Գրքեր

Սաղմոս ԿԷ

Այսուհետև՝ սաղմոս Դավթի:

Սաղմոսի բնույթը Քրիստոսի հարությունն է և ամբողջ աշխարհի փրկագործությունը, աստվածավայելուչ փափկությունն ու հոգու ուրախությունը: Երբեմն վերաբերում է նաև գերության մեջ գտնվողին:

1. Յարիցէ Աստուած եւ ցրուեսցին ամենայն թշնամիք նորա, փախիցեն ատելիք նորա յերեսաց նորա:

Թող ելնի Աստված, և նրա բոլոր թշնամիները թող ցրվեն, ու նրան ատողները փախչեն իր առջևից:

Նախ արդարներն են ասում, թե մի ուշացի՛ր բազմել հայրական աթոռին, և ապա [են այդպես ասում] մահվան ժամանակ: Այսպես ասաց Մովսեսը տապանակը տանելիս: Թող ելնի Աստված, ինչպես որ նախորդ սաղմոսի մեջ հրամայեց, թե երբ քահանան դուրս է գալիս խորանից, թող օրհնի ժողովրդին՝ ասելով. «Աստված կողորմի քեզ և կօրհնի քեզ, ցո՛ւյց կտա քեզ երեսն իր» (հմմտ. Սղմ. 66:2), և կողորմի քեզ, ինչն էլ Դավիթը վերցրեց և դրեց իր օրհնության սկզբում, հատկապես ոգին, ինչը որ նույն խորհուրդն ունեն: Եվ նրա բոլոր թշնամիները թող ցրվեն. դևերը, խաչողները և եկեղեցուն հալածողները, և իրականանում է խոսքը, որ ասում է. «Անիծյալնե՛ր, գնացեք ինձնից հավիտենական կրակը» (Մատթ. 25:41):

2. Որպէս պակասէ ծուխ՝ պակասեսցին, որպէս հալի մոմ առաջի հրոյ, այնպէս կորիցեն մեղաւորք յերեսաց Աստուծոյ:

Ինչպես ծուխն է ցնդում, այնպես պիտի անհետանան նրանք. ինչպես մոմն է հալվում կրակի դիմաց, այնպես էլ մեղավորները պիտի կորչեն Աստծու երեսից:

Ինչպես ծուխն է ցնդում քամու առաջ, և մոմն էլ չի կարող մնալ կրակի առաջ, այդպես էլ պիտի կորչեն մեղավորները, և հատուցման օրը Աստծո աչքը բնավ չի տեսնելու նրանց, ինչպես որ թագավորի աչքը չի տեսնում մահապարտին:

3. Արդարք ուրախ եղիցին՝ և ցնծասցեն առաջի նորա, և զուարճասցին յուրախութեան իւրեանց:

Արդարները թող ուրախ լինեն, թող ցնծան նրա առաջ և զվարճանան իրենց ուրախությամբ:

Առաքյալները և կանայք՝ Տիրոջ հարությամբ, և բոլոր սրբերն իրենց պսակներով և իրենց պսակողով, ըստ այս խոսքի, թե «ձեր ուրախությունը ոչ ոք ձեզնից չպիտի խլի» (Հովհ. 16:22), քանզի հավիտենական է:

4. Օրհնեցէ՛ք զԱստուած և սաղմոս ասացէ՛ք անուան նորա. ճանապարհ արարէք այնմիկ, որ նստի ընդ արևմուտս. և Տէր է անուն նորա:

Օրհնեցե՛ք Աստծուն, սաղմո՛ս երգեցեք նրա անվանը, ճանապա՛րհ տվեք նրան, ով նստում է արևմուտքում. և Տեր է անունը նրա:

Օրհնեցե՛ք Հիսուսին, ճանապարհ տվե՛ք նրա կամքի իրագործման համար, քանզի ըստ նրա կամքի են ընթանալու առաքյալները՝ քարոզչությամբ: Ով նստում է արևմուտքում, այսինքն՝ արեգակը մտավ մեր բնության մեջ [որպես արևմուտք], և մեր մեջ հանգրվանեց իմանալի արեգակը: Նաև դժոխքի մասին են այդպես ասում, մինչև որ այնտեղ իջավ Տերը: Դարձյալ, աշխարհի վերջում, երբ այս արեգակն այլևս չլուսավորի, ճանապարհ պիտի բացենք մեր մեջ մեծ Արեգակի համար:

