Գրքեր

Դավթի սաղմոսներ

Սաղմոս ՃԼԲ
Երգ գաղթի, որն ուղևորության ընթացքն է. հրեաների ելնելը: Սողոմոնի որդի Ռոբովամի ժամանակ Իսրայելի ցեղը երկու մասի բաժանվեց. ազգերից տասը Հերոբովանի հետ եղավ, իսկ երկուսը՝ Ռոբովամի, և նրանց մեջ թշնամություն առաջացավ, և սրանք բոլորը երևելի էին յուրաքանչյուր կողմում, իսկ վերադարձի ժամանակ միավորվելու էին և մեծ խաղաղություն էր լինելու նրանց մեջ, ուստի և այստեղ գովաբանում է նրանց միաբանությունը՝ ասելով. 1. Զի՞ բարի, կամ զի՞ վայելուչ, զի բնակեն .....
Սաղմոս ՃԼԱ
Երգ գաղթի: Այս սաղմոսը շատ նման է ութսունութ սաղմոսին, քանի որ երկուսն էլ հիշեցնում են Աստծու ուխտի և Դավթի խոստման մասին, որ գերին աղերսում է և որպես Աստծու առջև բարեխոսություն՝ ասում. 1. Յիշեա՛, Տէր, զԴաւիթ, և զամենայն հեզութիւն նորա: Տե՛ր, հիշի՛ր Դավթին և նրա ամբողջ հեզությունը: Մի կողմ թողնելով բոլոր բարիքները՝ Սավուղի  և Աբիսողոմի և այլոց հանդեպ հեզությունը, սա է միայն հիշեցնում, թե ինչպիսի ջերմագին փափագով էր ցանկանում կառուցել .....
Սաղմոս ՃԼ
Աստիճանների օրհներգություններ Սրբերի խոնարհությունն է ցույց տալիս՝ ասելով. 1. Տէր, ո՛չ բարձրացաւ սիրտ իմ. և ո՛չ զբօսան աչք իմ: Տե՛ր, սիրտս չգոռոզացավ, և աչքերս վերևից չնայեցին: Դանիելը, երեք մանուկները և Մուրթքեն, թեև իշխանության հասան ու բարձրացաև, նրանց միջոցով հիասքանչ հրաշքներ գործվեցին [սակայն նրանց սիրտը չգոռոզացավ], որովհետև սրտի գոռոզության պատճառով ոչ միայն ամբարիշտներն են ապականվում, այլև սրբերը, ինչպես Օզիան, Եզեկիան, որ .....
Սաղմոս ՃԻԹ
Աստիճանների օրհներգություններ Գերության մեջ գտնվողի աղոթք է սուրբ սրտով և կատարյալ հավատքով: 1. Ի խորոց կարդացի առ քեզ, Տէ՛ր, լո՛ւր ձայնի իմում: Խորություններից քեզ կանչեցի, Տե՛ր: Տե՛ր, լսի՛ր իմ ձայնը: Այսինքն՝ ոչ թե լեզվով ու շուրթերով, այլ՝ հաստատուն խորհուրդներով, լի հույսով և սրտաբուխ հոժարությամբ, և ոչ թե այնպես, որ ասում է. «Դու նրանց շուրթերի մոտ ես, սակայն հեռու ես նրանց շուրթերից» (Երեմ. 12:2), և ինքն էլ է վկայում. «Այս ժողովուրդը .....
Սաղմոս ՃԻԸ
Աստիճանների օրհներգություններ Վերադարձի ժամանակ շրջակա ազգերը հարձակվեցին հրեաների վրա և այդտեղ էլ կործանվեցին, որի մասին էլ մարգարեն երգելով՝ ասում է. 1. Բազում անգամ մարտեան ընդ իս ի մանկութենէ իմմէ, ասասցէ Իսրայէլ: 2. Բազում անգամ մարտեան ընդ իս ի մանկութենէ իմմէ, և ինձ ոչ յաղթեցին: Մանկությունիցս ի վեր բազում անգամ մարտնչեցին իմ դեմ, - թող Իսրայելն ասի: Մանկությունիցս ի վեր բազում անգամ մարտնչեցին իմ դեմ, բայց չհաղթեցին ինձ: Բազում .....
