է և մեր ուսերին դրված ծանրակշիռ բեռ չէ, որ հարկադրաբար պետք է քարշ տանք մռայլ ու խավար օրերի միջով: Ապաշխարությունը տխուր ընթացք չէ, այլ՝ լուսավոր և կենսանորոգ: Այն հնարավորություն է ընձեռում մեզ ներթափանցելու մեր հոգու խորքերը և խորհելու մեր մեղքերի մասին: Եթե մկրտության ավազանը մի լվացարան է, որի մեջ մկրտվելով՝ մաքրվում ենք ադամական մեղքից, ապա Մեծ պահքը մի մաքրագործող ժամանակահատված է, որն է առիթ տալիս մաքրվելու ամենամյա մեղքերից, քննելու սեփական խիղճը, խոստովանելու մեղանչումներն Աստծո և մարդկանց հանդեպ և լցվելու Սուրբ Հոգու շնորհներով: Յուրաքանչյուր մեղք հաղթահարվում է Աստծո շնորհով և օգնությամբ, հետևաբար եթե մեզ հանձնենք Աստծու խնամքին, Նա՝ իբրև հմուտ մշակ, կհոգա մեր հոգու մասին:

Աստծուց խնդրենք, որ մաքրի մեր սրտերը և բովանդակալից լինեն մեր առաքինությունները և ոչ ձևական, որպեսզի դատապարտություն չլսենք Երկնավոր Դատավորից. «Մաքրի՛ր բաժակի և պնակի ներսը, որպեսզի դրանց դուրսն էլ մաքուր լինի» (Մատթեոս 23:26): Քրիստոսի խոսքերը խրատում են և ուշադրություն են հրավիրում առաքինությունների բովանդակության և ոչ ձևի վրա, որ ունայն չլինեն մեր տքնություններն ու ջանքերը, և մեր ապաշխարության շրջանը արդյունավետ և պտղատու լինի, ցնծություն բերի մեր հոգուն և ոչ հոգնություն, և մեր հոգին հարստանա Աստծո շնորհներով:

Աստված մեր մաքրագործումն է ցանկանում: Նա Պարարտ Եզը մորթում է կորսված որդու համար, այսինքն՝ Իր Որդուն չի խնայում, զոհաբերում է բոլոր սերունդների քավության և փրկության համար: Աստծո Միածին Որդին խաչվեց, թաղվեց և հարություն առավ մեղքերի մեջ շաղախված մարդկության համար: Ինչպես ասվում է «Բարի սամարացու» առակում (Ղուկաս 10:30-35) սամարացին «մոտենալով կապեց նրա վերքերը, վրան ձեթ ու գինի ածեց և դնելով նրան իր գրաստի վրա՝ տարավ մի իջևան և խնամեց նրան» (Ղուկաս 10:34): Հիսուս Քրիստոսի հոգատարությունն է սա՝ բուժելու, ապաքինելու և սրբացնելու մարդկանց:

Ուստի, սիրելինե՛ր, անգամ եթե մենք չենք գիտակցում, Աստծո ձեռնհասությունն ու օգնությունը մեր կյանքում անպակաս են: Իսկ որքա՜ն շնորհների կարժանանանք, եթե գիտակցաբար այդ հոգևոր օրհնության հետևից գնանք և Աստծուն անվերջ խնդրենք մեր հոգու և կյանքի համար անհրաժեշտ շնորհներ: Ինչպես ասվում է Սիրաքի գրքում. «Եթե արդարության հետևից գնաս, կհասնես նրան, և այն կհագնես իբրև փառքի զգեստ» (Սիրաք 27:9): Հետևաբար՝ մեզ բոլորիս մաղթում եմ ապաշխարության արդյունավետ շրջան և ընթացք, որպեսզի Սուրբ Հարության տոնին քաղենք այն պտուղները, որոնց համար ջանքեր ենք գործադրել, որոնց համար տքնել և աղոթել ենք, և մեր հոգու անդատաստանն իր պտուղներով ուրախություն պատճառի ոչ միայն մեզ, այլ նաև երկնքին: Ինչ հոգևոր փնտրտուքներ որ ունեք և խնդրում եք Աստծուց, մաղթում և աղոթում եմ ձեզ համար, որ ստանաք առավելաբար:

Սիրելինե՛ր, այն, ինչ կկարևորենք Մեծ պահքի ընթացքում, կարևորություն և արժեք կստանա առհասարակ մեր կյանքում: Երբ Մեծ պահքի ընթացքում կարևորենք պատվիրանապահությունը, այն սովորություն կդառնա մեր ողջ կյանքի համար: Երբ օրվա ընթացքում ժամանակ հատկացնենք աղոթքին և ոչ միայն ապաշխարության աղոթքներին, այլ նաև գոհաբանական աղոթասացությանը, մեր կյանքում մշտապես կզգանք երկնային օրհնության ուղեկցությունը: Երբ պահքի ընթացքում հիշենք ողորմություն տալու մասին, բարեգործությունը սովորական երևույթ կդառնա մեզ համար նաև պահքից դուրս, որովհետև այդ է մեր Տիրոջ կամքը:

Սա հանձնառելի պատվիրանների մասին, նույնը վերաբերում է նաև հրաժարելի պատվիրաններին: Ինչպես որ պահքի ընթացքում, խուսափենք դատելուց և բամբասելուց, այնպես էլ այդ զգոնությունը մնայուն կդառնա մեզ համար նաև պահքից դուրս: Երբ փորձենք հաշտվել և չնեղացնել մեր շրջապատի մարդկանց, այն մեզ համար բնավորություն կդառնա:

Թող Տերը զորացնի մեզ մեր պահոց և ապաշխարության ընթացքի մեջ, մեր աղոթքները թող լսելի լինեն Տիրոջը: Կիրակի առ կիրակի և ընթացք առ ընթացք հոգևոր հայրերի ուղղորդությամբ և Աստծո օրհնությամբ կարողանանք ըմբռնել մեր հայրերի սահմանած տոների և օրերի իմաստն ու նշանակությունը, որովհետև բոլորս էլ պիտի երկյուղածությամբ և սիրով անցնենք այս ճանապարհը: Սայթաքումներ կլինեն, կլինեն նաև փորձություններ, սակայն պետք չէ սարսափել և հուսահատվել, այլ ուղղակի պետք է հիշել, որ Աստված անողոք դահիճ չէ, այլ Սիրող և Գթառատ Հայր, որ ոտքի կանգնելու և ճանապարհը շարունակելու հնարավորություն է ընձեռում մեզ: 

Շնորհք, սէր և խաղաղութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի եղիցի ընդ ձեզ, ընդ ամենեսեանսն. Ամեն:

 

Տեր Վահան քհն. Առաքելյան

03.03.19
ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․