5. Ցնծասցեն առաջի նորա, և խռովեսցին յերեսաց նորա:

Թող մարդիկ ցնծան նրա առջև և թող խռովվեն նրա երեսից:

Թող ցնծան սրբերը և թող խռովվեն դևերն ու չարքերը, քանզի երևաց Տերը չարագործների առջև՝ վերացնելու նրանց հիշատակը երկրի երեսից:

6. Որ հայրն է որբոց և դատաւոր այրեաց, Աստուած ի տեղւոջ սրբութեան իւրում:

Որ հայրն է որբերի ու դատավորն այրիների՝ Աստված իր սուրբ բնակարանում:

Որբ էր մեր բնությունը հայր չունենալու պատճառով և այրի էր՝ Քրիստոս փեսային չունենալու պատճառով: Հայրը խոսեց իր հարսի՝ Որդու այրու հետ և տեսավ նրա դատը, և Որդին իր սրբերին ներկայացրեց Հորը՝ ասելով «Հայր մեր» աղոթքը: Աստված իր սուրբ բնակավայրում. որպեսզի չկարծեն, թե շարժվեց Աստված, այլ ամբողջվին մնաց այնտեղ և եկավ այստեղ կատարելապես:

7. Աստուած բնակեցուցանէ զմիակրօնս ի տան, և հանէ զկապեալս քաջութեամբ իւրով, սոյնպէս և զդառնացօղս, որ բնակեալ են ի գերեզմանս:

Աստված բնակեցնում է միակրոններին տան մեջ և իր քաջությամբ ազատում գերյալներին ու դառնացած գերեզմանաբնակներին:

Միակրոններին, այսինքն՝ միևնույն հավատքն ունեցողներին, նաև միակրոն է կոչում նրանց, ովքեր բոլորովին մերժում են հակառակությունը, և Աստված իր տան մեջ՝ եկեղեցում է բնակեցնում և վեր է բարձրացնում՝ իր քաջությամբ ազատելով գերիներին, ովքեր մարմնով կապված էին իրենց չար գործերին: Նույնպես նաև դառնացածներին, որոնց դժոխքում թողեց, այսինքն՝ դևերին և չափազանց չարերին, որ մարմնով գերեզմանում են բնակվում, իսկ հոգով դժոխքում են Աստծո հանդեպ մեռածները, որոնց աշխարհի վերջում փոխադրելու է այլ՝ առավել դաժան տանջանքների վայր: Դարձյալ՝ դժոխքից հանելու է կապված հոգիներին, ինչպես նաև դառնացածներին՝ Դադանին և Աբիրոնին, դառնացած անձանց և Մովսեսին, և բոլոր նրանց, ովքեր հոգով և մարմնով տանջանքների մեջ էին: Մարմնով գերեզմանում էին՝ այնտեղ, որտեղ դրվեցին, իսկ հոգով՝ դժոխքում, որոնց ազատեց Տերը՝ իջնելով դժոխք: Դարձյալ, նրանք, ովքեր անգիտության պատճառով սիրով կապված էին կուռքերի հետ, և դառնացողները՝ սպանողներն ու հերետիկոսները, ովքեր իրենց կամքով և գիտակցաբար դառնացրեցին Աստծուն, և առանց զղջալու գերեզման մտան, ապա հարություն են առնելու նորից տանջանքների ենթարկվելու համար:

8. Աստուած, ընդ ելանել քեզ առաջի ժողովրդեան քո. ընդ անցանել քեզ ընդ անապատ՝ երկիր շարժեցաւ:

Աստվա՛ծ, երբ քայլեցիր քո ժողովրդի առջև, երբ անցար անապատով, ցնցվեց երկիրը:

Երբ ժողովուրդն անցնում էր Սինայի անապատով, ցնցվեց երկիրը, նույնպես, երբ արդարները դուրս բերվեցին դժոխքից, որ անապատ էր բարիների համար, հարության ժամանակ երկրաշարժ եղավ:

9. Քանզի և երկինք ցօղեսցին յերեսաց Աստուծոյ ի Սինէ՝ առաջի Աստուծոյ Իսրայէլի:

Եվ երկինքը ցող թափեց Սինայում՝ Աստծու շնորհիվ, Իսրայելի Աստծու առջև:

Ցողն այնտեղ մանանան էր, իսկ այստեղ՝ Սուրբ Հոգին, Հայր Աստծու անմերձենալի փառքը, իսկ Աստծու առջև, այսինքն՝ Քրիստոսի՝ վերնատանը, կենաց ցողն ու ավազանը, և հացն ու բաժակը մշտապես օրհնելով:

10. Անձրև կամաց պատրաստեցեր, Աստուած, ժառանգութեան քում. թէպէտ հիւանդացաւ, սակայն դու հաստատեցեր զնա, և գազանք քո բնակեսցեն ի նմա:

Ցանկալի անձրև պատրաստեցիր, Աստվա՛ծ, քո ժառանգության համար, որը թեև տկարացավ, բայց դու ոտքի կանգնեցրիր նրան: Եվ քո ժողովուրդը պիտի բնակվի նրա մեջ:

Ցանկալի անձրև տեղացրին ամպերը, որոնք էին. առաքյալները, մարգարեները, վարդապետները, քահանաները, սարկավագները, ովքեր Աստծո կամքի կատարողն էին: Թեև հիվանդացավ մեր բնությունը Ադամի պատճառով, սակայն դու քո գալստյամբ վերստին ամրապնդեցիր: Դարձյալ՝ հալածանքների պատճառով եկեղեցին հիվանդացավ, սակայն դու զորացրիր, երբ թագավորները քրիստոնյա դարձան: Գազաններն առաքյալներն են, որ մի կողմ թողնելով վայրենությունը, Պետրոս և Պողոս կոչվեցին, և բնակվում են եկեղեցում: Դարձյալ, այն անմարմիններին, որ Եզեկիելը տեսավ գազանների կերպարանքով, այստեղ են բնակվում, որովհետև այնտեղ, որտեղ Տերն է բնակվում, ինչո՞ւ չեն կարող նրանք բնակվել:

11. Պատրաստ արարեր քաղցրութեամբ քո աղքատի, Աստուած. Տէր տացէ զբան, ոյք աւետարանեն զօրութեամբ բազմաւ:

Աստվա՛ծ, քո քաղցրությամբ պատրաստություն տեսար աղքատի համար: Տերը պատգամ պիտի տա նրանց, ովքեր մեծ զորությամբ ավետիս են տալիս:

Սկզբում մեր աղքատ բնությանը մարգարեների միջոցով պատրաստեցիր, որ կորցրել էր պատգամը և հավասարվել անասուններին: Տերը պատգամ պիտի տա. Սուրբ Հոգու միջոցով հաղորդելով վերնատանը, ինչն ավետարանելու են առաքյալները՝ նշանների և շնորհի միջոցով:

12. Թագաւոր զօրութեանց սիրելւոյ, զգեղեցկութիւն տան քո բաժանեալ յաւարի. թէպէտ և ննջեսջիք ի մէջ վիճակաց:

Սիրելիիդ զորքերի թագավո՛ր, քո տան գեղեցկությունը մատնվեց ավարի: Թեկուզև ննջեք կալվածքների մեջ:

Թագավորը Քրիստոսն է, զորքերը՝ հրեշտակները, սիրելին՝ եկեղեցին, գեղեցկությունը՝ տաճարը, որ գեղեցկացավ Գոգի ավարից, ինչպես նաև Քրիստոսասեր թագավորներն ու զորքերը, որ զարդարում են եկեղեցին ավարով: Նաև Սուրբ Հոգու զանազան շնորհներն են եկեղեցու գեղեցկությունը: Թեև շնորհները բաժանվում են, սակայն Հոգին նույնն է: Ավար ասելով նկատի ունի առատ պարգևները: Նաև առաքյալները բաժանվեցին ամբողջ աշխարհով մեկ, թեև նրանք ննջեցին իրենց կալվածքների մեջ, սակայն դրանք իրենց անուններով կոչվեցին:

13. Թևք աղաւնւոյ արծաթապատ, և թիկնամէջք նորա ի գոյն ոսկւոյ:

Արծաթապատ թևերով և ոսկեգույն թիկնամեջով աղավնի կլինեք:

Այն տեսքով, որով իջավ Հորդանան՝ ցույց տալով իր արծաթապատ թևերը, այսինքն՝ մարգարեներին, և թիկնամեջը, այսինքն՝ առաքյալներին՝ առավել աստվածանման, իսկ թիկնամեջ է ասում առաքյալների անտեղյակությունը, որ չգիտեին և շատ բաներ ծածկված էր իրենցից, ինչպես Պողոսն էր, որ երրորդ երկինք տարվեց (տե՛ս Բ. Կորնթ. 12:2):