Սաղմոս ՃԻԷ
Աստիճանների օրհներգություններ Այս սաղմոսում ցույց է տալիս, թե որքան բարի է հույսի հետ միասին նաև Աստծուց երկյուղելը, ինչպես որ ասում է. 1. Երանի՛ ամենեցուն, ոյք երկնչին ի Տեառնէ, և գնան ի ճանապարհս նորա: Երանի՜ բոլոր նրանց, ովքեր վախենում են Տիրոջից և ընթանում նրա ճանապարհներով: Երանի չի տալիս Աբրահամի զավակներին և ոչ էլ Իսրայելի սերմին, այլ, ինչպես Պետրոսն է ասում՝ «Ճշմարտությամբ վերահասու եմ եղել» (Գործք 10:34), քանզի ամեն ազգ, .....
Սաղմոս ՃԻԶ
Աստիճանների օրհներգություններ Նրանք, ովքեր Երուսաղեմ վերադարձան ոչ անկեղծ սրտով և Աստծուն հուսալով, չկարողացան տաճարը կառուցել քառասուն տարում, մինչև որ եկավ Զորաբաբելը և վեց տարում ավարտեց, որովհետև Տերը նրա հետ էր, ինչպես որ ասում է. 1. Եթէ ոչ Տէր շինէ զտուն, ի նանիր վաստակին շինօղք նորա: Եթէ ոչ Տէր պահէ զքաղաք, ընդունայն տքնին պահապանք նորա: Եթե Տերը տունը չշինի, իզուր են չարչարվում այն շինողները, եթե Տերը քաղաքը չպահպանի, իզուր են .....
Սաղմոս ՃԻԵ
Աստիճանների օրհներգություններ Կյուրոսի միջոցով վերադարձի հրաման ստացան, սակայն շատերը չէին ցանկանում վերադառնալ [գերությունից], և երեք անգամվա ընթացքում եկան, նաև սա առաջիններին է վերագրվում, որոնք Աստծուց հայցում են ուրիշներին էլ վերադառնալու ցանկություն տալ՝ ասելով. 1. Ի դարձուցանել Տեառն զգերութիւն Սիովնի, և եղաք մեք մխիթարեալք: Երբ Տերը Սիոնը վերադարձրեց, մենք մխիթարվեցինք: Ինչն այլ թարգմանիչները գրել են՝ «մխիթարվելու .....
Սաղմոս ՃԻԴ
Աստիճանների օրհներգություններ Այս սաղմոսով հայտնում է անսասան հույսի մասին, որ պետք է անսասանություն ունենանք Տիրոջ հանդեպ՝ ասելով. 1. Ո յուսոյ ի Տէր, որպէս լեառն Սիովն, մի սասանեսցի յաւիտեան՝ որ բնակեալն է յԵրուսաղէմ: Ով ապավինում է Տիրոջը, նման է Սիոն լեռանը, Երուսաղեմում բնակվողը հավիտյան չի սասանվի: Որևէ ուրիշ լեռան չի նմանեցնում Տիրոջն ապավինածին, այլ՝ Սիոնին, որ բազմաթիվ չարչարանքներ, ավերածություն և այլ բաներ կրեց, սակայն .....
Սաղմոս ՃԻԳ
Աստիճանների օրհներգություններ Հետդարձի ժամանակ շրջակա ազգերը հեռավոր վայրերից հրեաների վրա հարձակվեցին, ինչպես որ ասում են շատ մարգարեներ, սակայն ոչինչ չկարողացան անել, քանզի Աստված թիկունքից [օգնության] հասավ նրանց, ինչպես որ ասում են. 1. Եթէ ո՛չ Տէր էր առ մեզ, ասասցէ Իսրայել, եթէ ոչ Տէր էր առ մեզ: Եթե Տերը մեզ հետ չլիներ, - թող ասի Իսրայելը, - եթե Տերը մեզ հետ չլիներ: Դավիթը նախապես խրատում է շնորհակալ լինել փրկողին, քանի որ նախքան փորձառություն .....
