Գրքեր

Սաղմոս ԿԵ

Ի կատարած. սաղմոս Դավթի. հարության մասին:

Մինչև այժմ այսպիսի վերնագրի չէինք հանդիպել, սա նաև գերությունից վերադարձ է նշանակում, ինչպես որ Եզեկիայի մոտ [այլաբանորեն դա] մեռելներից հարություն է նշանակում (Եզեկ. 37: 1-14), նաև երբ տապանակը Սիոն բերվեց, բոլոր ազգերը հավաքվեցին պատարագ մատուցելու, այստեղ Դավիթը մարգարեացավ Քրիստոսի հարության և առաքյալների քարոզչության մասին:

1. Աղաղակեցէ՛ք առ Աստուած ամենայն երկիր. սաղմոս ասացէք անուան նորա, և տո՛ւք զփառս օրհնութեան նորա:

Աղաղակեցե՛ք Աստծուն, բոլոր երկրներ, սաղմո՛ս երգեցեք նրա անվանը և օրհնության փառք տվեք նրան:

Աղաղակեցեք բոլոր երկրներ, այլ ոչ միայն Հրեաստանը, և սա նշանակում է, որ. «Ողջ երկիրն է բռնել ձայնը նրա» (Սղմ. 18:5): Սաղմոս երգեցե՛ք Քրիստոսին, և մատուցեք այն փառքը, ինչը վայել է, որ արարածները մատուցեն Արարչին:

2. Ասացէք Աստուծոյ, որպէս զի ահեղ են գործք քո, ի բազում զօրութեան քում ստեցին քեզ թշնամիք քո:

Ասացե՛ք Աստծուն. «Որքա՛ն ահեղ են քո գործերը. ի տես քո մեծ զորության քո թշնամիները ստեցին քո դեմ:

Խաչի ժամանակ, ինչի մասին Ամբակումի միջոցով ասաց. «Մի բան պիտի անեմ ես ձեր օրերին» (Ամբակ. 1:5): Ի տես քո մեծ զորության քո թշնամիները ստեցին քո դեմ. ինչ որ ցույց տվեց թշնամիներին [խաչի վրա], թշնամիները չխրատվեցին, այլ ստեցին և ասացին, թե աշակերտները գողացել են [Քրիստոսի մարմինը], նաև նրանք, ովքեր ի սրտե չհավատացին, գործերով ուրացան նրան:

3. Ամենայն երկիր երկիրպագցեն քեզ, սաղմոս ասասցեն քեզ, և սաղմոս ասասցեն անուան քում:

Ողջ աշխարհը պիտի երկրպագի քեզ, սաղմոս պիտի երգի քեզ ու քո անվանը սաղմոս ձոնի:

Ողջ աշխարհն այստեղ՝ իր կամքով, իսկ հակառակ դեպքում ակամա՝ հանդերձյալ կյանքում:

4. Եկա՛յք և տեսէք զգործս Աստուծոյ, որպէս զի ահեղ են խորհրդովք, քան զամենայն որդւոց մարդկան:

Եկե՛ք և տեսե՛ք գործերն Աստծու, թե որքան ահեղ են խորհուրդներով՝ քան գործերը մարդկանց բոլոր որդիների:

Թեև կարծում եք, թե Քրիստոսը մարդ է, տեսե՛ք, թե որքան ահեղ են [գործերը], լի են ահով և խորհելու տեղիք են տալիս: Քան գործերը մարդկանց բոլոր որդիների, որոնցում երբեք նման բան չգտնվեց, քանզի բոլոր արարածներիս Ստեղծիչը Կույսի արգանդ մտավ և նաև մյուս բոլոր գործերը, որ մարդկանց որդիները չեն կարող մեկնաբանել, դրանք բոլորը նույն հրաշքներն են, ինչ հնում գործեց:

5. Ո դարձոյց զծովն ի ցամաք. և ընդ գետս անցցեն յոտանաւոք:

Նա էր, որ ծովը ցամաք դարձրեց, և մարդիկ ոտքով անցան գետի միջոցով:

Չոր ոտքերով, և այստեղ էլ պատռեց մեղքերի ծովը և մեր բնությունն անցկացրեց կռապաշտության գետից, այդ պատճառով էլ չասաց, թե անցան, այլ՝ կանցնեն, ներկայումս էլ ոտքով տրորելով դևերին:

6. Անդ ուրախ եղիցուք մեք ի նա, որ տիրէն զօրութեամբ իւրով յաւիտենից:

Ահա պիտի ցնծանք նրանով, որ հավետ տիրում է իր զորությամբ:

Գերին ցանկանում է գալ այնտեղ, ուր դադար է առել Իսրայելը՝ Երիքովի արևելյան կողմը: Եվ մենք էլ՝ հանդերձյալում, երբ յուրաքանչյուր ոք հասկանա, որ նա հավետ տիրում է իր զորությամբ, այլ ոչ թե ստացած [զորությամբ]:

7. Աչք նորա ի հեթանոսս հային, ոյք դառնացուցին զնա՝ մի՛ բարձրասցին յանձինս իւրեանց:

Նրա աչքերը նայում են հեթանոսներին, որոնք դառնացրին իրեն. թող նրանք չպարծենան իրենց հոգում:

Այդ ժամանակ դեպի իրեն դարձածներին գթությամբ կնայի, իսկ իրեն չհավատացածները և ամբարտավանները, ովքեր դառնացրին իրեն, թո՛ղ չբարձրանան ամպերով իր առաջ:

8. Օրհնեցէք հեթանոսք զԱստուած մեր, լսելի արարէք զձայն օրհնութեան նորա:

Օրհնեցե՛ք, հեթանոսնե՛ր, մեր Աստծուն և լսելի՛ դարձրեք նրա օրհնության ձայնը:

Օրհնեցե՛ք, հեթանոսնե՛ր, որոնց նրա աչքերը նայում են նախքան հեթանոս լինելը: Լսելի՛ դարձրեք նրա օրհնության ձայնը. գործերով, և ոչ միայն խոսքով, այլև՝ Ավետարանի քարոզչությամբ:

9. Այն, որ ետ զանձն իմ ի կեանս, և ո՛չ ետ դողութիւն ոտից իմոց:

Նա իմ հոգին դարձրեց կյանքին և թույլ չտվեց, որ ոտքերս դողան:

Ինչպես որ Նաթանն ասաց. «Տերը ներեց քո մեղքը, և դու չես մեռնի» (Բ Թագ. 12:14): Եվ նորից՝ գերին գերությունից վերադառնալով այսպես է ասում, և մեր բնությունն էլ, եթե հավատա ու դեպի իրեն դառնա, մահ չի տեսնի: Եվ թույլ չտվեց, որ ոտքերս դողան. ահավոր է նրա դատաստանը, որտեղ արդարը հազիվ պիտի փրկվի:

10. Փորձեցեր զմեզ, Աստուած, և քննեցեր, որպէս և քննի արծաթ:

Քննեցիր մեզ, Աստվա՛ծ, ու փորձեցիր, ինչպես արծաթն է փորձվում:

Գերությունն է փորձություն համարում, և կրկնում է՝ նկատի ունենալով հրեաներին և մեր բնությունը, քանզի արծաթ և ոսկի է մեր բնությունը՝ ըստ Աստծո պատկերի: Առաքյալներն ու եկեղեցին նույնպես ենթարկվեցին փորձությունների:

11. Իջուցեր զմեզ յորոգայթ, եդիր նեղութիւն ի թիկունս մեր. և անցուցեր զմարդիկ ի վերայ գլխոց մերոց:

Մեզ որոգայթի մեջ գցեցիր, նեղություն դրիր մեր թիկունքին և մարդկանց անցկացրիր մեր գլխի վրայով:

Մեզ որոգայթի մեջ գցեցիր դևերի և բռնավորների կողմից, և մարդկանց անցկացրեցիր առաքյալների և քահանաների գլխի վրայով:

12. Անցաք մեք ընդ հուր և ընդ ջուր, և հաներ զմեզ ի հանգիստ:

Մենք անցանք հրի ու ջրի միջով, և դու մեզ անդորր տվիր:

Հրի միջով երեք մանուկներն անցան, իսկ ջրի միջով՝ Իսրայելը, ինչպես նաև գետերի և ծովերի միջով, և եկեղեցին նույնպես փորձությունների ենթարկվեց: Նաև, ինչպես հնոց՝ Հոգու հրի և մկրտության ջրի միջոցով, և հանգստություն գտանք մեղքերի բեռից:

13. Մտից ի տուն պատարագօք. տաց քեզ զուխտ իմ, զոր խոստացան քեզ շրթունք իմ, զոր բերան իմ խօսեցաւ ի նեղութեան:

Զոհաբերություններով պիտի մտնեմ տունը քո և քեզ պիտի մատուցեմ իմ ուխտերը, որ խոստացան քեզ իմ շրթունքները:

Գերին Երուսաղեմ պիտի մտնի զոհաբերություններով, ինչպես որ խոստացավ Բաբելոնում նեղության մեջ գտնվելու ժամանակ:

14. Զողջակէզս ուղղալիցս մատուցից քեզ խոյօք և խնկօք, և քեզ մատուցից զուարակս և նոխազս:

Պարարտ ողջակեզներ պիտի մատուցեմ քեզ՝ խոյերով և խնկերով, քեզ պիտի մատուցեմ արջառներ ու նոխազներ:

Պարարտ, այսինքն՝ գեր և ճարպոտ, խոյերով և խնկերով՝ ըստ օրենքի, իսկ մենք եկեղեցուն և վերին Երուսաղեմին բանական պատարագ և հեթանոսների մանուկներին պիտի մատուցենք՝ հավատքի բերելով և նվիրելով Աստծուն:

15. Եկա՛յք լուարո՛ւք ինձ, և պատմեցից ձեզ ամենեքեան, ոյք երկնչիք յԱստուծոյ, զոր ինչ արար անձին իմոյ:

Եկե՛ք ու լսեցե՛ք ինձ, Աստծու բոլոր երկյուղածներ, որ ձեզ պատմեմ, թե ինչ արեց նա իմ անձի համար:

Եկե՛ք, ասում է, լսեցե՛ք, ոչինչ չեմ ավելացնում: Պարզ է, որ երկնային և երկրավոր բանականների խմբերի՝ սրբերի միջոցով է փառավորում՝ լսելով Աստծո բարերարությունների մասին, որ իր հանդեպ եղան, և որպես հորդոր իրենց, ասում է.

16. Առ նա բերանով իմով կարդացի. և բարձր արարից զնա լեզուաւ իմով:

Ես նրան դիմեցի իմ բերանով, և լեզվովս մեծարեցի նրան:

Ոչ թե պարգևներ եմ մատուցում, ասում է, այլ առանց զոհաբերության՝ բերանով դիմեցի և լեզվով մեծարեցի նրան, և ազատեց ինձ:

17. Զմեղս թէ տեսանէի ի սրտի իմում, միթէ լռէ՞ր ինձ Տէր:

Եթե սրտումս մեղք տեսնեի, Տերն ինձ չէր լսի:

Եթե սրտումս մեղանչեմ, մի՛ լսիր ինձ:

18. Վասն այսորիկ լուաւ Աստուած, և նայեցաւ ի ձայն խնդրուածաց իմոց:

Դրա համար Աստված լսեց ինձ և ուշ դարձրեց իմ խնդրանքի ձայնին:

Քանզի անմեղ եմ մնալու:

19. Օրհնեալ է Աստուած, որ ո՛չ ի բացեայ արար զաղօթս իմ, և ո՛չ զողորմութիւն իւր յինէն:

Օրհնեալ է Աստված, որ չվանեց աղոթքն իմ, ոչ էլ ողորմությունն իր՝ ինձնից:

Հրեշտակների ու սրբերի խնդրանքները, և ոչ էլ մեղանչողների զոհաբերությունները:

 

Վարդան Արևելցի, Մեկնութիւն Սաղմոսացն Դաւթի, Էջմիածին, 1797 թ.

Գրաբարից թարգմանեց Գայանե Թերզյանը

19.09.18
ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․