Գրքեր

Սաղմոս ԺԶ

Ի կատարած Սաղմոս Դավթի. երբ նա փախել էր Սավուղից, ասաց այս Սաղմոսը:

1. Լո՛ւր Տէր արդարութեան. և նայեա՛ ի խնդրուածս իմ. ունկն դիր աղօթից իմոց՝ զի ոչ շրթամբք նենգաւորօք:

Արդարությանն ականջ դիր, Տե՛ր, նայի՛ր իմ խնդրանքին և լսի՛ր աղոթքս, որ նենգ շրթներով չէ:

Այս Սաղմոսը գերիների, ինչպես նաև Դանիելի մասին է: Արդարությանն ականջ դիր, Տե՛ր. իր խնդրանքն արդարություն է կոչում և չի պարծենում իր վարքով: Լսի՛ր աղոթքս, որ նենգ շրթներով չէ, որովհետև ասում եմ այն, ինչ խորհում եմ:

2. Յերեսաց քոց իրաւունք ինձ ելցեն, և աչք իմ տեսցեն զուղղութիւն:

Իրավունքս քեզնից թող լինի, և աչքերն իմ ճշմարտություն թող տեսնեն:

Դու ինձ քննելով դատաստան արա, որպեսզի իմ աչքերը տեսնեն ճշմարտությունը:

3. Փորձեցեր զսիրտ իմ, և քննեցեր ի գիշերի. փորձեցեր զիս՝ և ոչ գտաւ յիս անիրաւութիւն:

Փորձեցիր սիրտն իմ և քննեցիր գիշերով, փորձեցիր ինձ, և իմ մեջ անիրավություն չգտնվեց:

Շատ անգամ Սավուղը Դավթի ձեռքն ընկավ, նույնիսկ գիշերով, բայց նա չսպանեց նրան՝ ասելով. «անօրեն ձեռքից է գալիս վնասը, իսկ իմ ձեռքը քո վրա չի բարձրանա» (Ա. Թագ. 24:14): Դարձյալ գիշեր է կոչվում այս կյանքը:

4. Մի՛ խօսեսցի բերան իմ զգործս որդւոց մարդկան. վասն բանից շրթանց քոց ես պահեցից զճանապարհս խիստս:

Բերանն իմ չի պատմի մարդկանց որդիների գործերը. քո շուրթերի խոսքերի շնորհիվ ես հաստատ կմնամ դժվարին ճանապարհներին:

Այն գործերով, որ պղծեց իրեն Սավուղը, չպատմենք դրանք, որպեսզի մեր բերաններն էլ չպղծվեն: Քո շուրթերի խոսքերի շնորհիվ ես հաստատ կմնամ դժվարին ճանապարհներին. ինչպես որ Ադամին ասաց, թե՝ «Քո երեսի քրտինքով ուտես հացդ» (Ծննդ. 3:18), և թե՝ «մինչև հող դառնալդ»: Դարձյալ, ինչպես որ ասաց. «Կյանքի դիմաց կյանք» (Ելք 21:23) և այլն: Նաև, ինչպես Տերն ասաց. «Նեղ է ճանապարհը, որ տանում է դեպի կյանք» (Մատթ. 7:13):

5. Հաստատեա՛ զշաւիղս իմ ի ճանապարհի քում, զի մի՛ գայթակղեսցին գնացք իմ:

Հաստատո՛ւն պահիր շավիղն իմ քո ճանապարհին, որ ընթացքս չխոտորվի:

Հաստատուն պահի՛ր ինձ, որպեսզի զգուշորեն ընթանամ քո պատվիրանների ճանապարհով և միշտ մնամ առանց գայթակղվելու:

6. Ես առ քեզ, Տէր, կարդացի՝ զի լուար ինձ Աստուած. խոնարհեցո՛ առ իս զունկն քո և լուր բանից իմոց:

Ես քեզ կանչեցի, Տե՛ր, քանի որ լսեցիր ինձ, Աստվա՛ծ, դեպի ինձ խոնարհեցրու ականջդ և լսի՛ր իմ խոսքերը:

Քանզի նախ լսեցիր ինձ ըստ իմ ցանկության, ամեն տեղ առաջնորդելով ինձ: Քեզ կանչեցի և հույսս քեզ վրա դրեցի: Դեպի ինձ խոնարհեցրու ականջդ. քո անբավ բարձրությունից խոնարհեցրու, ասում է:

7. Սքանչելի արարեր զողորմութիւնս քո՝ ո փրկես զայնոսիկ, ոյք յուսացեալ են ի քեզ, յայնցանէ, ոյք հակառակ կան աջոյ քո:

Սքանչելի դարձրիր քո ողորմությունները, դու, որ աջիդ գտնվող հակառակորդներից փրկում ես նրանց, որոնք իրենց հույսը դրել են քեզ վրա:

Քանզի «Փոքր էի ես… և կրտսերն իմ հոր տանը» (Սաղմ. 151:1), ի՜նչ զարմանալի է: Փրկիր ինձ աջիդ գտնվող հակառակորդներից, ինչպիսիք են Սավուղը, Աբիսողոմը, ինչպես նաև այն բոլոր այլազգիները, ովքեր Եզեկիայի և Զորաբաբելի թշնամիներն էին: Աջիդ... որով թագավոր օծեցիր:

8. Պահեա՛ զիս որպէս բիբ ական. ընդ հովանեաւ թեւոց քոց ծածկեսցես զիս յերեսաց ամբարշտաց, ոյք տառապեցուցին զիս:

Պահպանի՛ր ինձ աչքի բբի պես, քո թևերի հովանու տակ ծածկի՛ր ինձ ամբարիշտների երեսից, որոնք տառապեցրին ինձ:

Ինչպես աչքը բազում պաշտպանիչ շերտեր ունի՝ բիբ, արտևանունքներ, հոնքեր, այդպես էլ Երրորդությունդ թող ինձ իր խնամքի տակ վերցնի: Ծածկի՛ր ինձ ամբարիշտների երեսից, որպեսզի թշնամու աչքերը երբեք չտեսնեն ինձ: Որոնք տառապեցրին ինձ և հալածեցին, նաև դևերին նկատի ունի, որ մտավոր թշնամիներ են կոչվում:

9. Թշնամիք զանձն իմ պաշարեցին. և ի ճարպս իւրեանց արգելան. և բերանք նոցա խօսեցան զամբարտաւանութիւն:

Թշնամիներն ինձ պաշարեցին, խիստ պարարտացան, և նրանց բերանն ամբարտավանություն բարբառեց:

Թշնամիները բազում անգամներ այդպես վարվեցին, ինչպես, օրինակ այրիի հանդեպ: Խիստ պարարտացան. ուրախությունից և լույսից զրկվեցին, որովհետև չկարողացան ըմբռնել այն: Ոմանք ճարպ են կոչում գիրությունն ու փափկությունը, որոնք թույլ չեն տալիս մարդուն խորհել և ճշմարտությունն իմանալ, քանզի ամբարտավանություն են բարբառում:

10. Մերժեցին զիս, և այժմ դարձեալ պատեցան զինեւ. ուշ եդին խոնարհեցուցանել զիս յերկիր:

Վռնդեցին ինձ, և արդ դարձյալ շուրջս պատելով, մտադրվեցին ինձ գետին տապալել:

Վռնդեցին Իսրայելի երկրից և արդ, դարձյալ շուրջս պատեցին լեռների պես: Մտադրվեցին ինձ գետին տապալել. ամբողջ ուժով ջանում են խոնարհեցնել և գետին տապալել ինձ, բայց դու իմ օգնականն ես ու բարձր պահողը:

11. Համարեցան ինձ որպէս առիւծ՝ զի պատրաստի յորս. և որպէս կորիւն առիւծու, զի նստի դարանեալ:

Ինձ թվացին իբրև առյուծ, որ պատրաստ է որսի վրա նետվելու, իբրև կորյուն առյուծի՝ նստած դարանում:

Հեռանալով բանական հատկություններից՝ չար գազանի նմանվեցին և դարանակալվեցին, որպեսզի որսան ինձ:

Արի՛, Տէր՝ ժամանեա՛ նոցա, և խափանեա՛ զնոսա. փրկեա՛ զանձն իմ յամպարշտաց, ի սրոյ՝ և ի ձեռաց թշնամւոյն:

Ելի՛ր, Տեր, հասի՛ր և արգելի՛ր նրանց, փրկի՛ր ինձ ամբարիշտների սրից ու թշնամու ձեռքից:

Ընդառաջ ե՛լ նրանց, փրկի՛ր իմ անձը սրից և թշնամու ձեռքից: Եթե նույնիսկ արժանի լինեմ մահվան, ապա թող նրանց սուրը չսպանի ինձ, այլ՝ քո: Մեկ այլ թարգմանության մեջ ասվում է, թե քո սուրը թող իմ թշնամու ձեռքով չսպանի ինձ: Կամ քո թշնամու սուրը քո ձեռքում է, որովհետև իմ թշնամիները նաև քո թշնամիներն են և քո դեմ են կռվում և քո ձեռքերում է նրանց կյանքն ու մահը, թեև իրենք դա չեն գիտակցում:

12. Տէր, կորո՛ զնոսա յերկրէ. բաժանեա՛ և խափանեա՛ զնոսա ի կեանս իւրեանց:

Տե՛ր, վերացրո՛ւ նրանց աշխարհից, ցրի՛ր նրանց և խորտակի՛ր կյանքը նրանց:

Մարգարեանում է Սավուղի կորստյան մասին, ցրի՛ր նրա թագավորությունը և խորտակիր նրա կյանքը:

13. Գաղտնեօք քովք լցան որովայնք նոցա. յագեցան կերակրովք, և թողին զմնացուածս տղայոց իւրեանց:

Քո պահեստներից լցվեց որովայնը նրանց, հագեցան նրանք կերակուրներով և մնացածը թողեցին իրենց երեխաներին:

Բարկության մասին է խոսքը, որ թաքուն պահում է իր մեջ, որպեսզի թափի ամբարիշտների վրա, եթե նրանք դարձի չգան, ըստ այնմ, թե. «Մի՞թե այդ ամենն ինձ մոտ չի հավաքված և կնքված չի պահվում» (Բ Օրենք 32:34): Նրանց որովայնը, այսինքն՝ խորհուրդները, լի է չարությամբ, և դեռ շարունակում են գործի դնել այն և դա է բարկության հրի նյութը, որ կա պահեստներում, այն չափով, որով հագեցան կերակուրով: Սիմաքոսն ասում է, թե հայրերը կերան և հարվածներով հագեցան, իսկ պատուհասները թողեցին իրենց տղաների համար: Քանզի չարիք կա, որ գործեցին և հատուցումը ստացան և չարիք էլ կա, որ թողեցին որպես ուսում իրենց որդիներին և ըստ դրա էլ պատուհաս ստացան:

14. Ես արդարութեամբ երևեցայց երեսաց քոց. յագեցայց յերևել փառաց քոց:

Իսկ ես արդարությամբ կերևամ քո առաջ, կհագենամ՝ տեսնելով փառքը քո:

Արդարությամբ կերևամ քո առաջ, ինչպես որ սիրում ես տեսնել, այն է՝ արդարությամբ կընթանամ և կերևամ քո առաջ, այսինքն՝ աչքիդ առաջ կլինեմ: Կհագենամ՝ տեսնելով փառքը քո. նրանք չարությամբ և բարկությամբ հագեցան, այսինքն՝ չթողեցին իրենց չար գործերը, իսկ ես արդարությամբ կընթանամ և քո սրբերին փառաբանելով՝ կհագենամ: Քաղց ու ծարավ եմ զգում քո արդարության, Տեր իմ և Աստված իմ, որ օրհնյալ ես հավիտյանս հավիտենից:

 

 

Վարդան Արևելցի, Մեկնութիւն Սաղմոսացն Դաւթի, Էջմիածին, 1797 թ.

Գրաբարից թարգմանեց Գայանե Թերզյանը

24.07.17
ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․