Գրքեր

Սաղմոս ԼԶ

Սաղմոս Դավթի. ծերության ժամանակ, երբ իր փորձառությամբ [արդար] նախանձողներին խրատելու և ցույց տալու համար, թե ինչ է լինում [մեղավորների] հետ, ասաց այս սաղմոսը: Սա նաև վարդապետություն է նրանց, ովքեր ապաքինվել են ցանկանում՝ լի դեղերով, սպեղանիով և պատմություններով: Դարձյալ, սա կատարվում է Երուսաղեմի և Սամարիայի վրա, այդ պատճառով էլ ասում է.

1. Մի՛ նախանձիր ընդ չարս. և մի՛ ընդ այնոսիկ՝ որ գործեն զանօրէնութիւն:

Մի՛ նախանձիր չարամիտներին և ոչ էլ նրանց, ովքեր անօրինություն են գործում:

Որովհետև ոմանց մտքերը երբեմն պղտորվում են և տկարանում՝ տեսնելով չարագործների հաջողությունները: Ինչպես Սիմաքոսն է ասում. «Մի՛ ընդդիմացիր, ովքեր նախանձում են, նույնպես չար են»: Եվ ինչպես Թեոդիտոսն է ասում «Մի՛ զայրացիր մտքումդ», քանզի մի մասը զայրանում է և մեղադրում նախախնամությանը: Դարձյալ՝ մի՛ նախանձիր չարամիտներին, այսինքն՝ սատանային և կռապաշտներին և ոչ էլ նրանց գործերին, ովքեր օրենքն ունեն, բայց անօրինություն են գործում, ինչպես սամարացիներն ու երուսաղեմացիներն էին:

2. Զի որպէս խոտ վաղվաղակի ցամաքեսցին. որպէս դալարի խոտոյ վաղվաղակի անցցեն:

Քանզի նրանք խոտի պես իսկույն կչորանան, դալար խոտի պես արագ կանցնեն:

Չորացած խոտը կերակուր է անասունների կամ կրակի համար, իսկ չարերը մեռնելուց հետո՝ գեհենի հրին կամ հրեղեն որդերին [կերակուր պիտի դառնան] և չեն մտնելու արքայության շտեմարանների մեջ որպես ցորեն, ինչպես Եսային է ասում. «Ամեն մարմին նման է խոտի, և մարդու ամբողջ փառքը նման է խոտածաղկի» (Ես. 40:6):

3. Յուսա՛ ի Տէր և արա՛ զքաղցրութիւն, բնակեա՛ յերկրի, և հովուեսցիս ի մեծութեան նորա:

Հույսդ դի՛ր Տիրոջ վրա ու բարությո՛ւն գործիր, բնակվի՛ր երկրում և կարածես նրա ընդարձակության մեջ:

Բարությո՛ւն գործիր Աստծո և մարդու հանդեպ: Բնակվի՛ր երկրում, որտեղ Աստված է և իր սրբերը՝ մոտիկից տեսնելով Աստծուն և իր սրբերին, քանզի Տիրոջն է ամբողջ երկիրը և այստեղ ևս կարածես քաջ Հովվի ընդարձակության մեջ:

4. Ժտեա՛ ի Տեառնէ և նա տացէ քեզ զխնդրուածս սրտի քո. յայտնեա՛ առաջի Տեառն զճանապարհս քո, և յուսա ի նա:

Պաղատի՛ր Տիրոջը, և նա քեզ կտա սրտիդ ուզածները: Հայտնի՛ դարձրու քո ճանապարհները Տիրոջը և դի՛ր հույսդ նրա վրա:

Պաղատելը խնդրելու համեմատ առավելություն ունի, ինչպես որ ասվում է, թե տքնաջան խնդրելով Աստծո հետ են միավորվում: Ըստ Տիրոջ, եթե ոչ բարեկամության, ապա գոնե պաղատելու համար կտա: Հայտնի՛ դարձրու Տիրոջ առաջ ոչ թե ձևերով և կեղծավորությամբ մարդկանց առջև վարք դրսևորելով, այսինքն՝ ի ցույց դնելով ճանապարհները, այլ՝ մեղքերի խոստովանությամբ:

5. Նա արասցէ և հանցէ որպէս զլոյս զարդարութիւնս քո. և զիրաւունս քո որպէս զօր հասարակ:

Նա այնպես կանի, որ արդարությունդ երևա ինչպես լույս, և իրավունքդ ինչպես ցերեկ:

Քո ծածուկ գործած արդարությունը հայտնի կդարձնի և երևան կհանի: Ինչպես որ խավարի մեջ չի կարող գոյություն ունենալ լույսը, այդպես էլ Տիրոջ իրավունքի մեջ՝ անգիտությունը:

6. Հնազանդ լեր Տեառն և ծառայեա՛ նմա. և մի՛ նախանձիր ընդ այնոսիկ, որոց առակեալ իցեն ճանապարհք իւրեանց, ընդ մարդոյ՝ որ գործէն զանօրէնութիւն:

Հնազա՛նդ եղիր Տիրոջն ու ծառայի՛ր նրան. մի՛ նախանձիր նրանց, որոնց ճանապարհը նշավակելի է, ոչ էլ այն մարդուն, որ անօրինություն է գործում:

Հնազա՛նդ եղիր, որովհետև դրա շնորհիվ պիտի խորշես չարից և մի՛ նախանձիր նրանց, որոնց կյանքը ոչ թե մարդու կյանքի է նման, այլ անասունի և այն մարդկանց է ասում, որովհետև ամեն դեպքում մարդ են տեսակով:

7. Լռեա՛ ի բարկութենէ, և հանգի՛ր ի սրտմտութենէ, և մի՛ նախանձիր ընդ չարս:

Դադարի՛ր բարկանալուց, հանդարտվի՛ր սրտմտությունից և մի՛ նախանձիր չարամիտներին:

Դադարի՛ր, որովհետև եթե սրտումդ գազան պահես, ապա չես հանդարտվի: Եվ մի՛ նախանձիր, քանզի նախանձը հոգու համար այն է, ինչ ժանգը՝ ցորենի:

8. Զի չարք վաղվաղակի սատակեսցին, բայց ոյք համբերեն Տեառն, նոքա ժառանգեսցեն զերկիր:

Չարագործները շուտով կվերանան, իսկ Տիրոջն սպասողները կժառանգեն երկիրը:

Չարությունը մեր բնությունը մահկանացու դարձրեց և չթողեց ժառանգել դրախտը և ոչ էլ ժամանակավոր բաներն են ժառանգելու չարերը, ինչպես Ամոնն ու Աբիսողոմը, այլ հեզերն են ժառանգելու՝ իրենց համբերությամբ, ինչպես որ Տերը խոստացավ նրանց թե՛ այստեղ և թե՛ այնտեղ երկար օրեր պարգևել, ինչպես Ենովքին, Եղիային և մյուս սրբերին:

9. Փոքր մի՛ և այլ ո՛չ ևս իցէ ամբարիշտն. խնդրեսցես  զտեղին նոցա, և ո՛չ գտցես:

Եվս մի փոքր ժամանակ, և այլևս ամբարիշտ չի մնա, կփնտրես նրա տեղն ու չես գտնի:

Տեղը, այսինքն՝ նրա պատիվը քաղաքում և հայրենիքում և չես գտնի, այլ ուրիշներին [կգտնես նրա փոխարեն]:

10. Այլ որ հեզքն են՝ նոքա ժառանգեսցեն զերկիր. և փափկասցին ի բազում խաղաղութեան իւրեանց:

Իսկ ովքեր հեզ են, նրանք կժառանգեն երկիրը և կզվարճանան մեծ խաղաղության մեջ:

Հեզությունը հակառակ է բարկությանը և սրտմտությանը, այդ պատճառով էլ այնտեղ հանդարտվել ասաց, իսկ այստեղ՝ զվարճանալ: Մեծ խաղաղության մեջ, որ Ադամը վայելում էր փափկության Դրախտում, ինչին նաև Տերը երանի տվեց:

11. Սպասէ մեղաւոր արդարոյ, և կրճտէ ի վերայ նորա զատամունս իւր. այլ Տէր ծիծաղեսցի զնովաւ:

Մեղավորը հետապնդում է արդարին և իր ատամներն է կրճտացնում նրա վրա: Բայց Տերը կծիծաղի նրա վրա:

Հեզերին հակառակ են, ասում է, և սպասում են, սակայն ատամներն են կրճտացնում, որովհետև իրենց բերանը չեն ընկնում: Բայց Տերը կծիծաղի. երկու դեպքում է Տերը ծիծաղում՝ նախ, որ չարությունից չեն հագենում, ինչը շատ դառն է և ապա, որ աշխարհի լիություններից նախանձողներին լավություն չեն անում, որովհետև միայն այստեղ են նրանք հաջողության հասնում, ինչպես մեծատունն էր: Եվ ծիծաղել նշանակում է արհամարհել ու զարմանալ:

12. Քանզի յառաջագոյն տեսանէ. զի հասեալ է օր նորա:

Քանզի նախապես գիտե, որ հասել է նրա օրը:

Աստված գիտե, որ հասել է նրա կորստյան օրը, որ չօգտվեց Տիրոջ երկայնամտությունից և նպաստավոր ժամանակից:

13. Սուր հանին մեղաւորք, և լարեցին զաղեղունս իւրեանց՝ հարկանել զաղքատն և զտնանկն, սպանանել զայն՝ որ խոնարհն է սրտիւ:

Մեղավորները սուր քաշեցին և լարեցին իրենց աղեղները՝ աղքատին ու տնանկին հարվածելու, սրտով խոնարհներին սպանելու համար:

Ինչպես Սավուղը Դավթի հանդեպ և հրեաները՝ Տիրոջ, որովհետև նրանք զենքի կարիք չունեին:

14. Սուրք նոցա մտցեն ի սիրտս նոցա, և աղեղունք նոցա փշրեսցին:

Նրանց սրերը կմխվեն իրենց սրտերը, և նրանց աղեղները կփշրվեն:

Սավուղն իր սրով մեռավ, իսկ հրեաները խաչի պատճառով մինչև սրտները վիրավորվեցին, և վերցվեց քահանայությունն ու թագավորությունը, որ նրանց սիրտն էր և աղեղները:

15. Լաւ է սակաւիկ ինչ արդարոյ, քան զբազում մեծութիւն մեղաւորաց. և բազուկք ամբարշտաց խորտակեսցին:

Արդարի քիչն ավելի լավ է, քան մեղավորների մեծ հարստությունը: Ամբարիշտների բազուկները կխորտակվեն:

Որովհետև իր անձի համար բարի բան արեց, թեկուզ քիչ, իսկ [մեղավորները], որ շատ արեցին, ստացան այն որպես կորուստ իրենց անձերի համար, ինչպես եղավ մեծահարուստի և աղքատ Ղազարոսի դեպքում: Իսկ բազուկները զորությունն ու կարողությունն են, որ սպառվելու են:

16. Հաստատէ Տէր զարդարս, և ճանաչէ զաւուրս ամբծից, ժառանգութիւն նոցա յաւիտեան եղիցի:

Եվ Տերն արդարներին հաստատ կպահի: Նա գիտե անմեղների օրերը, նրանց ժառանգությունը հավիտյան կլինի:

Պատահում է, որ սասանվում են արդարները, ինչպես Դավիթը և Պետրոսը, բայց Տերը գիտե այն օրերը, երբ նրանք անբիծ էին ընթանում: Նրանց ժառանգությունը հավիտյան է, անկախ այդ դեպքերից:

17. Մի՛ ամաչեսցեն նոքա ի ժամանակս չարութեան. այլ յաւուրս սովոյ յագեսցին:

Փորձանքի ժամանակ նրանք ամոթով չեն մնա, իսկ սովի օրերին կհագենան:

Երբ պատուհաս գա աշխարհի վրա, արդարները չեն ամաչի, իմանալով, որ դա իրենց մեղքերի պատճառով չեղավ, ինչպես Նոյն էր, Աբրահամը և Ղովտը: Դարձյալ՝ դատաստանի օրը, որ չար ժամանակ է չարագործների համար և բարեգործության սով է, որովհետև հատուցման օր է, բայց պատահաբար փոքր-ինչ մեղանչածները հագենալու են Տիրոջ երեսի երևմամբ՝ իրենց արդարության համար:

18. Ահա՛ մեղաւորք կորիցեն. այլ թշնամիք Տեառն ի փառաւորել և ի բարձրանալ իւրեանց՝ պակասեսցին որպէս ծուխ, զի պակաս է:

Արդ, մեղավորները կորստյան կմատնվեն, և Տիրոջ թշնամիներն իրենց փառքի ու վերելքի ժամին կսպառվեն, ինչպես ծուխն է սպառվում:

Այսինքն՝ հանկարծակի: Իսկ թշնամիները՝ կռապաշտները, իրենց փառքի և թագավորության վերելքի ժամանակ սպառվելու են ինչպես ծուխը, որի հետքն անգամ չի երևում, ինչպես Դեկոսը և նրա նմանները եղան:

19. Փոխ առնու մեղաւորն՝ և ո՛չ հատուցանէ. այլ որ արդարն է՝ ողորմի և տայ:

Մեղավորը փոխ է առնում ու չի վճարում, իսկ արդարը ողորմում է ու տալիս:

Ինչպես Սավուղը Դավթից և հրեաները՝ Քրիստոսից, ինչպես նաև այն մի քանքարն առնողը և բոլոր նրանք, ովքեր իրենց ստացած պարգևների համար գոհություն չեն հայտնում Աստծուն: Իսկ արդարը թե՛ յուրայիններին է ողորմում և թե՛ ուրիշներին է տալիս՝ մեղավորներին՝ խոսք, իսկ աղքատներին՝ ունեցվածք, և դա է Աստծուն փոխ տալը, քանզի գրված է. «Աղքատին ողորմություն տվողը փոխ է տալիս Աստծուն» (Առակ. 19:17):

20. Ոյք օրհնեն զՏէր՝ ժառանգեսցեն զերկիր. և ոյք անիծանեն, սատակեսցին ի նմանէ:

Ովքեր օրհնում են Տիրոջը, կժառանգեն երկիրը, իսկ ովքեր անիծում են, կջնջվեն Տիրոջ ձեռքով:

Ովքեր օրհնում են բարի գործերով և հավատքով, քանզի օրհնելը աստվածպաշտություն ցուցաբերելն է: Եվ ովքեր անիծում են մեղքի պատճառով կկործանեն իրենց մարմինը՝ դատաստանի օրը կկործանվեն հոգով և մարմնով տանջվելով: Հրեաներն էլ Տիրոջն անիծեցին՝ խաչելով նրան, իսկ երկինքն ու երկիրն օրհնաբանեցին նրան և իրենք [խաչողները] կործանվեցին նրա ձեռքով:

21. Ի Տեառնէ ուղղին գնացք առն, զճանապարհս նորա նա կամի յոյժ:

Տերն ուղղում է այն մարդու ընթացքը, ով շատ է սիրում իր ճանապարհը:

Երբ Տիրոջն ենք ունենում որպես առաջնորդ, ապա մեր անգիտակցաբար շեղումների ժամանակ նա ուղղում է մեզ, քանզի նա առավել շատ մեր կյանքն է ուզում, քան մեզ: Նաև Հոր միջոցով՝ մարգարեների խոսքերով ուղղվեց Տիրոջ ընթացքը, ըստ տնօրինության, ինչպես որ վկայեց, թե. դու «ունես իմ ամբողջ բարեհաճությունը» (Ղուկ. 3:22):

22. Թէպէտ և գայթակղեսցի, նա մի՛ կործանեսցի, զի Տէր ձեռընկալու է նորա:

Եթե անգամ նա սայթաքի, չի կործանվի, քանզի Տերը բռնել է նրա ձեռքը:

Արդարը, եթե նույնիսկ փոքր-ինչ սայթաքի, ապա Հոգին իր թիկունքից օգնության կհասնի նրան, ինչպես Դավթի և Պետրոսի դեպքում եղավ:

23. Մանուկ էի ես՝ և ծերացայ. և ոչ տեսի զարդարն արհամարհեալ. և ո՛չ զաւակ նորա, թէ մուրանայ հաց:

Մանուկ էի ես և ծերացա, բայց արդարին արհամարհված չտեսա կամ նրա զավակին՝ հաց մուրալիս:

Դավիթը տեսավ իր որդի Սողոմոնի թագավորությունը, Աբրահամի հավատքի որդիները չեն մուրալու հոգևոր հաց, ոչ էլ ձեթ են խնդրելու իմաստուններից և ո՛չ էլ մի կաթիլ ջուր:

24. Զօր հանապազ ողորմի և տայ փոխ. զաւակ նորա օրհնեալ եղիցի յաւիտեան:

Ամեն օր նա ողորմում ու փոխ է տալիս, նրա սերունդը հավիտյան օրհնյալ կլինի:

Սուրբ եկեղեցին է տալիս կարոտյալներին, իսկ նրա զավակը՝ Քրիստոսն է, որ գալիս է ամեն տարի, մանուկ է դառնում հղիության և ծննդյան միջոցով և պատարագվում է տոներին: Հավիտյան օրհնյալ կլինի՝ և վերջին օրը՝ բոլոր լեզուներով [կօրհնվի]:

25. Խոտորեա՛ ի չարէ, և արա՛ զբարի. բնակեսցես յաւիտեանս յաւիտենից ի նմա:

Խուսափի՛ր չարից ու բարությո՛ւն արա և հավիտյան կապրես երկրի վրա:

Այստեղով է չափում հավիտենական բնակությունը:

26. Տէր սիրէ զիրաւունս, և ո՛չ ընդ վայր հարկանէ զսուրբս իւր, այլ յաւիտեան պահէ զնոսա:

Տերը սիրում է իրավունքը, և իր սրբերին երեսի վրա չի թողնում, այլ հավիտյան պահպանում է նրանց:

Ինչպես Հոբին չթողեց վայր ընկնել, այլ՝ որ արդար երևա, քանզի փոքր-ինչ համբերողին հավիտյան պահում է:

27. Անօրէնք հալածեսցին ի միասին. և զաւակ ամբարշտաց սատակեսցի:

Անօրենները կքշվեն կգնան միասին և ամբարիշտների սերունդը կոչնչանա:

Այստեղ օրենքի կողմից կհալածվեն, իսկ այնտեղ այն խոսքից, որ կլսեն՝ «հեռացե՛ք»: Եվ ամբարիշտների սերունդները կոչնչանան, ինչպես Սավուղինը: Զավակները նաև չարի սերմանած խորհուրդներն են:

28. Այլ արդարք ժառանգեսցեն զերկիր. և բնակեսցեն յաւիտեանս յաւիտենից ի նմա:

Իսկ արդարները կժառանգեն երկիրը և հավիտյանս հավիտենից կբնակվեն նրա մեջ:

Այսինքն՝ հեզերը: Եվ ոչ թե կբնակվեն այնպես, ինչպես հրեաներն էին կարծում բնակվել Պաղեստինում, [այլ՝ հավիտյանս հավիտենից]:

29. Բերան արդարոյ խորհէ զիմաստութիւն և լեզու նորա խօսեսցի զիրաւունս:

Արդարի բերանն իմաստություն է բարբառում, իսկ լեզուն արդարություն է խոսում:

Նախ մտքում է խորհում, ապա լեզվով արդարություն է խոսում:

30. Օրէնք Աստուծոյ իւրոյ են ի սրտի իւրում. և մի՛ գայթագղեսցին գնացք նորա:

Նրա սրտում իր Աստծո օրենքն է, ուստի նրա երթն անսայթաք կլինի:

Հավաքել և պահում է [Աստծո օրենքների] հիշողությունն իր սրտում և դրանց շնորհիվ էլ առանց գայթակղվելու է ընթանում:

31. Հայի մեղաւորն ընդ արդար, և խնդրէ սպանանել զնա. այլ Տէր ո՛չ թողու զնա ի ձեռս նորա, և ո՛չ դատապարտէ զնա յորժամ դատի զնա:

Մեղավորը նայում է արդարին և ձգտում սպանել նրան: Սակայն Տերը նրա ձեռքում չի թողնի նրան և դատաստանի ժամանակ նրան չի դատապարտի:

Սա երևում է Սավուղի և իր օրինակից:

32. Համբե՛ր Տեառն և պահեա՛ զճանապարհս նորա. և բարձր արասցէ զքեզ ի ժառանգել զերկիր, և զսատակումն մեղաւորաց տեսցես:

Սպասի՛ր Տիրոջը և պահի՛ր նրա ճանապարհները, նա քեզ կբարձրացնի՝ երկիրը ժառանգելու, և դու կտեսնես մեղավորների կործանումը:

Նույնիսկ եթե նեղություններ գան քեզ վրա՝ համբերի՛ր և նա քեզ կբարձրացնի: Եվ թող չթվա, թե խոնարհներն, ասում է, այս երկիրը պիտի ժառանգեն, այլ՝ բարձր և անանցանելի երկիրը: Եվ դու կտեսնես մեղավորների կործանումը, քանզի դա էլ բարի գործելու հորդոր է:

33. Տեսի զամբարիշտն վերացեալ, և բարձրացեալ որպէս զմայրսն Լիբանանու:

Տեսա ամբարշտին մեծացած ու բարձրացած, ինչպես Լիբանանի մայրիները:

Ինչպես անպտուղ, բայց տերևազարդ ծառ, որի վրա գազաններն են բույն դնում, և ինչպես քանանացիների թագավորներն ու Նաբուգոդոնոսորն էր, որ միայն իրեն էր տեսնում:

34. Անցի՝ և ահա ո՛չ էր. խնդրեցի՝ և ո՛չ գտաւ տեղի նորա:

Ես մոտով անցա, և ահա նա չկար, փնտրեցի՝ ու նրա տեղը չերևաց:

Մի՞թե չնախանձեցի և երանի չտվեցի, հետո փնտրեցի, բայց այլևս չգտա քանանացի թագավորների տեղը, այլ՝ [գտա] Իսրայելի որդիներինը:

35. Պահեա՛ զանբծութիւն. և տե՛ս զուղղութիւն. զի գոն մնացուածք առն խաղաղարարի:

Անարա՛տ ապրիր և նայի՛ր արդարությանը, քանզի խաղաղասեր մարդը ժառանգություն կունենա:

Սիմաքոսն ասում է «Միամտությամբ ապրի՛ր»: Քանզի ժառանգություն կունենա. եթե մարմինդ անարատ պահես, և հոգիդ արդար երևա հավատքի մեջ, ապա հոգիդ թե՛ այստեղ խաղաղություն կստանա ու հանգիստ կգտնի և թե՛ կժառանգի այն, ինչ Տերը տալու է իր գալստյան ժամանակ, այսինքն՝ Նրա առաջին գալստյամբ Աստծո որդիներ կոչվածները հանդերձյալ կյանքում հավիտենական կյանք կստանան՝ ժառանգելով հայրենիքը: Եվ արդարները բարդու պես չեն, որը չի բողբոջում, այլ թզենու և այգու պես են, որ տնկվում են և աճում:

36. Անօրէնք հալածեսցին ի միասին. և զաւակ ամբարշտաց կորիցէ:

Անօրենները կքշվեն կգնան գլխովին, և ամբարիշտների սերունդը կորստյան կմատնվի:

Իսկ Սիմաքոսն այսպես է ասում. «Ամբարիշտները վախճանի ժամանակ կկործանվեն»:

37. Փրկութիւն արդարոց ի Տեառնէ է, վերակացու է նոցա ի ժամանակս նեղութեան:

Արդարների փրկությունը Տիրոջից է, նեղության ժամանակ նա է նրանց օգնականը:

Որովհետև նրա համար արդար մնացին, ինչպես Հովսեփն էր և Դանիելը: Նեղության ժամանակ նա է նրանց օգնականը, ինչպես Հովսեփին՝ բանտում և Դանիելին՝ առյուծների գբում:

38. Օգնեսցէ նոցա Տէր և փրկեսցէ զնոսա. ապրեցուսցէ ի մեղաւորաց՝ և կեցուսցէ զնոսա, զի յուսացան ի նա:

Տերը կօգնի ու կփրկի նրանց, կազատի մեղավորներից ու կպահպանի նրանց, քանզի նրանք իրենց հույսը դրել են Նրա վրա:

Կօգնի այն բանի փոխարեն, որ իրենց հույսը դրել են նրա վրա, քանզի չլսեց Հովսեփը կնոջը, և ոչ էլ Դանիելը դադարեց օրը երեք անգամ աղոթել:

 

 

Վարդան Արևելցի, Մեկնութիւն Սաղմոսացն Դաւթի, Էջմիածին, 1797 թ.

Գրաբարից թարգմանեց Գայանե Թերզյանը

27.11.17
ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․