Գրքեր

Սաղմոս ՀԴ

Այսուհետև՝ մի՛ ապականիր. Ասափի օրհներգության սաղմոսը. երգ Ասորեստանի մասին: Սաղմոսն Աստծո դատաստանների և գերության մեջ գտնվողի մասին է, նաև վարդապետություն է առաքյալների և աշխարհի վերջին օրերի մասին, ինչպես որ ասում է.

1. Խոստովան եղիցուք առ քեզ, Աստուած, խոստովան եղիցուք և կարդացուք զանուն սուրբ քո:

Գոհություն մատուցենք քեզ, Աստվա՛ծ, գոհություն մատուցենք և կանչենք քո անունը:

Նախ՝ խոստովանենք հանցանքներս, ապա նոր քո անունը կանչենք, և ինչո՞ւ է կրկնում «խոստովանենք». Անանիան սովորեցրեց մեզ Տիրոջ անունը կանչել մեղքերի խոստովանությունից հետո՝ ասելով Պողոսին. «Լվա՛ քո մեղքերը» (Գործք. 22:16): Այս՝ մեղքերի խոստովանությունն է Տիրոջ անունը կանչելը, որը հավատի խոստովանություն է Տեր Աստծու, ով դատավոր է և ողորմած:

2. Պատմեցից զամենայն սքանչելիս քո. յորժամ ժամ առից՝ ես ուղիղ դատեցայց:

Ես պիտի պատմեմ քո բոլոր հրաշագործությունները. երբ ժամը հասնի՝ ճշմարիտ դատաստան պիտի տեսնեմ:

Երբ Երուսաղեմ հասնեմ՝ ազատվելով նեղություններից, արդարադատ եմ լինելու, ինչպես որ դու ես ասում. «Արդար դատով դատեցե՛ք» (Զաքար. 7:9): Ասում են, թե երբ Դավիթն այս սաղմոսն ասաց, միայն Հուդայի ցեղն ուներ, և խոստանում է, թե երբ տասը ցեղերը վերցնեմ, ապա, երբ ժամը հասնի, ճշմարիտ դատաստանով պիտի բոլորին դատեմ: Իսկ առաքյալները, երբ հրաման ստացան նստել տասներկու աթոռներին, ապա այստեղ քարոզեցին, իսկ այնտեղ դատելու են:

3. Մաշեցաւ երկիր՝ և ամենայն բնակիչք նորա. ես հաստատեցի զսիւնս նորա:

Մաշվեցին երկիրն ու նրա բոլոր բնակիչները, ես հաստատեցի նրա սյուները:

Երուսաղեմն ու նրա ամբողջ բնակչությունը: Ես հաստատեցի նրա սյուները, սա Աստված է ասում, սյունը Զորաբաբելն է, Հեսուն, մարգարեները: Նաև Քրիստոսինն են այս խոսքերը, երբ մեղքի պատճառով մաշվեց ամբողջ երկիրը՝ կտրված լինելով երկնքի բարեբերությունից, արդարությունից, ինչպես նաև աստվածպաշտությունից, երկրի վրա պակասեց առաքինությունը, և երկրի բնակիչների մեջ՝ սերը, ապա Տերը հաստատեց սյուներին՝ առաքյալներին՝ Հոգու յոթ շնորհները դնելով նրանց վրա և կառուցելով իմաստության տունը: Նորից՝ Երուսաղեմի հին սյունը՝ եկեղեցին հաստատվեց, ըստ Պողոսի Տիմոթեոսին ուղղված խոսքի, թե վերին Սիոն բարձրացրեց, որի սյուները հավիտենական են: Նորից, երբ մեղքի պատճառով կործանվի երկիրը, ապա սա է սյունը, այդ պատճառով ասում է.

4. Ասացի անօրինաց, թէ մի՛ անօրինիք. և մեղաւորաց, թէ մի՛ բարձրացուցանէք զեղջիւրս ձեր:

Անօրեններին ասացի, թե՝ անօրինություն մի՛ գործեք, մեղավորներին, թե՝ մի՛ ցցեք ձեր եղջյուրները:

Հպարտներին է ասում, թե՝ մի՛ ցցեք ձեր եղջյուրները, քիչ է այստեղի ժամանակը, դա է նշանակում վեր տնկելը:

5. Մի՛ համբառնայք ի բարձունս զեղջիւրս ձեր. և մի՛ խօսիք զԱստուծոյ անիրաւութիւն:

Ձեր եղջյուրները վեր մի՛ տնկեք, և Աստծու մասին անիրավաբար մի՛ խոսեք:

Եղջյուրները վեր տնկել, այսինքն՝ անասունների վարքը ձեր վրա վերցնելը: Սա է սյունը՝ Քրիստոսի խոսքը, խոսքով ստեղծվեց երկիրը, ասաց և եղավ, նաև խոսքով է հաստատում այսպիսիներին, ինչպես որ ասաց անիրավներին և մեղավորներին, թե Աստծո մասին անօրինաբար մի՛ խոսեք, դա է կոչվում եղջյուրները վեր տնկելը, այսինքն՝ ասել, թե անիրավ են նրա դատաստանները, ինչպես քաղդեացիներն ու հրեաներն էին ասում:

6. Զի ո՛չ յարևելից՝ և ո՛չ յարևմտից, և ո՛չ յանապատէ լերանց. այլ Աստուած դատաւոր է:

Ո՛չ արևելքից, ո՛չ արևմուտքից, ո՛չ էլ լեռների անապատից է, այլ Աստված է դատավորը:

Հիշատակում է [աշխարհի] չորս կողմերը, և հյուսիս ու հարավի փոխարեն անապատ է ասում, քանզի այնտեղ մարդիկ չեն բնակվում չափազանց ջերմության և ցրտի պատճառով, և արևի ելքի և մուտքի ժամանակ որոտում և թնդյուն է լինում, և այնտեղ բնակիչներ չկան: Իսկ արևելքում և արևմուտքով, և այս վայրում արհավիրքներ չեն լինում, այլ այնտեղ, որտեղ մարդիկ կան և ոտնահարում են նրա օրենքները: Նորից՝ ո՛չ արևելքից ասելով կարծես թե ասում է [աշխարհի] չորս ծագերից, որտեղ գերեվարվեցին հրեաները՝ քաղդեացիների կողմից՝ արևելքից, հույների կողմից՝ արևմուտքից, հարավից՝ Եգիպտոսից, հյուսիսից՝ հայերից, այլ Աստված է դատավորը, նրա հրամանով գերեվարվեցին, և զղջալու դեպքում էլ նա ետ կդարձնի դատաստանով: Նորից՝ արևելքից հույները, արևմուտքից հռոմեացիները պատերազմով միշտ միմյանց դեմ են դուրս գալիս, և լեռների անապատից՝ Մարաստանից և Պարսկաստանից Բաբելոնի վրա են հարձկավում, սակայն Աստված է նրանց դատավորը: Նորից, ո՛չ արևելքից, պակասեց խնամատարությունը, որը լուսո մայրն է, և ո՛չ էլ արևմուտքից՝ չարիքը, որտեղ չար թագավորն է, և ո՛չ էլ լեռների անապատից՝ պատերազմը, որտեղ չարի զորքերն են՝ հեթանոս թագավորները, այլ Աստված է դատավորը, գիտե չափել և դատել բոլորին: Նաև ասում են, թե արևելքից խաչն է գալու, արևմուտքից՝ Աստվածածինը, անապատից՝ տապանակը, սակայն Աստված է դատավորը:

7. Զայս խոնարհ առնէ, և զսոյն բարձրացուցանէ. բաժակ ի ձեռին Տեառն գինի լի անապակ արկեալ. և խոնարհեցոյց յայսմանէ յայս:

Որ խոնարհեցնում է մեկին և մյուսին՝ բարձրացնում: Տիրոջ ձեռքի բաժակը լի է անապակ գինով, որ մատուցում է սրան ու նրան:

Երուսաղեմը՝ գերությամբ, և մյուսին՝ բարձրացնում՝ ետ վերադարձնելով: Տիրոջ ձեռքի բաժակը, որ ճարտար տակառապետ Երեմիան արբեցնում էր թագավորներին և ամբողջ երկրին: Որ խոնարհեցնում է սրան ու նրան՝ Տիրոջ ձեռքով Երուսաղեմը, նրան՝ Բաբելոնը Կյուրոսի ձեռքով, կամ խստությունը խոնարհեցնելով հեզությամբ է փոխարինում: Անապակ գինին ուշաթափեցնում է բոլոր հանցավորներին՝ թույլ չտալով ազատվելու հնար գտնել: Տիրոջ ձեռքի բաժակը, այն բաժակն է, որ ասում էին, թե Նաբուգոդոնոսորն ուներ իր ձեռքում ոսկե բաժակ, և ում ցանկանում էր, խմեցնում էր, և լի, որը չի սպառվում: Եվ խիտ է՝ խառնությամբ, ինչը զարմանալի է. անապակ և խառնված, անապակ, քանզի արդար է, և գթությունն է խառնում, որովհետև մարմնավոր ենք, տկար և հիվանդ:

8. Սակայն մրուր նորա ո՛չ սպառեսցի. և արբցին զնա ամենայն մեղաւորք երկրի:

Սակայն նրա մրուրը չի պակասի, և երկրի բոլոր մեղավորները կխմեն այն:

Բաբելոնի մրուրը կմնա, քանզի հրեաներինը յոթանասուն տարի էր, իսկ Բաբելոնինն ու Գոգինը՝ ընդմիշտ: Եվ նորից, հանդերձյալ կյանքում, որ պատրաստել է սատանայի և նրա հրեշտակների համար: Նորից, փրկության բաժակը [Տիրոջ] ձեռքի, որ ինքը խմեց խաչի միջոցով, և մատուցեց առաքյալներին և վկաներին, որի կորստյան մրուրն էլ կխմեն հրեաներն ու չար իշխանները՝ Տիրոջը, առաքյալներին և վկաներին խմեցնողները:

9. Ես ցնծացայց յաւիտեան. սաղմոս ասացից Աստուծոյ Յակովբայ:

Ես պիտի ցնծամ հավիտյան, սաղմոս պիտի երգեմ Հակոբի Աստծուն:

[Տեսնելով] Աստծո իրավացի դատաստանը Հակոբին է հիշում, քանզի հանուն նրա եղավ իրենց վերադարձը:

110. Զամենայն եղջիւրս մեղաւորաց փշրեսցես. և բարձր եղիցի եղջիւր արդարոյ:

Մեղավորների բոլոր եղջյուրները դու պիտի փշրես, և արդարի եղջյուրը պիտի բարձրանա:

[Գերությունից] դարձի ժամանակ հակառակորդները շատ էին՝ եդոմացիները, մովաբացիները, փղշտացիները և այլք: Պիտի բարձրանա Զորաբաբելի եղջյուրը, և Քրիստոսինը, որը խաչն է, նաև երբ Տերը դադարեցնի բոլոր իշխանությունները:

 

 

Վարդան Արևելցի, Մեկնութիւն Սաղմոսացն Դաւթի, Էջմիածին, 1797 թ.

Գրաբարից թարգմանեց Գայանե Թերզյանը

26.11.18
ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․