14. Ի գումարել երկնաւորին զթագաւորս ի վերայ նորա, ձիւնասցին ի Սաղմովն:

Երբ երկնավորը թագավորներին հավաքի այնտեղ, նրանք ձյան պես կթափվեն Սաղմոն լեռան վրա:

Երկնավոր Քրիստոսը առաքյալներին հավաքեց վերնատանը, և ապա՝ երկրի վրա, ինչպես նախ Գոգին՝ Երուսաղեմի վրա, և գազաններին, և ապա ավետարանիչներին, իսկ այժմ՝ թագավորներին՝ հրամայող դևերին և ցավերին: Ձյան պես կթափվեն, նախ այնտեղ սպիտակափայլ եղան մարմնով Գոգի ավարից, իսկ այստեղ՝ Սուրբ Հոգու պարգևների շնորհիվ, իսկ աշխարհի վերջում՝ հոգով և մարմնով, երբ արեգակի պես ծագելու են արդարները: Սաղմոնի վրա, այսինքն՝ Երուսաղեմի:

15. Լեառն Աստուծոյ լեառն պարարտ, լեառն մածեալ, և լեառն պարարտ. և զի՞նչ կարծէք լերինք հպարտացեալք:

Աստծու լեռը պարարտ լեռ է, հաստատուն լեռ և պարարտ լեռ: Ո՛վ հպարտ լեռներ, ի՞նչ եք նախանձում այն լեռանը:

Լեռը եկեղեցին է իր հաստատունությամբ, հաստատուն է լեռը, որտեղ հարյուրապատիկ, վաթսուն, երեսուն և ամեն կարգի պտուղ է տալիս (հմմտ. Մատթ. 13:8): Հաստատուն լեռ. հեղուկ էր մեր բնությունը՝ կաթի պես, մինչև որ ընդունեց Սուրբ Հոգուն որպես մակարդ և մածուն դարձավ, և անդամները միավորվեցին Տիրոջ գլխի հետ: Եվ պարարտ լեռ, երբ նահատակները աճեցին: Եվ ի՞նչ եք նախանձում. Սիմաքոսը տգեղ լեռներ դևերին է անվանում: Այլ օրինակներում այսպես է. Սաղմոն Աստծո լեռ, լեռ Բիշան, որ Հորդանանի արևմուտքում է գտնվում, ինչպես որ Սաղմոնը՝ Արևելքում, իսկ մեջտեղում Հորդանանն է: Սաղմոնը հատուցումն է, արդարների լույսը, ովքեր պահում են մկրտության շնորհները, իսկ Բիշանը խավար է կոչվում, ովքեր ավազանի լույսից խավարում են իրենց գործերի պատճառով:

16. Լեառն, ընդ որ հաճեցաւ Աստուած բնակել ի նմա. քանզի և Տէր իսկ բնակեսցէ ի նմա իսպառ:

Այն լեռանը, որտեղ բարեհաճեց բնակվել Աստված, և Տերն իսկ բնակվելու է այնտեղ հավիտյան:

Բնակվել եկեղեցում, քանզի Տերն իսկ կբնակվի խաչի մեջ, եկեղեցու և սրբերի, և քանի որ բարեհաճեց այնտեղ բնակվել, այլևս չի հեռանա, այլ բնակվեց, բնակվում է և կբնակվի, ինչպես որ մի այլ տեղում ասում է. «Այստեղ պիտի բնակվեմ, քանզի հավանեցի սա» (Սղմ. 131:14):

17. Կառք Աստուծոյ բիւրապատիկք, հազարք ուղղիչք, և Տէր ի նոսա ի Սինէ սրբութենէ իւրմէ:

Աստծու կառքերը բյուրապատիկ են՝ հազարավոր կառավարներով, որոնց մեջ է Տերն իր սուրբ Սինայից:

Ոչ միայն այն վեց հարյուր հազարը, որ ելան Եգիպտոսից նույնքան անմարմին կառքերով, այլև արդարներն անթիվ են՝ խաչին, եկեղեցուն և հրեշտակներին մոտ, և այդքանով էլ ուղղորդում են մարդկանց դեպի հավատքի գործերի և նրանց միջոցով պաշտվում է Տերը: Դարձյալ հազարավոր կառավարները վարդապետներն են, որ ուղղորդում են պաշտամունք մատուցելով և խրատելով: Դարձյալ հազարավոր կառավարներ, ըստ այնմ, թե. «Հազար-հազարավորներ պաշտում էին նրան» (Դանիել 8:10), և նրանց մեջ էր Տերը՝ լինելով անսահման: Սինայից, որն անմերձենալի է, անմերձենալի լույս, որտեղից խոնարհվում է Տերը:

18. Ել ի բարձունս` և գերեաց զգերութիւն. առ աւար, բաշխեաց պարգևս և ետ որդւոց մարդկան, քանզի թերահաւատից ևս բնակեալ եղիցի ի նմա:

Նա ելավ բորձունքներն ու գերեվարեց գերությունը. ավար առավ, պարգևներ բաշխեց ու տվեց մարդկանց որդիներին, որ թերահավատներն անգամ բնակվեն այնտեղ:

Ելավ բարձունքները, այսինքն՝ խաչի վրա և երկինք: Ելնելը իջնելն է ցույց տալիս, նախ իջավ, և ապա ելավ: Ավար առավ Հորից, երբ գերեվարեց գերիներին սատանայից, և այն Հոգին, որ Հորից է ելնում, բաշխեց գերիներին՝ չհիշելով առաջին թերահավատությունը: Դարձյալ ոչ թե բոլորովին անհավատներն են եկեղեցու մեջ, այլև թերահավատներն ու տգետները:

19. Տէր Աստուած օրհնեալ, օրհնեալ Տէր զօրհանապազ, առաջնորդեսցէ մեզ Աստուած փրկիչ մեր:

Օրհնյալ է Տեր Աստվածը, օրհնյալ է Տերն ամեն օր. Աստված, Փրկիչը մեր, պիտի առաջնորդի մեզ:

Ամեն օր պետք է օրհնաբանել այդքան բարիքներ տվողին՝ կրկնակի կյանքի և երկու աշխարհների համար. այն, որ եկավ և գալու է, և Սուրբ Հոգին, որ առաջնորդում է մեզ ամեն տեսակ բարիքների:

20. Աստուած մեր Աստուած կենարար, և ի Տեառնէ են ելք մահու:

Աստված մեր կենարար Աստվածն է, և Տիրոջ ձեռքում է ելքը մահվան:

Ով ասաց. «Ով հավատում է ինձ, կապրի» (Հովհ. 11:25): Տիրոջ ձեռքով են ելնում հոգիները դժոխքից և մահվանից:

21. Բայց սակայն Աստուած փշրեսցէ զգլուխ թշնամեաց մերոց. և զհերն կարճնովին, որ գնան յանօրէնութեան իւրեանց

Սակայն Աստված պիտի փշրի մեր թշնամիների գլուխը և կարճամազ պիտի պահի նրանց, ովքեր ընթանում են իրենց անօրինությամբ:

 Թշնամիների գլուխը կռապաշտությունն է և նույնը Հորդանանի իշխանի [կռապաշտության] գլուխն է: Կարճամազ, այսինքն՝ մանրակրկիտ քննելով հատուցելու է, կարճամազ ասելով նկատի ունի նաև անխոտորությունը, որն այնպես կոտրվեց, որ հնարավոր չէր բժշկել: Կամ կարճամազ, այսինքն՝ արմատով, քանզի մեռելոտի գործեր է քննում:

22. Ասաց Տէր. ի խորոց անդնդոց դարձուցից, և ի միջոյ ժանեաց զայն ի դուրս կորզեցից:

Տերն ասաց. «Անդունդների խորքից ես պիտի վերադարձնեմ և ժանիքների միջից դուրս կորզեմ նրան:

Հոգիները՝ դժոխքից: Եվ ժանիքների միջից. երկու մասի է բաժանում. նրանք, որ դժոխքի փորում են, և նրանք, որ ժանիքների մեջ են, այսնքն՝ դեռ մարմնում են, և նրա կամքն են կատարում: Նրանց է դուրս կորզելու, ովքեր զղջում են, և ցանկանում է [ազատել] նրանց, ովքեր ժանիքների մեջ են գտնվում:

23. Որպէս թացցի ոտն քո յարեան, և լեզուք շանց քոց յարենէ թշնամեաց քոց:

Այնպես որ ոտքդ արյան մեջ թրջվի, և քո շների լեզուները թրջվեն թշնամիներիդ արյունից:

Երբ խաչը բարձրացավ, թրջվեց նրա ոտքը, նաև երբ տրորեց թշնամիներին որպես հնձան, ապա իր արյունը թափեց: Եվ շների լեզուները՝ հեթանոսների, հռոմեացիների՝ հրեաների արյունից:

24. Երևեցան գնացք քո, Աստուած, գնացք Աստուծոյ թագաւորին մերոյ սրբոյ:

Երևաց քո երթն, Աստվա՛ծ, Աստծու՝ մեր սուրբ թագավորի երթը:

Կուսությամբ ծնունդը, մեռելներից հարությունը՝ կնքված վեմով, դժոխք իջնելը, վերնատուն գալը, երկինք համբարձվելը Աստծունն էր և մեր թագավորինը:

25. Կանխեցին իշխանք, հանել զօրհնութիւն ի մէջ կուսանաց և գովչաց:

Իշխաններն առաջ անցան օրհնություն մատուցելու կույսերի և գովերգուների մեջ:

Առաքյալներն առաջ անցան օրհնություն մատուցելու կույսերի մեջ: Հնում մարգարեները կույս երգիչների հետ, իսկ նորում՝ առաքյալները բազում կույսերի և գովերգուների հետ:

26. Յեկեղեցիս օրհնեցէ՛ք զԱստուած, և զՏէր յաղբերացն Իսրայէլի:

Խմբովին օրհնեցե՛ք Աստծուն, Տիրոջը՝ Իսրայելի աղբյուրների կողմից:

Անձեռակերտին, իմանալիին, անքննելիին, այստեղ՝ մարմնով, իսկ այնտեղ՝ մտքով: Իսրայելի աղբյուրները մարգարեներն ու առաքյալներն են:

27. Անդ Բենիամին ի տղայութեան զարմանալի, իշխանք Յուդայ առաջնորդք նորա       ՝ իշխանք Զաբուղոնի, և իշխանք Նեփթաղիմա:

Այնտեղ են Բենիամին զարմանահրաշ մանուկը, Հուդայի երկրի առաջնորդ իշխանները և Զաբուղոնի ու Նեփթաղիմի իշխանները:

Պողոսն էր զարմանահրաշ մանուկը, որին Սիմաքոսը բռնավոր [է թարգմանում], Թեոդիտոն՝ անկիրթ և խռովարար, որովհետև հալածող էր: Նաև՝ զարմացավ այն ձայնից, որ ասաց. «Ինչո՞ւ ես հալածում ինձ» (Գործք 9:4): Հուդայի իշխանները՝ Տիրոջ եղբայր Հակոբոսը և Հովսեփի եղբայր Կղեովպասն են, Զաբուղոնի իշխանները՝ Հովհաննեսն ու Հակոբոսը, Նեփթաղիմի իշխանները՝ Պետրոսն ու Անդրեասը, որոնք այդ տոհմերից էին:

28. Հրամայեա՛, Աստուած, զօրութեամբ քով, զօրացո՛ զայս, զոր հաստատեցեր ի մեզ:

Հրամայի՛ր, Աստվա՛ծ, քո զորությամբ, զորացրո՛ւ այն, ինչ հաստատեցիր մեր մեջ:

Առաքյալներն են ասում. հրամայի՛ր երկարել մեր ձեռքը բժշկությունների և նշանների համար: Ինչ հաստատեցիր մեր մեջ. այսինքն՝ քարոզչությունը:

29. Ի տաճարէ քումմէ յԵրուսաղեմէ, քեզ մատուսցեն թագաւորք զպատարագս:

Երուսաղեմի քո տաճարից թագավորները թող ընծաներ մատուցեն:

Եկեղեցում բոլոր թագավորները թող ընծաներ մատուցեն Աստծուն:

30. Սաստե՛ա ի գազան եղեգան, ի ժողովս զուարակաց, և ի դասս երնջոց:

Սաստիր եղեգնուտի գազանին՝ ցուլերի և երինջների երամակներով հանդերձ:

Եղեգնուտի գազանը դևերն են, որ տկարների մեջ են զորանում և բնակվում: Ցուլերի երամակներով, այսինքն՝ հրեաների առաջնորդներով հանդերձ: Երինջների երամակներով, այսինքն՝ նրանց կանանցով հանդերձ, քանզի քահանաները թողնելով օրենքի լուծը, կանանց հետ էին մեղկանում:

31. Խոտեսցին այնոքիկ, որ ընտրեալ են արծաթով, ցրուեա՛ զհեթանոսս և ոյք կամին ընդ պատերազմ:

Թող արհամարհվեն նրանք, ովքեր ընտրվել են արծաթով: Ցրի՛ր հեթանոսներին ու պատերազմ կամեցողներին:

Հուդան և զինվորները, և նրանք, ովքեր ընտրվում են արծաթով՝ Աստծուց պիտի մերժվեն: Ցրի՛ր հեթանոսներին. հալածող թագավորներին, ովքեր պատերազմ են սիրում:

32. Եկեսցեն հրեշտակք յԵգիպտոսէ. հնդիկք յառաջագոյն ձեռնտու լիցին առ Աստուած:

Եգիպտոսից պատգամավորներ պիտի գան, և հնդիկներն ավելի առաջ ձեռք պիտի մեկնեն Աստծուն:

Մոգերը և եթովպացի ներքինին: Հնդիկներն ավելի առաջ ձեռք պիտի մեկնեն Թովմասի շնորհիվ, և նախ ներքինու միջոցով Աստծուն ձեռք մեկնեցին և ազատվեցին մահվանից:

33. Թագաւորութիւնք երկրի, օրհնեցէ՛ք զԱստուած, և սաղմոս ասացէք Տեառն:

Աշխարհի՛ թագավորներ, օրհնեցե՛ք Աստծուն, և սաղմո՛ս երգեցեք Տիրոջը:

Բոլոր սրբերը, որ հանուն Քրիստոսի հալածվեցին, քանզի նրանցն է արքայությունը:

34. Ճանապարհ արարէք այնմիկ, որ նստի յերկինս երկնից ընդ յարևելս:

Ճանապարհ բացեք նրա համար, որ նստում է երկինքների երկինքներում, արևելյան կողմում:

Նախ արևմուտքում էր Տերը և հոգ էր տանում, մինչև որ հավատացին, և ուղղվեցին դեպի արևելք և դարձան երկինքների երկինք՝ ունենալով Աստծուն: Նաև, որ նստում է Հոր աջ կողմում, ճանապարհ հարթեք և սպասեք նրա գալստյանը, որ մեծ փառքով գալու է արևելքից:

35. Ահա տացէ զձայն իւր ի ձայն զօրութեան. և տո՛ւք զփառս Տեառն:

Ահա նա ձայն պիտի տա, ձայնն իր զորության: Փառք տվեք Տիրոջը:

Սուրբ Հոգին նախ պիտի գա սաստիկ հողմով, որին փառք տվեք ինչպես Աստծուն:

36. Ի վերայ Իսրայէլի մեծ վայելչութիւն նորա. զօրութիւն նորա մինչև յամպս երկնից:

Նրա մեծ վայելչությունն Իսրայելի վրա է, իսկ զորությունը հասնում է մինչև երկնքի ամպերը:

Այնտեղ էր վայել գալ՝ Իսրայելի վրա, իսկ նրա զորությունը հասնում էր մինչև մարգարեները, ովքեր գիտեին և նրա գալստյան ավետիսն էին տալիս, ինչպես որ ասում է. «Սրանից հետո իմ Հոգուց կհեղեմ ամեն մարմնի վրա» (Հովել 2:27):

37. Սքանչելի է Աստուած ի վերայ սրբոց իւրոց, Աստուած Իսրայէլի:

Սքանչելի է Աստված իր սրբերի մեջ. նա Աստվածն է Իսրայելի:

Սուրբ Հոգին՝ առաքյալների մեջ, և օտար չէ, նա է Իսրայելի Աստվածը:

38. Նա տացէ զօրութիւն հաստատութիւն ժողովրդեան իւրոյ. օրհնել է Աստուած:

Իր ժողովրդին հաստատ զորություն պիտի տա. օրհնեալ է Աստված:

Հրաշագործությունների զորությունը, նեցուկն իր հավատացյալ ժողովրդին: Աստված է այսքան հրաշագործը, որ օրհնյալ է հավիտյան:

 

 

Վարդան Արևելցի, Մեկնութիւն Սաղմոսացն Դաւթի, Էջմիածին, 1797 թ.

Գրաբարից թարգմանեց Գայանե Թերզյանը

01.10.18
ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․