Գրքեր

Սաղմոս ՃԵ

Ալելուիա: Ալելուիան Սիմաքոսը չթարգմանեց, Ակյուղոսը «գովեցեք» թարգմանեց՝ ըստ հելլենական լեզվի: Ունի նաև հրեաների ապերախտության և Մովսեսի դեմ դուրս գալու խորհուրդը: Սաղմոսը նաև նոր ժողովրդի ընտրության խորհուրդն ունի:

1. Խոստովան եղերո՛ւք Տեառն, զի քաղցր է, զի յաւիտեան է ողորմութիւն նորա:

Գոհությո՛ւն մատուցեցեք Տիրոջը, քանզի քաղցր է նա, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը:

Հուսացող եղեք, ասում է, որովհետև ամեն քաղցրություն նրա հետ է և նրանից, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը, որով ընտրվեցիք նախքան ամեն ինչի լինելը:

2. Ո՞ խօսեսցի զզօրութիւնս Տեառն. լսելի արասցէ զամենայն օրհնութիւնս նորա:

Ո՞վ պիտի պատմի զորությունը Տիրոջ, լսելի դարձնի նրա ամբողջ օրհնությունը:

Եգիպտոսում, և նրա ամբողջ օրհնությունը լսելի դարձնի Բաբելոնից: Նորից՝ ո՞վ պիտի պատմի զորությունը Տիրոջ. բոլոր ականջները պիտի լսեն նրա օրհնությունը: Նորից՝ ով պիտի պատմի. ոչ ոք ի վիճակի չէ պատմել նրա զորության մասին, էլ ուր մնաց էության մասին, նաև՝ անարժան օրհնությունը չի լսում:

3. Երանի՛ ոյք պահեն զիրաւունս, և առնեն զարդարութիւն յամենայն ժամ:

Երանի նրանց, ովքեր իրավունք են պահում և ամեն ժամ արդարություն գործում:

Իրավունք են պահում հավատքի և արդարություն՝ գործերի, ամեն ժամ, այլ ոչ թե փոքր-ինչ ժամանակ:

4. Յիշեա՛ զմեզ, Տէր, ընդ հաճոյս ժողովրդեան քոյ. և այց արա՛ մեզ ի փրկութեան քում:

Հիշի՛ր մեզ, Տեր, ի հաճություն քո ժողովրդի, և այցելի՛ր մեզ քո փրկությամբ:

Ինչպես որ քեզ հաճոների հետ վարվեցիր, մեզ հետ էլ այդպես վարվիր:

5. Տեսցո՛ւք մեք զքաղցրութիւն ընտրելոց քոց, ուրախ եղերուք յուրախութիւն ազգի քոյ. և գովեսցուք մեք ի ժառանգութեան քում:

Տեսնենք բարությունը քո ընտրյալների, ուրախանանք քո ազգի ուրախությամբ, ու պարծենանք քո ժառանգությամբ:

Որ նրանցից լսեցինք և մեզ ցույց տվեց Տերը: Նորից հեթանոսների փրկության համար է աղոթում: Սրանք են ընտիր ցեղը, ըստ Պետրոսի, թագավորություն, քահանայություն (տե՛ս Ա Պետ. 2:9), որ ազգ կոչվեցին և միավորվեցին Քրիստոսի հետ, որ պարծեցան իրենց ժառանգությամբ:

6. Մեղաք մեք ընդ հարսն մեր, անօրինեցաք և յանցեաք:

Մենք մեր հայրերի հետ մեղանչեցինք, անօրինություն և հանցանք գործեցինք:

Որ անապատում մեղանչեցին, անօրինություն և հանցանք գործեցինք, կարծես ժառանգության տեր դառան, որից հեթանոսներն անպարտ են:

7. Հարքն մեր յԵգիպտոս ո՛չ իմացան զսքանչելիս քո. և ոչ յիշեցին զբազում ողորմութիւնս քո:

Հայրերը մեր Եգիպտոսում չհասկացան քո հրաշագործությունները, չհիշեցին քո ողորմության առատությունը:

Տասը հարվածները, և չհիշեցին քո բազում ողորմությունները, թե ինչպիսի դառնագույն ծառայությունից ազատեցիր:

8. Բարկացուցին զքեզ յանցանելն իւրեանց ընդ ծով Կարմիր. փրկեաց զնոսա վասն անուան իւրոյ, զի ծանիցեն զզօրութիւնս նորա:

Քեզ բարկացրին Կարմիր ծովն անցնելիս: Նա փրկեց նրանց իր անվան համար, որ ճանաչեն իր զորությունը:

Թողած այն բոլոր հրաշքները, որ տեսան, երբ անցան Կարմիր ծովով, ինչպե՞ս մոռացան քարեղենները: Աստված գիտեր, թե ինչ էին անելու, սակայն նա փրկեց նրանց իր անվան համար, որպեսզի ճանաչեն նրա զորությունը, ընտելանան և վարժվեն, ասում է:

9. Սաստեաց ի ծով Կարմիր՝ և ցամաքեցաւ. առաջնորդեաց նոցա ընդ անդունդս որպէս ընդ անապատս:

Սաստեց Կարմիր ծովին՝ և այն ցամաքեց, նրանց առաջնորդեց անդնդի միջով ինչպես անապատով:

Հողմով սաստեց և ցամաքեց: Նրանց առաջնորդեց անդնդի միջով ինչպես անապատով. անպարիսպ, անցանկապատ և ընդարձակ անապատով:

10. Կեցոյց զնոսա ի ձեռաց ատելեաց նոցա, և փրկեաց զնոսա ի ձեռադ թշնամեաց նոցա:

Նրանց ազատեց իրենց ատողներից և նրանց փրկեց իրենց թշնամիների ձեռքից:

Ինչպես որ իրենք էին ասում՝ իրենց թշնամի համարելով եգիպտացիներին:

11. Ծածկեաց ծով զնեղիչս նոցա. և մի ի նոցանէ ո՛չ ապրեցաւ:

Ծովը ծածկեց նրանց հալածողներին, և սրանցից ոչ ոք չփրկվեց:

Քանզի սա է խնդրում նախանձոտ Աստվածը՝ իրենց փրկությունը տեսնել և թշնամիների անհուշ կործանումը, որպեսզի սրանից առավել ուրիշ երկյուղ չունենան:

12. Հաւատացին ի բան նորա, և օրհնեցին զօրհնութիւն նորա:

Հավատացին նրա խոսքերին և օրհներգեցին նրան:

Նրա խոսքերին և ոչ թե նրան, այլ այդ պահին միայն լսելով խոստումը, և օրհներգեցին նրան, ոչ թե իրենց սրտերից, այլ՝ Մովսեսից սովորելով, քազի Մովսեսը տղամարդկանց, իսկ Մարիամը կանանց առաջնորդն էր:

13. Վաղվաղեցին և մոռացան զգործս նորա. և ո՛չ անսացին խորհրդոց նորա:

Բայց շուտով մոռացան գործերը նրա, և չանսացին նրա խորհուրդներին:

Քանի որ փորձում էր նրանց կերակրի և ջրի պակասով:

14. Ցանկացան զցանկութիւն յանապատի. և փորձեցին զԱստուած յանջրդի:

Անապատում ցանկությամբ վառվեցին, ու փորձեցին Աստծուն անջրդի վայրում:

Այնպիսի վայրում, ուր Աստված նրանց առջև էր: Փորձեցին Աստծուն անջրդի վայրում, Մեռայում, որը և քաղցրացրեց:

15. Ետ նոցա զխնդրուածս նոցա, առաքեաց լիութիւն յանձինս նոցա:

Իրենց խնդրածը նա տվեց նրանց, և լիություն ուղարկեց նրանց:

Ուստի այն, ինչ խնդրում էին լիության, այլ ոչ թե այն բանի համար, որ կարիքն ունեին, տվեց նրանց:

16. Բարկացուցին զՄովսէս ի բանակի, և զԱհարովն սուրբ Տեառն:

Բանակատեղիում բարկացրին Մովսեսին և Տիրոջ սրբին՝ Ահարոնին:

Այդպիսի հեզին, և Ահարոնին՝ Տիրոջ սրբին, որ նախ ընտրյալ անվանեց:

17. Բացաւ երկիր և եկուլ զԴադան, և ծածկեաց զբանակսն զԱբիրովնի:

Գետինը բացվեց ու կլանեց Դադանին, ծածկեց բանակն Աբիրոնի:

Քանի որ բացեցին իրենց բերանները՝ հայհոյելու Աստծուն, ապա ահավոր խայտառակությամբ կորան, որպեսզի ահ ընկնի մնացածի մեջ, որոնք Ռուբենի ցեղից էին, և որպես անդրանիկներ երեցություն էին խնդրում, փոխարենը ստացան իրենց հոր՝ Հակոբի անեծքը՝ ջրի պես մտնելով հողի մեջ և չեռալով դեպի վեր (տե՛ս Ծննդ. 49:4):

18. Հուր վառեցաւ ի ժողովս նոցա և բոց մաշեաց զմեղաւորս:

Հուր բորբոքվեց նրանց հավաքավայրերում, և բոցը լափեց մեղավորներին:

Կորխի հավաքավայրում, որ ղևտացի էր և ցանկանում էր Ահարոնի քահանայությունը, հուր ելավ բուրվառներից և կլանեց նրանց, և բոցը լափեց մեղավորներին, քանզի ծծումբի պես վառվում է մեղքը սարսափելի պատիժներից հետո:

19. Արարին զորթն ի Քորեբ, երկիր պագին պատկերի, և փոխեցին զփառս իւրեանց ի նմանութիւն որթու խոտակերի:

Քորեբում մի հորթ շինեցին, և երկրպագեցին արձանին: Իրենց փառքը փոխարինեցին խոտակեր հորթի պատկերով:

Որին որ Եգիպտոսում պաշտում էին, և Քորեբում, որտեղ Իսրայելի Աստծու փառքն էր: Եվ ոչ թե կենդանի հորթ, այլ՝ արձան, և Աստծուն փոխարինեցին խոտակեր հորթի պատկերի հետ: Ո՜ մեծ լրբություն, ինչպես Պողոսն է ասում. «Անեղծն Աստծու փառքը փոխեցին՝ նմանեցնելով այն եղծելի պատկերի» (Հռոմ 1:23):

20. Մոռացան զԱստուած կենարար իւրեանց, որ արար զմեծամեծս իւր յԵգիպտոս, զսքանչելիս իւր յերկիր Քամայ, և զոհ իւր ի վերայ Կարմիր ծովուն:

Մոռացան իրենց կյանք տված Աստծուն, որը մեծ գործեր կատարեց Եգիպտոսում, սքանչելագործություններ՝ Քամի երկրում, և ահավոր բաներ՝ Կարմիր ծովի վրա:

Զարմանում է, թե ինչպիսի և որքան շատ բաներ մոռացան:

21. Ասաց սատակել զնոսա, եթէ ոչ Մովսէս ընտրեալ կայր առաջի նոցա:

Ասաց, թե պիտի ոչնչացնի նրանց, եթե նրա ընտրյալ Մովսեսն առջևը կանգնած չլիներ:

«Թույլ տուր ինձ, որ կոտորեմ նրանց, իսկ քեզ մեծ ազգ դարձնեմ» (Ելք 32:10), որ եկել էր նրա առաջ ու խնդրում էր, և իջնելով լեռան վրայից՝ ոչնչացրեց հորթը:

22. Դարձաւ առ Տէր և անցոյց զբարկութիւն նորա, զի մի՛ սատակեսցին նոքա:

Նա դիմեց Տիրոջն ու վերացրեց բարկությունը նրա, որ նրանք չկոտորվեն:

Քառասնօրյա պահքով անցկացրեց նրա բարկությունը:

23. Անարգեցին զերկիրն ցանկալի. և ոչ հաւատացին բանի նորա:

Անարգեցին երկիրը ցանկալի, ու չհավատացին Տիրոջ խոսքին:

Այնուհետև խայտառակում է, երբ լրտեսները եկան և անարգեցին երկիրը, ուր ցանկանում էր Հովսեփը [տարվել] մահվանից հետո և Մովսեսն ու Ահարոնը նույնպես ցանկացան:

24. Տրտնջեցին ի բանակս իւրեանց. և ո՛չ լուան ձայնի Տեառն:

Տրտնջացին իրենց բանակատեղիում, ու չլսեցին ձայնը Տիրոջ:

Լրտեսներից լսելով՝ սկսեցին լաց լինել և տրտնջալ:

25. Համբարձ զձեռն իւր ի վերայ նոցա, հարկանել զնոսա յանապատի:

Տերն իր ձեռքը բարձրացրեց նրանց վրա, որ նրանց հարվածի անապատում:

Քառասուն տարի [երկարաձգելով] և ոչնչացնելով նրանց, քանզի ասացին, թե լավ է անապատում մեռնեինք (Թվեր 14:2):

26. Ցրուեսցի զաւակ նոցա ընդ հեթանոսս, ցրուեսցի զաւակ նոցա ընդ գաւառս:

Որ նրանց սերունդը ցրվի հեթանոսների մեջ, նրանց սերունդը ցրվի գավառներում:

Ովքեր այդքան ժամանակ անցնելուց հետո կնմանվեն իրենց այդ հայրերին: Հեթանոսների մեջ և գավառներում, ովքեր նրանց պես Երուսաղեմում կուռք էին պաշտում:

27. Պղծեցան նոքա ի Բէլփեգովր, զի կերան զոհեալ և զմեռելոտի:

Նրանք Բելփեգորով պղծվեցին, զոհի միս կերան ու մեռելոտի:

Բելը կուռքի անուն է, իսկ Փեգորովը՝ տեղանուն: Ոմանք Բահաղին՝ Ամոնի որդուն են աստված կոչում, որ մադիանացի դուստրերին բերեցին Բաղամ մոգի խորհրդով, որոնք Իսրայելի բանակի մոտ էին բնակվում և հրահրում էին նրանց զոհ մատուցել, կուռքերին պաշտել և պոռնկանալ, նախ՝ երկրպագել էին տալիս, այնուհետև զոհաբերություն անել և ուտել զոհաբերածը, և ապա խառնակվել իրենց հետ, դրա համար էլ ասում է. զոհի միս կերան ու մեռելոտի, ինչը եբրայերենում «քուաս» է կոչվում, որը կաթի ու արյան խառնակում է նշանակում, և որը սովոր էին նվիրել մեռելներին:

28. Բարկացուցին զնա ի գործս իւրեանց, յաճախեաց ի վերայ նոցա բեկումն:

Բարկացրին Տիրոջն իրենց գործերով, և նրանց վրա կոտորած իջավ:

Որքան շատացնում էին չարիքները, Տերն էլ ավելացնում էր նրանց կոտորածը, որովհետև քսանչորս հազար հոգի ընկան:

29. Ապա եկաց ի մէջ Փենէէս, քաւեաց և արգելաւ մահ. համարեցաւ նմա յարդարութիւն ազգէ յազգ մինչև յաւիտեան:

Ապա Փենեեսն եկավ մեջտեղ, քավություն տվեց, ու մահը վերջ գտավ: Նա արդար համարվեց սերնդից սերունդ՝ մինչև հավիտենություն:

Փենեեսը Եղիազարի որդին է, որ նիզակը բարձրացրած եկավ մեջտեղ՝ Աստծու բարկության, կենդանիների և մեռելների միջև, և քավեց Տիրոջ առաջ, որը նրան արդարություն համարվեց, գովեց նրան Աստված և գովում է հավիտյան՝ Տիրոջ համար նրա բարի նախանձը (տե՛ս Թվեր 25:7-10):

30. Բարկացուցին զնա ի ջուրսն հակառակութեան, չարչարեցաւ Մովսէս վասն նոցա, զի դառնացուցին զոգի նորա:

Նրան բարկացրին Հակառակության ջրերի մոտ, և Մովսեսը տանջվեց նրանց պատճառով, քանզի դառնացրել էին նրա հոգին:

Քանզի մեռել էր Մարիամը, և Մովսեսը սգի մեջ էր, ծարավեց ժողովուրդը և ժողովեցին հակառակվել Մովսեսի դեմ, որ ելնի սգից և ջուր բխեցնի իրենց համար, և Մովսեսը տանջվեց զայրույթից, քանզի դառնացրին նրա տրտմած հոգին:

31. Հրամայեաց շրթամբք իւրովք, և ոչ սատակեցին զազգն, զոր ասաց նոցա Տէր:

Նա հրամայեց իր շրթունքներով, և չկոտորվեցին այն ազգերը, որոնց մասին ասել էր Տերը:

[Իր շրթունքներով], այլ ոչ թե սրտով, և ասաց. «Լսեցե՛ք ինձ, ապստամբնե՛ր, հնարավո՞ր է, որ այս ապառաժից ձեզ համար ջուր հանենք» (Թվեր 20:10), և բարկությամբ հարվածեց վեմին, ու ջուր չելավ, մինչև որ երկրորդ անգամ հարվածեց, կարծես ցույց տալով, թե ի՞նքն է, որ պիտի ջուր տա նրանց: Եվ բոլոր տեղերից երևում էր վեմը և ամբողջ Իսրայելը տեսնում էր այն, և կանգնել էին իրենց խորանի մոտ ու աղոթում էին, իսկ Մովսեսը ելնելով՝ հարվածում էր գավազանով՝ որպես օրինակ Տիրոջ կողի խոցման: Եվ այստեղ անկարգորեն եղավ, քանզի պարտ էր Մովսեսին հեզությամբ ու գորովով կատարել Որդու խորհուրդը, սակայն բարկությամբ արեց: Եվ մրմնջաց, ու չկոտորեց Աստված այդ ազգերին, ինչպես որ խոսեց, նաև Հեսուի միջոցով: Կամ հրամայեց Տերը կոտորել քանանացիներին, և ժողովուրդը չկործանվեց:

32. Խառնակեցան ընդ հեթանոսս, և ուսան զգործս նոցա. ծառայեցին կռոց նոցա, և եղև նոցա ի գայթագղութիւն:

Խառնվեցին հեթանոսների մեջ, ու սովորեցին գործերը նրանց: Ծառայեցին նրանց կուռքերին, որոնք իրենց գայթակղությունը դարձան:

Սովորեցին գործերը նրանց, և չսովորեցրին նրանց աստվածպաշտություն: Խառնվեցին հեթանոսների մեջ՝ խնամիությամբ, ծառայեցին նրանց կուռքերին, և դա նրանց գլորման համար որոգայթ եղավ:

33. Զոհեցին զուստերս և զդուստերս իւրեանց դիւաց, և հեղին արիւն անբիծ:

Իրենց որդիներին ու դուստրերին զոհեցին դևերին, և հեղեցին արյուն անբիծ:

Աստծու [արյունը], և օրինավոր անասուն չմատուցեցին, իսկ դևերին՝ անբիծ մանուկների:

34. Արիւն ուստերաց և դստերաց իւրեանց՝ զոր զոհեցին կռոցն Քանանու:

Արյունն իրենց որդիների ու դուստրերի, որ զոհեցին Քանանի կուռքերին:

Կրկնում է մոլորությունների բազմության պատճառով:

35. Շաղախեցաւ երկիր յարենէ նոցա, և պղծեցաւ ի գործոց նոցա, զի պոռնկեցան ի գնացս իւրեանց:

Երկիրը շաղախվեց նրանց արյամբ, ու պղծվեց նրանց գործերից, քանզի պոռնկացան իրենց ընթացքով:

Պղծեցին երկիրը, որի վրա սուրբ ոտքով քայլել էին Աբրահամը, Իսահակը և Հակոբը:

36. Բարկացաւ սրտմտութեամբ Տէր ի վերայ ժողովրդեան իւրոյ. և գարշեցոյց զժառանգութիւն իւր յոյժ:

Սրտնեղած բարկացավ Տերն իր ժողովրդի վրա, և խիստ զզվեց իր ժառանգությունից:

Քանի որ զզվելի էին Աստծու և հրեշտակների համար, նրանց զզվելի ներկայացրեց բոլոր ազգերի առջև, ինչպես որ այժմ հայտնվեց խիստ:

37. Մատնեաց զնոսա ի ձեռս հեթանոսաց. սիրեցին նոցա ատելիք իւրեանց, և թշնամիք իւրեանց նեղեցին զնոսա. և խոնարհ եղեն ի ներքոյ ձեռին նոցա զամս բազումս:

Նրանց մատնեց հեթանոսների ձեռքը, և իրենց ատողները տիրեցին նրանց: Իրենց թշնամիները նեղեցին նրանց, և նրանք խոնարհվեցին նրանց ձեռքի տակ շատ անգամներ:

Ամոնացիների, մովաբացիների, եդոմացիների, իսկ հետո քաղդեացիները տիրեցին, և նրանք խոնարհվեցին նրանց ձեռքի տակ շատ անգամներ:

38. Բազում անգամ փրկեաց զնոսա, և նոքա դառնացուցին զնա ի խորհուրդս իւրեանց. և կորացան յանօրէնութեան իւրեանց:

Տերը շատ անգամ փրկեց նրանց, բայց նրանք դառնացրին նրան իրենց չար խորհուրդներով, և ընկղմվեցին իրենց անօրինության մեջ:

[Փրկեց] ազգերից: Դառնացրին, ոչ միայն գործով, այլ նաև խորհուրդներով, և ընկղմվեցին, քանի որ խոնարհվեցին բոլոր ազգերի առջև յոթանասուն տարի:

39. Հայեցաւ Տէր ի նեղութիւնս նոցա, ի լսել ձայնի աղօթից նոցա:

Տերը նայեց նրանց նեղությանը՝ լսելով ձայնը նրանց աղոթքի:

Լսելով ձայնը աղոթքի Դանիելի, Եզեկիելի և այլ սրբերի:

40. Յիշեաց զուխտս իւր, և զղջացաւ ըստ բազում ողորմութեան իւրում. ետ զնոսա ի գթութիւնս առաջի ամենայն գերչաց նոցա:

Հիշեց ուխտը իր, և իր բազում ողորմությամբ զղջաց: Նրանց գթության արժանացրեց իրենց բոլոր գերեվարողների դիմաց:

Որ արդարների հետ էր [կնքել], և նախ գթության արժանացրեց նրանց, ու Հեքոնիային ազատեց բանտից, խաղաղություն տվեց ամբողջ ժողովրդին և ապա դուրս հանեց այնտեղից:

41. Փրկեա՛ զմեզ, Տէր Աստուած մեր, և ժողովեա՛ զմեզ ի հեթանոսաց:

Փրկի՛ր մեզ, Տե՛ր Աստված մեր, և հավաքի՛ր մեզ հեթանոսների միջից:

Հոգին աղոթում է, որպեսզի վերջին գերությունից ազատվի Քրիստոսի միջոցով: Եվ հավաքի՛ր մեզ հեթանոսական անունների միջից, քանզի ովքեր քրիստոնեական անվամբ մի հոտի մեջ չհավաքվեցին, հեթանոս են: Հայտնի է, որ հրեաները Երուսաղեմ վերադարձան:

42. Խոստովան եղիցուք անուան քում սրբոյ, և պարծեսցուք յօրհնութիւնս քո:

Մենք գոհություն պիտի մատուցենք քո սուրբ անվանը և պիտի պարծենանք քո օրհնություններով:

Թե Տեր է Հիսուս Քրիստոսը ի փառս Հոր Աստծու: Եվ պիտի պարծենանք քո օրհնություններով, քանզի հրեաներին Մովսեսի միջոցով օրհնեց և երկրավորներով, իսկ մեզ՝ Քրիստոսի միջոցով և երկնավորներով:

43. Օրհնեալ Տէր Աստված Իսրայէլի. յաւիտեանս յաւիտենից:

Օրհնյալ է Տեր Աստվածն Իսրայելի հավիտյանս հավիտենից:

Հավիտյան օրհնում ենք Հիսուսին՝ մեզ օրհնողին և հավիտյան, որովհետև Հիսուս Քրիստոս նույնն է երեկ, այսօր և հավիտյան: Դարձյալ՝ հավիտենից Եգիպտոսից, և հավիտյանս՝ Բաբելոնից:

44. Եւ ասասցէ ամենայն ժողովուրդն. եղիցի եղիցի:

Ողջ ժողովուրդը թող ասի՝ «Թող լինի, թող լինի»:

Սա հրեաներինը չէ, այլ՝ մեր սեփականը, քահանան օրհնում է, իսկ ամբողջ ժողովուրդն ասում է. «ամեն, թող լինի», նույնն է ճշմարիտն ու հավատարիմը:

 

 

Վարդան Արևելցի, Մեկնութիւն Սաղմոսացն Դաւթի, Էջմիածին, 1797 թ.

Գրաբարից թարգմանեց Գայանե Թերզյանը

19.08.19
ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․