Գրքեր

Սաղմոս Ղ

Դավթի գոհաբանական օրհնությունը: Թեև անվերնագիր է, սակայն ի դեմս Եզեկիայի է ասում, որ հուսալով Աստծուն փրկվեց ասորիներից:

1. Ո բնակեալն է յօգնութիւն Բարձրելոյն, ընդ հովանեաւ Աստուծոյ յերկինս հանգիցէ:

Ով ապրում է Բարձրյալի աջակցությամբ, երկնքում կհանգչի Աստծու հովանու տակ:

Ով մտքով Աստծու հետ է և առաքինությունների տանը, նա երկնքի պես անհասանելի է թշնամիների համար:

2. Ասասցէ Տեառն՝ ընդունելի իմ ես, ապաւեն իմ Աստուած, և ես յուսամ ի նա:

Տիրոջը կասի. «Դու ես ինձ ընդունողը, ապավեն իմ Աստված, որի վրա եմ դրել իմ հույսը»:

Նա է ընդունողը իր խնամակալության տակ:

3. Նա փրկեսցէ զիս յորոգայթէ որսողին, և ի բանիցն խռովութենէ:

Նա ինձ կփրկի որսորդի թակարդից ու խռովեցուցիչ խոսքերից:

Որսողի, որ Ադամի առջև աստվածանալու թակարդը դրեց և իր խոսքով խռովեցրեց նրան, իսկ Եզեկիային ասորեստանցու խոսքով` թե. «Ինչպե՞ս կարող է ձեր Աստվածը ձեզ իմ ձեռքից փրկել» (Բ Մնաց. 32:14):

4. Ի թիկնամէջս իւր ընկալցի զքեզ, ի հովանի թևոց նորա յուսասցիս:

Իր թիկնամեջով կպահի կպաշտպանի քեզ, և դու ապահովություն կունենաս նրա թևերի հովանու տակ:

Ինչպես Մովսեսն է ասում, թե. «Բարձրացրեց ու իր մեջքին դրեց» (Բ Օրին. 32:11), անիմանալի է Աստծու խնամքը և երկու կտակարանների զորությունը: Եվ դարձյալ՝ Հիսուսի բարձրագույն վարդապետությունը հավատքի և գործերի մասին, որ պահեց հեթանոսական ազգը: Ապահովություն կունենաս նրա թևերի հովանու տակ՝  խաչի զորության տակ:

5. Որպէս զէն շուրջ եղիցի զքև՝ ճշմարտութիւն նորա:

Նրա ճշմարտությունը որպես զենք քո շուրջը կլինի:

Ճշմարտությունը, ասում է, քեզ համար ամուր զենք կլինի. հավատն առ Աստված, և մարդկանց հանդեպ ճշմարիտ լինելը:

6. Ոչ երկիցես դու յերկիւղէ գիշերի, և ոչ ի նետէ, որ թռչի ի տուէ:

Դու չես վախենա գիշերվա զարհուրանքից և ոչ էլ ցերեկվա սլացող նետից:

Գիշերը խորհուրդներս մարտնչում են իմ դեմ և վախից զարհուրեցնում, իսկ ցերեկը՝ աչքերով և լեզվով նետեր են արձակվում կամ ուրիշներից դեպի իրեն կամ իրենից՝ ուրիշներին:

7. Յիրէ, որ շրջի ի խաւարի, ի գայթագղութենէ դիւի ի հասարակ աւուր:

Խավարում շրջող բանից, և կեսօրին դևի գայթակղությունից:

Սատանան շրջում է մեղքով և գայթակղում մարդկանց՝ խավարն իբրև ցերեկվա լույս կարծել տալով: Դարձյալ ձանձրության դևը կեսօրվա դև է կոչվում, որ այն ժամին է վրա տալիս, որ ժամին Ադամը տարակուսանքի մեջ ընկավ՝ ուտել թե չուտել Եվայի հետ:

8. Անկցին ի կողմանէ քումմէ հազարք, և բիւրք ընդ աջմէ քումմէ, որ առ քեզ ինչ ո՛չ մերձեսցին:

Քո կողքին հազարներ կընկնեն, և քո աջին՝ տասնյակ հազարներ, բայց քեզ ոչինչ չի մերձենա:

Եզեկիայի թշնամիները Երուսաղեմի աջ և ձախ կողմերում ընկան: Նաև դևերը հազարավորներով ձախ կողմում կռվում են մեղավորների հետ՝ նրանց մեղքի մեջ գցելու համար, և տասնյակ հազարներով՝ աջ կողմում՝ առաքինիներին հպարտության մեջ գցելու համար: Դարձյալ հազարավոր դևերը ձախակողմյան թշնամիներն են, իսկ տասնյակ հազարներով հրեշտակները՝ աջակողմյան օգնականներն են, ինչպես որ Եղիսեն ասաց, թե մեզ հետ ավելի շատ են քան նրանց: Նաև հազարներով ձախակողմյան չարերի հետ են կռվում, իսկ տասնյակ հազարներով ջանում են գայթակղել աջակողմյաններին: Բայց քեզ ոչինչ չի մերձենա, ինչպես Եզեկիային, Գեդեոնին, Հովհաննեսին և նրանց նման բոլոր սրբերին:

