Գրքեր

Սաղմոս ՃԻԱ

Աստիճանների օրհներգություններ, երբ Տիրոջ առաջնորդությամբ դարձի ավետիս ստացան Կյուրոսից, որի մասին Եսային [մարգարեացավ] շատ առաջ՝ նկարագրելով այդ ամենը և ասելով, թե գալիս էին խնդությամբ, պարերով և ցնծությամբ:

1. Ուրախ եղէ ես, ոյք ասէին զիս, ի տուն Տեառն երթիցուք մեք:

Ուրախանում էի, երբ ասում էին ինձ՝ «Գնանք Տիրոջ տուն»:

Ոչ թե իրենց տան ու հանգստի մասին էին հոգում, այլ՝ Աստծու տան: Ուրախանում էի. եզակիով ժողովրդին է կոչում, որ վերադարձից հետո մի եղան՝ մեկ թագավորությամբ: Երբ ասում էին. հոգնակի է դնում՝ [նկատի ունենալով] Հեսու քահանային և Զորաբաբել թագավորին: Իսկ մարգարեների դասերը հեթանոսներին էին ասում, թե. «Բոլո՛ր հեթանոսներ, ծա՛փ զարկեք» (Սղմ. 46:2), «Լսի՛ր, դուստր» (Սղմ. 44:11), և առաքյալներն էլ մարգարեներից վերցնելով ասում էին. «Ուրախացի՛ր, ո՛վ ամուլ, որ չծնեցիր» (Գաղատ. 4:27), և ուրա՛խ եղեք հեթանոսներ, նորից եմ ասում՝ ուրա՛խ եղեք հավատացյալներ՝ անարատությամբ ընդունելով խոսքը, ասում է՝ ուրա՛խ եղեք, քանզի «Աստծուց շինված անձեռակերտ հավիտենական տուն ունենք երկնքում, և այս մարմնի մեջ հառաչում ենք» (Բ Կորնթ. 5:1-2):

2. Հասեալ կային ոտք մեր առ դրունս քո Երուսաղէմ:

Մեր ոտքերը հասել կանգնել էին քո դռներին, ո՛վ Երուսաղեմ:

Քանզի Արտաշեսի հրամանով Երուսաղեմի պարիսպները կառուցեցին և դռները կանգնեցրին Նոյեմի տակառապետի միջոցով: Առաջին աստիճանի նեղությունների փոխարեն, այս երկրորդում ցնծում են՝ հասնելով վերին Երուսաղեմի դռների մոտ, որը սուրբ եկեղեցին է, որտեղ նախ հանդիպում են երկինք հրավիրյալները: Այդ պատճառով էլ մինչև այսօր եղբայրների հետ շրջելիս, ձեռակերտ եկեղեցիների դռների մոտ այս ենք երգում՝ սրանով մտածելով անձեռակերտի մասին, և ի դեմս եղբայրների՝ ողջունում Հիսուսին՝ սրտից հեռու վանելով տրտմության հովիտը և Երուսաղեմի անվամբ՝ պատերազմների փորձությունները, քանզի սա խաղաղության ձայն է:

3. Զերուսաղէմ շինեալ որպէս քաղաք. և բնակութիւն իւր շուրջ զնովաւ:

Երուսաղեմը բարեշեն է որպես քաղաք, և նրա բնակիչներն իր շուրջն են:

Որ մի ժամանակ անտառ էր համարվում՝ բուսած փշերի և մացառների պատճառով, ապա որպես քաղաք, առաջինի պես, այսինքն՝ ինչպես Դավթի և Սողոմոնի ժամանակ էր, կառուցվում է նաև Զորաբաբելի օրոք: Նաև որպես քաղաք ասելով նկատի ունի զգալի [քաղաքը], որ թաղ առ թաղ կառուցվեց ամբողջ երկիրը, իմանալիի նման, որ այնտեղ են հրեղեն զորքերի դասերն ու թաղերը, ուր և պակասը լրացնում են Ադամի որդիները՝ կառուցելով ապստամբի քանդածը: Եվ շրջակա բնակությունը, այսինքն՝ գյուղերը, քաղաքներն ու ագարակները, որ գավառներում են, ետդարձի ժամանակ կառուցելու են Երուսաղեմի շուրջբոլորը: Իսկ իմանալի Երուսաղեմի բնակչությունը՝ իրենց Տիրոջ շուրջը, իսկ նրա փառքը՝ նրանց շուրջը՝ այսինքն՝ մեր, ինչպես որ ասաց. «Մնացեք իմ մեջ, և ես՝ ձեր մեջ» (Հովհ. 15:4):

4. Անդ ելին ազգ՝ ազգ Տեառն, վկայութիւն Իսրայէլի, խոստովան լինել անուան Տեառն:

Ցեղերն այնտեղ բարձրացան՝ ցեղերը Տիրոջ, որ Իսրայելի վկայությամբ գոհություն մատուցեն Տիրոջ անվանը:

[Գերությունից] վերադառնալով տասներկու ցեղերը գալիս էին Երուսաղեմի տոնին, և չէին բավականացնում տասը ցեղերը, ինչպես առաջ էր, այլ հեթանոսները ևս, իրենց Իսրայել կոչելով, օրենքով խոստովանում էին, որ ամբողջովին Տիրոջն են: Դարձյալ՝ ցեղերն այնտեղ բարձրացան՝ ցեղերը Տիրոջ, որովհետև խառնվեց, ասում է, Աստված մեր բնության հետ, և ազգակից եղանք նրան՝ նրա մարմինն ու անդամը, ինչպես մարգարեն է ասում. «Դավթի տունը Աստծու տան նման պիտի լինի» (Զաքար. 12:8), և այնուհետև ցեղերն այնտեղ պիտի բարձրանան՝ տղամարդիկ, կանայք և մանուկները՝ կարոտից ծարավածները, ողջունելու տերունական վայրերը (այսինքն՝ Երուսաղեմի սրբատեղիները), որտեղ որ եղավ այս ազգակցությունը: Իսրայելի վկայությամբ, վկայելով, որ այստեղ երևաց Աստված մարմնով, և այստեղ դարձանք նոր Իսրայել, ինչպես որ հրեաներն այնտեղից ելնելով վկայում են, թե իսրայելացիները չեն օտարացել: Նաև այնտեղ՝ իմանալի Երուսաղեմ են բարձրանում հողեղեն ազգերը և հրեղեն տանողները ինչպես Հակոբի սանդուղքով՝ որպեսզի գոհություն մատուցեն Հիսուս Քրիստոսի անվանը, որ մեզ առաջնորդեց բարձրանալ այնտեղ:

5. Անդ արկեալ էր աթոռ դատաստանի. աթոռ արկեալ ի տան Դաւթի:

Այնտեղ են դրված դատաստանի աթոռները՝ աթոռներ դրված Դավթի տան մեջ:

Ուստի, ինչպես տոնին էին բոլոր ցեղերը գալիս, այդպես էլ դատաստանին [պիտի գան]: Աթոռները դրված են Դավթի տան մեջ՝ միավորելով սիդոնացիներին ու երուսաղեմացիներին, ինչպես Դավթի և Քիրամի օրոք, և դնելու են սիրո սեղանն ու աթոռները, նաև՝ Հեսուի և Զորաբաբելի աթոռները: Իսկ Վերին Երուսաղեմում՝ առաքյալների աթոռները, որ Տերը խոստացավ տասներկուսին:

6. Հարցէք զողջունէ զԵրուսաղէմի, և զշինութենէ՝ ոյք սիրէք զնա:

Հայցեցե՛ք Երուսաղեմի խաղաղության ու շինության համար, դուք՝ բոլորդ, որ սիրում եք այն:

Սիմաքոսը [թարգմանում է]՝ ողջո՛ւյն տվեք Երուսաղմին, քանզի յոթանասուն տարի խռովության և ավերման համբավ ուներ, այսուհետև պիտի խոսեն երկրի շենության և խաղաղության մասին, որպեսզի հեթանոսների մեջ մնացածները հոժարությամբ գան Երուսաղեմ, քանզի բոլորը միանգամից չեկան: Դարձյալ՝ ովքեր սիրում են Երկնային Երուսաղեմը, խաղաղություն պիտի ընդունեն Աստծուց և այնտեղ պիտի դնեն առաքինության շինությունները, ըստ Պողոսի, թե՝ «մեր քաղաքացինությունը երկնքում է» (Փիլիպ. 3:20):

7. Եղիցի խաղաղութիւն ի զօրութեան քում, և շինութիւն յաշտարակս յամուրս քո:

Քո ամրություններում թող խաղաղություն լինի, և քո բերդերի աշտարակներում՝ շենություն:

Դավիթը աղոթում է Երուսաղեմի համար, որ հզոր և շեն մնա՝ ամուր աշտարակներով: Ամրությունը Հիսուսն է, խաղաղությունը՝ Հոգին Աստված: Բերդերի աշտարակները, այսինքն՝ խաչը Սիոնում կանգնած, և Հոր գութը՝ բերդերի աշտարակներին, որ ասում ենք՝ աբբա Հայր, և ոչ ոք չի կարող հափշտակել մեզ նրա ձեռքից՝ ըստ Հիսուսի խոսքի:

8. Վասն եղբարց եւ ընկերաց իմոց խօսեցայ զխաղաղութիւն, վասն քոյ և վասն տան Տեառն Աստուծոյ մերոյ խնդրեցաք զբարութիւն ի քէն:

Ի սեր իմ եղբայրների և ընկերների քեզ խաղաղություն մաղթեցի: Եվ ի սեր քո և մեր Տեր Աստծու տան քեզ բարություն ցանկացանք:

Գիտեմ, ասում է Դավիթը, որ այն ժամանակ ես կենդանի չեմ լինի, այլ եղբայրների և ընկեր թագավորների ու իմ ազգի համար եմ ավետիսի մասին խոսում, և քո համար՝ Երուսաղեմ, և Տիրոջ տաճարի համար, և ցանկացանք, որ բարությունը չպակասի քեզանից, ո՜վ Երուսաղեմ: Նաև Դավթի եղբայրներն ու ընկերները քրիստոնյաներն են, որ նրա պես օծյալ են կոչվում, թագավորություն, քահանայություն, սուրբ ազգ և սեփական ժողովուրդ, ու խնդրում է, որ բարությունը չպակասի նրանցից, քանզի Դավիթը լավ գիտե, և իրեն միավորելով ուրիշների հետ՝ ասում է. «Հիշի՛ր մեզ, Տեր, ի հաճություն քո ժողովրդի, և այցելի՛ր մեզ քո փրկությամբ» (Սղմ. 105:4):

 

Վարդան Արևելցի, Մեկնութիւն Սաղմոսացն Դաւթի, Էջմիածին, 1797 թ.

Գրաբարից թարգմանեց Գայանե Թերզյանը

03.02.20
ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․