Սաղմոս ՃԻԲ
Աստիճանների օրհներգություններ Բարեպաշտների խոստովանությունն ու խնդրանքն է, որոնք ցանկանում էին ետ դառնալ Բաբելոնից՝ ասելով. 1. Առ քեզ, Տէ՛ր, համբարձի զաչս իմ, որ բնակեալդ ես յերկինս: Աչքերս դեպի քեզ բարձրացրի, Տե՛ր, դու, որ բնակվում ես երկնքում: Մտքի և հոգու ամեն ցնորքներով, ասում է, դեգերելով և մարդուց հույսս կտրելով, քեզ եմ միայն նայում, որ թեև ավերված է մեր կառուցած տաճարը, սակայն դու քո սեփական [տաճարում] ես բնակվում, ոչ թե որ այդտեղ .....
Սաղմոս ՃԻԱ
Աստիճանների օրհներգություններ, երբ Տիրոջ առաջնորդությամբ դարձի ավետիս ստացան Կյուրոսից, որի մասին Եսային [մարգարեացավ] շատ առաջ՝ նկարագրելով այդ ամենը և ասելով, թե գալիս էին խնդությամբ, պարերով և ցնծությամբ: 1. Ուրախ եղէ ես, ոյք ասէին զիս, ի տուն Տեառն երթիցուք մեք: Ուրախանում էի, երբ ասում էին ինձ՝ «Գնանք Տիրոջ տուն»: Ոչ թե իրենց տան ու հանգստի մասին էին հոգում, այլ՝ Աստծու տան: Ուրախանում էի. եզակիով ժողովրդին է կոչում, որ վերադարձից .....
Սաղմոս ՃԻ
Աստիճանների օրհներգություններ Նախորդի նման նույն ելքի խորհուրդն ունի, որոնք հույս ստանալով աղոթում էին՝ Դավթից սովորելով, որ թեև մարտադաշտում կռվում էր այլազգիների հետ, սակայն աչքերը վեր էր բարձրացնում դեպի ամուրհացիների լեռները, որտեղ Իսահակը փրկվեց խոյի շնորհիվ, և Սինա, որտեղ ժողովուրդը հաղթեց Ամաղեկին: Եվ գերին դարձի ժամանակ [դեպի] Աստծուն [է բարձրացնում աչքերն] ու ասում է. 1. Համբարձի զաչս իմ ի լերինս, ուստի եկեսցէ ինձ օգնութիւն: Աչքերս .....
Սաղմոս ՃԺԹ
Աստիճանների օրհնություններ, երգեր: Թեոդիտոն [ասում է]՝ երգ ելքի, իսկ Ակյուղասը՝ երգ ելնելու Մեր նյութեղեն բնությունը փոփոխությունների կարիք է զգում, ժամանակի ընթացքում՝ նորոգման՝ ձանձրույթից և տառապանքից: Քանզի նա, ով ստեղծեց մեզ, նաև խնամք տարավ, որից հետո տկարացանք մեղքով և մահ հղացանք տարվա չորս եղանակներով, ցերեկվա և գիշերվա միջոցով սփոփում է մեզ՝ աշխատանքի և հանգստի ժամանակ սահմանելով, նաև հիվանդությամբ և առողջությամբ փորձելով՝ .....
Սաղմոս ՃԺԸ
Այս սաղմոսը կա՛մ պատմում է այն բոլոր իրադարձությունները, որոնք կատարվել են Դավթի հետ՝ մանկությունից մինչև ծերություն, կա՛մ Դանիելի տան ու մակաբայեցիների մասին է, որոնք պահեցին Աստծու պատվիրանները, ինչն ուրիշներն անարգեցին: Կա՛մ հոգին աղոթքի է կանգնում՝ ի դեմս արդարների, որ պահեցին Աստծու օրենքները, և գերությունից վերադարձ խնդրեցին, կամ ինքը՝ Դավիթն է աղոթքի կանգնում՝ ըստ այբուբենյան թվի և գրի, որպեսզի իր ժողովրդի որդիներին հորդորի ջանալ .....

ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․