Գրքեր

Սաղմոս ԼԸ

Ի կատարած. oրհնություն Իդիթոմին, սաղմոս Դավթի: Իդիթոմը Դավթի սաղմոսներին եղանակ էր դնում: Ոմանք ասում են, թե այս սաղմոսը Դավթին են տվել, մյուսներն էլ նրան են վերագրում՝ ի օգուտ նրա և որպես խրատ, քանզի հեշտ է ցասման մեջ ընկնելը: Ոմանք էլ ասում են, թե երբ Դավիթն այլափոխեց իրեն փղշտացիների դիմաց, այդ ժամանակ ասաց այս սաղմոսը:

1. Ասացի՝ թէ պահեցից զճանապարհս իմ. զի մի՛ մեղայց լեզուաւ իմով:

Ասացի՝ «Զգուշանամ իմ ճանապարհին, որ լեզվովս չմեղանչեմ»:

Քանզի Հոգին նրան ասաց, որ այլափոխի իրեն, այսինքն՝ դա մի ճանապարհ էր, որ Հոգին ցույց տվեց իրեն, Տերը ետ պահեց անօրինության ճանապարհից և հայտնի չդարձրեց չարին: Սակայն նախ Դավիթը կատարեց [Աստծո կամքը]՝ պատասխան չտալով Գերայի որդի Սեմեին, որպեսզի չմեղանչի լեզվով: Համբերեցի, ասում է, թեև ոչ գործերով, քանզի դրանցում չզգուշացա:

2. Եդի պահապան բերանոյ իմոյ՝ ի հակառակել մեղաւորին առաջի իմ:

Բերանիս պահապան դրի, երբ մեղավորը հակառակվեց ինձ:

Պահապան դրի Աստծո երկյուղը: Երբ հակառակվեց ինձ, այսինքն՝ մոխիր ցանեց:

3. Խուլ եղէ և խոնարհեցայ. լռեցի ի բարութենէ, և ցաւք իմ նորոգեցան յիս:

Խուլ եղա և խոնարհ դարձա, բարիքս լռության մատնեցի, և ցավերս նորոգվեցին իմ մեջ:

Բարի հույսով լռեցի, թե Տերը կտեսնի ու կխղճա, բայց նորոգվեցին իմ ցավերը, որ սրտումս ունեի: Դարձյալ՝ բարի է թվում մարդուն իր սրտի զայրույթը թափել իրեն նախատողների վրա:

4. Ջեռաւ սիրտ իմ ի փորի իմում. և ի խորհուրդս իմ վառեցաւ հուր:

Սիրտս կրակ կտրեց իմ ներսում, և մտքիս մեջ հուր բորբոքվեց:

Սիմաքոսն այսպես է ասում. «Մեղքերս հիշելիս մտքերս հրի պես վառում էին ինձ»: Մտքում էր պահում գեհենի երկյուղը:

5. Խօսեցայ լեզուաւ իմով և ասացի. ցո՛յց ինձ Տէր զկատարած իմ, և զթիւ աւուրց իմոց՝ քանի՞օն է, զի գիտացից թէ որչափ ինչ պակասեալ է յինէն:

Խոսեցի լեզվովս և ասացի. «Տեր, ցո՛ւյց տուր ինձ, թե ե՞րբ է իմ վախճանը, և որքան է կյանքիս օրերի թիվը, որպեսզի իմանամ, թե ինչքան կորուստ եմ ունեցել»:

Թե ունե՞մ արդյոք ապաշխարության ժամանակ:

6. Ահա չափով եդիր զաւուրս իմ. և կար զօրութեան իմոյ որպէս ոչինչ է առաջի իմ, սակայն ամենեւին ընդունայն է ամենայն մարդ մսեղի:

Ահա սահման դրիր իմ օրերին, և կարողությունս ոչինչ է իմ աչքում, բոլորովին ոչնչություն է ամեն մարդ, որ մարմին ունի:

Սիմաքոսն ասում է. «Մարդու օրերը նրա թզի չափ են», ապա զուր է այստեղ հանգիստ փնտրելը: Եվ կարողությունս ոչինչ է. ի՞նչ է մահկանացուի զորությունը, իմ առջև այն ոչինչ է: Բոլորովին ոչնչություն է, ըստ Սիմաքոսի գոլորշով է լցված և շնչափողի է նման և մարմնավոր է նա, ով մարմնին է հետևում:

7. Ապաքէն որպէս ի պատկերի շրջի մարդ, սակայն ի զուր խռովի, գանձէ՝ և ո՛չ գիտէ ում ժողովէ:

Արդարև մարդ շրջում է ինչպես մի ուրվական. բայց իզուր է նա տագնապում, գանձ կուտակում՝ չիմանալով, թե ում համար:

Կերպարանքը, շուքն ու ստվերը հեշտորեն փոփոխվող են, բայց միայն այն է բարի, որ Աստծո կերպարանքով է: Բայց իզուր է նա տագնապում. կառուցում, տնկում, զայրացնում, զայրանում: Գանձ կուտակում՝ չիմանալով, թե ում համար. ով գիտե թշնամիներն այն կվերցնեն, թե հարազատները, միևնույն է մեղքի առիթ է հանդիսանալու այն:

