Գրքեր

Սաղմոս ՁԹ

Աստծու մարդու՝ Մովսեսի աղոթքը: Մովսեսի գրքում այսպիսի բան չկա, այլ միայն այսքանը. «Մովսեսը Տիրոջ համար զոհասեղան շինեց և դրա անունը դրեց՝ «Տերն իմ ապավենն է»» (Ելք 17:15): Այլ հայտնի է, որ Դավիթը երգեց սա ի դեմս Մովսեսի, քանզի արարչությունն է հիշատակում, և մեր բնության սկզբնական և պատվավոր վիճակը՝ Մովսեսի արարչապատումի նման, որ ունի կրքեր և բնական կարիքներ, նաև գերությունից վերադարձը և քրիստոնեության ծագումը:

1. Տէր, ապաւէն եղեր մեր ազգէ մինչև յազգ. մինչչև լերինք հաստատեալ էին, մինչչև ստեղծեալ զերկիր՝ և զամենայն տիեզերս:

Տե՛ր, սերնդից սերունդ մեր ապավենը եղար: Երբ դեռ չէին հաստատվել լեռները և չէին ստեղծվել երկիրն ու ողջ տիեզերքը:

Ապավեն եղար ոչ թե նոր, այլ Աբելի, Ենովսի, Ենոքի, Նոյի, Աբրահամի, Մովսեսի և մարգարեների ժամանակներից մինչև քո գալուստը, Տե՛ր: Ապավեն եղար՝ դու էիր մեր բնակությունը նախքան այն ամենը [ինչ գոյություն ունեցավ], երբ դեռ չէին հաստատվել լեռները, որ երկրի բևեռներն ու բուրգերն են: Եվ չէր ստեղծվել երկիրը, ամեն ինչից առաջ մեզ ստեղծեցիր՝ քեզանից, և որից էլ մարդացար, և սիրում էիր մեզ՝ պատրաստելով արքայությունդ, ըստ այս խոսքի. «Եկե՛ք, իմ Հոր օրհնեալներ, ժառանգեցե՛ք աշխարհի սկզբից ձեզ համար պատրաստված արքայությունը» (Մատթ. 25:34):

2. Յաւիտենից մինչև յաւիտեանս, դու ես. և մի՛ դարձուցաներ զմարդ ի տառապանս. և ասացեր, դարձարո՛ւք առ իս, որդիք մարդկան:

Մարդուն մի՛ մատնիր տառապանքի, քանզի ասացիր. «Մարդկանց որդիներ, վերադարձե՛ք ինձ»:

Հավիտենից մինչև հավիտյան դու ես, միայն դու ես ի սկզբանե, և բոլոր արարածներս քեզանից ենք սկիզբ առել: Մարդուն մի՛ մատնիր տառապանքի, քանի որ մեղքից հետո վերևից վայր ընկանք՝ տառապանքի հողի մեջ, որտեղից ստեղծվեցինք: Հողից հարություն տալուց հետո մի՛ մատնիր տառապանքի դժոխք: Դարձյալ, ով զղջմամբ քեզ է դիմում, նրան ետ մի՛ դարձրու անհույս և մեղքի մեջ տառապելու, որովհետև դու մարգարեների միջոցով ասացիր. «Դարձեք դեպի ինձ, և ես պիտի դառնամ դեպի ձեզ» (Զաք. 1:3):

3. Հազար ամ յաչս Տեառն որպէս օր երեկի՝ զի անց. որպէս պահ մի գիշերոյ. և ամք նոցա անարգութեամբ եղիցին:

Հազար տարին Տիրոջ աչքում երեկվա օրվա պես է, որ անցավ, կամ գիշերվա մի պահի պես: Նրանց տարիները տառապալից պիտի լինեն:

Ոչ միայն հազար, այլև մարդկային ամբողջ կյանքը երեկվա օրվա պես է, որ այլևս մերը չէ, կամ գիշերվա մի պահի պես է, որ լռելյայն անցնում է: Նրանց տարիները տառապալից պիտի լինեն, ոչինչ են համարվելու նեղությունների համեմատ: Չի տանջում Աստված, ուստի և համբերատարությամբ սպասում է, քանզի եթե հազար տարվա մեղսագործը զղջումով ապաշխարի, կընդունի նրան Աստված ինչպես Ադամին: Աստված մի օրում կարող էր ներել, քանի որ ասաց. «Այն օրը, երբ ուտեք դրանից, մահկանացու կդառնաք» (Ծննդ. 2:17): Ասորին ասում է, որ նրանց ազգը քնով անցավ, այսինքն՝ մարդկային ցեղը մահվամբ է ավարտվում:

4. Ընդ առաւօտս որպէս դալարի բուսցին. ընդ առաւօտս որպէս դալարի զուարճասցին և ծաղկեսցին. Ընդ երեկոյս թարշամեսցին՝ չորասցին և անկցին:

Առավոտյան խոտի պես պիտի բուսնեն, առավոտյան խոտի պես պիտի դալարեն ու ծաղկեն. երեկոյան պիտի թառամեն, չորանան ու ընկնեն:

Երիտասարդ տարիքում հաջողություն ունեցած մարդիկ կարծում են, թե դեռ սկիզբն է, սակայն հիվանդությունը հյուծում է նրանց, և հոգին, որ մարմնի արեգակն է, երկինք է մտնում իրենց կյանքի երեկոյին, երբ կարծում էին, թե դեռ առավոտ է և իրենց հաջողությունն առջևում է: Նաև լավ քնից հետո առավոտ է գալիս, որը հարությունն է [խորհրդանշում]: Կրկնում է առավոտը, քանզի նա է Տերը, որտեղ աջակողմյան արդարներն աճում և զվարճացած ծաղկում են, իսկ ձախակողմյաններն իմանալի արեգակի [մայր] մտնելուն պես երեկոյան թառամում են, չորանում և թափվում: Նաև հրեաները, առավոտյան Քրիստոսի ծագման ժամանակ հրաշքներով ծաղկեցին և զվարճացան, սակայն խաչից հետո՝ Արեգակի համբարձման ժամանակ, թառամեցին, չորացան և ընկան փառքի պատվից:

5. Նուաղեցաք մեք ի բարկութենէ քումմէ, և ի սրտմտութենէ քումմէ խռովեցաք:

Մենք մաշվեցինք քո բարկությունից, և քո սրտմտությունից մենք խռովեցինք:

Ադամական բնությունը՝ բարկությունից, իսկ հրեաները՝ գերությունից:

6. Եդիր զմեղս մեր առաջի քո, և զկեանս մեր ի լոյս երեսաց քոց:

Մեր մեղքերը առջևդ դրիր, իսկ մեր կյանքը՝ երեսիդ լույսի տակ:

Չկա դրանից սարսափելի բան, երբ մեր մեղքերը դատավորի առջև դրվեն, որովհետև չեն ծածկվելու: Իսկ մեր կյանքը՝ երեսիդ լույսի տակ կերևա քո առաջ, քո երեսի լույսով կյանքի պտուղները՝ թե բարի և թե չար: Եբրայերենում [այսպես է]՝ մեր մանկությունը երեսիդ լույսի տակ. հրեաները, որ ելան Եգիպտոսից, և մենք, որ մանկացանք ավազանով, նաև՝ հարության լույսով, որ ասաց. «Ես եմ աշխարհի լույսը» (Հովհ. 8:12):

7. Ամենայն աւուրք մեր նուաղեցան. և ի բարկութենէ քումմէ խռովեցաք:

Մեր օրերը բոլորովին նվաղեցին, և մենք խռովվեցինք քո բարկությունից:

Ադամի էությունն [ունենալով], և հրեաները՝ գերությունից:

8. Ժամանակ ամաց մերոց անդադար որպէս սարդի, և թիւ աւուրց ամաց մերոց ի նոսա եօթանասուն ամ:

9. Ապա թէ առաւել ևս՝ ութսուն ամ, որ ինչ աւելի քան զայն, ցաւօք և հեծութեամբ:

Մեր կյանքի ժամանակը դադար չունի սարդի նման: Մեր կյանքի օրերի թիվն է յոթանասուն տարի, կամ առավելագույնը՝ ութսուն տարի, իսկ ավելին անցնում է ցավով և հեծությամբ:

Մեր ժամանակը, որ արեգակն ու լուսինն են սահմանում, չեն դադարում: Եվ մենք նույնպես, անդադար աշխատելուց սարդի պես տկարանում և անարգ ենք դառնում, և մեր գործերը սարդոստայնի պես են, իսկ կյանքը նախնիների տարիներից կարճանալով հասել է յոթանասունի և ութսունի, իսկ ավելին լի է ցավերով: Արդարներին նման չենք ոչ տարիներով և ոչ էլ վաստակով: Նաև հրեաների յոթանասուն տարվա գերության մեջ մնալը և դարձը: Ոմանցը՝ ութսուն, և ովքեր ավելի են մնում՝ Աստծու կամքին հակառակ, ցավերով և տրտմությամբ են լինում, ըստ այն խոսքի, որ եթե մինչև հարյուր տարեկանը չի ելնում, ապա մեռնելով՝ մեղավոր է և անիծյալ:

10. Եկն ի վերայ մեր հեզութիւն, և խրատեցաք. իսկ արդ՝ ո՞ գիտասցէ զզօրութիւն բարկութեան քո, կամ յահէ քումմէ զսրտմտութիւն քո համարեսցի:

Մեզ վրա հեզություն իջավ, և մենք խրատվեցինք: Իսկ ո՞վ գիտե քո բարկության ուժը, կամ քո պատճառած ահից ո՞վ կչափի քո սրտմտությունը:

Եթե հեզաբար արված խրատը մեզ այսքան տանջում է, որովհետև այստեղի վշտերը խրատներ են, իսկ ո՞վ գիտե գալիք [բարկության ուժը], երբ գործածվելու է պատուհասի ցասումը, այլ ոչ թե խրատի: Կամ քո պատճառաց ահից ո՞վ կչափի քո սրտմտությունը. ահը բավական է, որ արարածները մոմի պես հալչեն, և այդ ահից ո՞վ կարող է դիմանալ քո սրտմտությանը, որ մեր գործերի պատճառով եղավ:

11. Այսպէս ցո՛յց ինձ զաջ քո. և որ խոնարհ են սրտիւք, զիմաստութիւնս քո:

Այսպես, ինձ ցո՛ւյց տուր քո աջը, և սրտով խոնարհներին քո իմաստությունը:

Այսպես [ցույց տուր], որ խրատով է, այստեղ հեզաբար տանջելով, որ աջով է և բարեհաջող, որպեսզի խոնարհվեն և դողան քո խոսքերից: Իմաստություն [տո՛ւր], որ իմանալով հանդերձյալ բարկության մասին՝ փրկվեմ: Եբրայերենում ասվում է. այսպես ցույց տուր ինձ իմ ելնելու օրը կամ վերադարձի օրը, կամ, ինչպես շատերն են ասում՝ լավ է իմանալ մահվան օրը, որպեսզի դարձի գան անօրինություններց, և եթե այդպես լինի, ապա ապաշխարողներ կկոչվեն, այլ ոչ թե արդարներ, այսինքն՝ տանջանքներից կփրկվեն, սակայն արդարների հետ պսակի չեն արժանանա:

12. Դա՛րձ Տէր մինչև յե՞րբ. մխիթարեա՛ ի ծառայս քո:

Դարձի՛ր, Տե՛ր: Մինչև ե՞րբ. մխիթարի՛ր քո ծառաներին:

Մինչև երբ. մեր բնությունը կամ հրեաները գերության մեջ պիտի լինեն: Մխիթարի՛ր քո ծառաներին, որպեսզի մենք տանջանքներից հետո հանգիստ գտնենք բարկությունից:

13. Լցաք առաւօտու ողորմութեամբ քո, ցնծացաք և ուրախ եղաք՝ զամենայն աւուրս կենաց մերոց:

Առավոտյան լիացանք քո ողորմությամբ, ցնծացինք և ուրախ եղանք մեր կյանքի բոլոր օրերին:

Հրեաները՝ իրենց [գերությունից] դարձով, իսկ մենք՝ Քրիստոսի ծագմամբ, որ լցրեց մեզ շնորհով և ողորմությամբ, ինչպես առաքյալներին և յուղաբեր կանանց՝ հարության առավոտյան: Ցնծացինք և ուրախ եղանք մեր կյանքի բոլոր օրերին. մենք պետք է բոլոր օրերին ուրախ լինենք՝ մեր մեջ ունենալով Իրեն:

14. Ուրախ եղաք փոխանակ աւուրցն, որ խոնարհ արարին զմեզ, և ամացն՝ յորս տեսաք զչարչարանս:

Ուրախացանք այն օրերի փոխարեն, երբ խոնարհեցրիր մեզ, և այն տարիների, երբ չարչարանք տեսանք:

Մեզ խոնարհեցրին դևերն ու քաղդեացիները:

15. Հայե՛ա, Տէր, ի ծառայս քո և ի գործս ձեռաց քոց, և առաջնորդեա՛ որդւոց նոցա. և եղիցի լոյս Տեառն Աստուծոյ ի վերայ մեր:

Նայի՛ր, Տե՛ր, քո ծառաներին ու քո ձեռակերտներին, և առաջնորդի՛ր նրանց որդիներին: Տեր Աստծու լույսը թող մեզ վրա իջնի:

Քո ծառաներին, որովհետև չարչարանքների միջոցով գնեցիր, և քո ձեռքերով հողից ստեղծեցիր: Եվ առաջնորդիր Ադամի և Եվայի [որդիներին], որ ստեղծեցիր և պատկերովդ պատեցիր: Աստծու լույսը թող մեզ վրա իջնի, այսինքն՝ Սուրբ Հոգին, որ Ադամից էլ առաջ էր՝ նախքան մեղանչելը:

16. Զգործս ձեռաց մերոց ուղի՛ղ արա ի մեզ Տէր, զգործս ձեռաց մերոց յաջողեա՛ մեզ:

Ուղղի՛ր մեր ձեռքերի գործերը, Տե՛ր, մեր ձեռքերի գործերը հաջողեցրո՛ւ մեզ:

Տաճարի և Երուսաղեմի կառուցումը, իսկ մեր բնության համար՝ առաքինությունը, որով ստեղծում է նա յուրաքանչյուրին:

 

 

Վարդան Արևելցի, Մեկնութիւն Սաղմոսացն Դաւթի, Էջմիածին, 1797 թ.

Գրաբարից թարգմանեց Գայանե Թերզյանը

 

08.04.19
ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․