8. Իսկ արդ ո՞վ է համբերութիւն իմ, թէ ոչ դու, Տէր, կամ կար զօրութեան իմոյ՝ թէ ոչ ի քէն:

Իսկ արդ, ո՞վ է իմ համբերությունը, եթե ոչ դու, Տեր, կամ իմ ուժն ու կարողությունը քեզնից չէ՞ միթե:

Ինչպե՞ս կկրեի այսքան տրտմությունն առանց քայքայվելու և ինձ սպանելու, եթե հույսս քեզ վրա դրած չլինեի, թե քավություն կտաս ինձ և հանդերձյալ կյանքում կմխիթարես:

9. Յամենայն անօրէնութենէ իմմէ փրկեցեր զիս. նախատինս անզգամաց արարեր զիս:

Բոլոր հանցանքներիցս փրկեցիր և անզգամների համար նախատինք դարձրիր ինձ:

Երբ մեղանչեցի՝ չսպանեցիր ինձ, ապա թույլ տվեցիր, որ անզգամները նախատեն ինձ, դրանով ևս փորձելով ինձ:

10. Խուլ եղէ, և ո՛չ բացի զբերան իմ, զի դու արարեր:

Ես խուլ եղա և չբացեցի բերանն իմ, քանզի դու էիր գործում:

Իմանալով, որ քո թույլատու կամքով է լինում:

11. Ի բա՛ց արա յինէն զտանջանս իմ. զի ի զօրութենէ ձեռին քո ես պակասեցայ:

Հեռացրո՛ւ ինձնից իմ տանջանքները, որովհետև քո ձեռքի զորությունից հյուծվեցի ես:

Տանջանքներ ասելով նկատի ունի խղճմտանքը: Քո ձեռքի զորությունից, որովհետև քո բարկությամբ լցվելու պատճառով հալածվում եմ ես:

12. Կշտամբութեամբ վասն մեղաց խրատեցեր զմարդ, մաշեցեր որպէս սարդիոստայն զանձն նորա, սակայն ընդունայն է ամենայն մարդ:

Մեղքերի համար կշտամբելով՝ խրատեցիր դու մարդուն, սարդոստայնի պես մաշեցիր նրան, բայց սուտ է ամեն մարդ:

Մտածում էր, թե բավական է իր անձի համար կամ ուրիշների, ինչպես Ադամը: Եվ ինձ մաշեցիր՝ քիչ-քիչ կրճատելով մեր կյանքի տևողությունը՝ դարձնելով մինչև յոթանասուն տարի, այն էլ՝ լի տկարություններով, ցավերով և հոգսերով, որ մաշում են մեր հոգին ցնորքներով: Բայց սուտ է ամեն մարդ. ամեն մարդ այսպես է ասում:

13. Լո՛ւր, Տէր, աղօթից իմոց. ո՛ւնկնդիր խնդրուածոց իմոց, արտասուաց իմոց մի՛ լռեր:

Տե՛ր, լսի՛ր իմ աղոթքը, ակա՛նջ դիր խնդրանքներիս և արտասուքս լռության մի՛ մատնիր:

Լսի՛ր, երբ արցունքներով եմ թրջում անկողինս: Լռության մի՛ մատնիր, այլ մխիթարի՛ր ինձ:

14. Պանդուխտ եմ ես առաջի քո, նժդեհ և անցաւոր՝ որպէս ամենայն հարք իմ:

Պանդուխտ եմ ես քո առաջ, օտարական և անցորդ, ինչպես իմ բոլոր նախնիները:

Ինչպես որ ասացին իմ հայրերը՝ Աբրահամն ու Հակոբը: Քո առաջ, ում համար հազար տարին մի գիշերվա պես է, ի՞նչ չափով կարող ենք չափել քո առաջ մեր օրերը, որոնք լի են սխալներով և մեղքերով:

15. Թոյլ արա ինձ զի հանգեայց. մինչչեւ երթեալ իցեմ, ուստի ո՛չ ևս գտանիցիմ:

Թո՛ւյլ տուր ինձ, որ հանգստանամ, մինչև իմ գնալն այնտեղ, ուր այլևս չեմ լինի:

Հանգստանալ հալածանքներից և խղճմտանքից: Մինչև իմ գնալն այնտեղ. սկզբնական վիճակին, որից ստեղծվեցի, այսինքն՝ հողին, որովհետև այլևս չեմ կարող արդարացում գտնել, եթե այստեղ ինձ ապաշխարության ժամանակ չտաս, ապա խղճմտանքով կմեռնեմ: Այլ թույլ տուր ինձ հանգստանալ խորհուրդներից, թե՝ թողություն ես տվել ինձ և ապա նոր կննջեմ հույսով: Կամ տեղյակ պահիր ինձ քո հայտնության ժամանակի և դժոխք գալու մասին, որպեսզի այդ հույսով հանգստանամ, եթե ոչ քեզնով, ապա ուրիշ որևէ մեկի միջոցով չեմ կարող փրկություն գտնել այդ կորստից:

 

 

Վարդան Արևելցի, Մեկնութիւն Սաղմոսացն Դաւթի, Էջմիածին, 1797 թ.

Գրաբարից թարգմանեց Գայանե Թերզյանը

11.12.17
ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․