9. Բայց միայն աչօք քով հայեսցես դու, և զհատուցումն մեղաւորաց տեսցես. զի դու, Տէր, յոյս իմ ես:

Բավական է, որ քո աչքով նայես, և դու կտեսնես մեղավորների ստացած հատուցումը. քանզի դու, Տե՛ր, իմ հույսն ես:

Ինչպես որ ասորեստանցիները տեսան: Աստծու այս խոստումը սրբերին է վերաբերում, և նրանց կողմից է այս պատասխանը տրվում. քանզի դու, Տե՛ր, իմ հույսն ես, քեզ վրա է մեր հույսը, այլ ոչ թե մեր:

10. Զբարձրեալն արարեր քեզ ապաւէն. ո՛չ հասցեն առ քեզ չարք, և տանջանք մի՛ մերձեսցին ի յարկս քո:

Բարձրյալին քեզ ապավեն դարձրիր: Չարիքը չի հասնի քեզ, և տանջանքները չեն մոտենա քո տան հարկին:

Դավիթը Եզեկիային է ասում. չարիքը չի հասնի քեզ, ինչպես Հոբի դեպքում չկարողացան ոչինչ անել, մինչև թույլ չտրվեց, ինչպես նաև հոգու դեպքում, որ չտրվեց իշխանություն՝ ասելով. «Կյանքը նրա կպահես» (Հոբ. 2:6):

11. Հրեշտակաց իւրոց պատուիրեալ է վասն քո, պահել զքեզ յամենայն ճանապարհս քո:

Իր հրեշտակներին հրամայված է քո մասին, որ պահպանեն քեզ քո բոլոր ճանապարհներին:

Ինչպես որ այլ տեղում է ասում. «Տիրոջ հրեշտակների բանակն իր երկյուղածների շուրջն է» (Սղմ. 33:8), քանզի կարևոր հոգիներ են, որոնք ուղարկված են սպասավորության համար, ինչպես Աբրահամն ու Հակոբը ասացին:

12. Ի բազուկս իւրեանց ընկալցին զքեզ. զի մի՛ երբէք հարցես զքարի զոտն քո:

Իրենց բազուկների վրա պիտի վերցնեն քեզ, որ երբեք ոտքդ քարի չխփես:

Բազուկների վրա՝ իրենց զորության, որ երբեք ոտքդ քարի չխփես, այսինքն՝ չկարողանան գայթակղել:

13. Ի վերայ իժից և քարբից գնասցես դու. և առ ոտն կոխեսցես զառիւծն և զվիշապն:

Դու կքայլես իժերի ու քարբերի վրայով, ոտքով կկոխոտես առյուծին ու վիշապին:

Սատանան Փրկչին ասաց. «Իր հրեշտակներին պատվիրված է քո մասին» (Մատթ. 4:6)՝ հազարավոր դևեր ունենալով իբրև աջակողմյան հրեշտակներ, որպեսզի հպարտության մեջ գցելով նրան ցած նետի աշտարակից: Սակայն նա խոնարհությամբ պատասխանեց, քանզի դա է հպարտության դեմ զենքը, որով ընկավ ինքը և իր նման հազարավորները: Թեև Դավթի կողմից ասված այս խոսքերը ոչ թե Տիրոջն էին վերաբերվում, այլ՝ արդարներին, և չասաց, թե իժերի վրա կկոխոտես, այլ գնաց և կոխոտեց և ոտի կոխան արեց առաքյալների համար: Իժ դառնությանն է ասում՝ թագավորական ինքնիշխան բանականությանը, առյուծ՝ խրոխտանալուն, վիշապ, որ սպանում է չարության թույնով: Իժը արքայօձն է, ասում են, թե թռչուն է, և նույնիսկ իր աչքով սպանում է, ինչպես սատանան՝ զգայարանների միջոցով: Քարբ, որ թովիչներին չի հնազանդվում: Իժ է դևը, որ զգայարանների միջոցով է նենգում, իսկ քարբ, որ չի թողնում զղջալ, առյուծ, որ [իշխում էր] մահվան վրա, վիշապ, որ հոգիները դժոխքում էր պահում, որի վրա կոխոտեց բոլորի Տերը:

14. Քանզի յիս յուսացաւ, և փրկեցից զնա. հովանի եղէց նմա, զի ծանեաւ զանուն իմ:

Քանի որ հույսն ինձ վրա դրեց, ես կփրկեմ նրան, նրան հովանի կլինեմ, քանզի անունս ճանաչեց:

Աստված է այսպես ասում Եզեկիայի մասին և մեր բնության: Քանզի անունս ճանաչեց, որ Հիսուսն Աստված է, և որ փրկում է, Հոգին՝ հովանի է լինում, իսկ Հայրը գթում է:

15. Կարդասցէ առ իս՝ և ես լուայց նմա. և առ նմա եղէց ի նեղութիւն:

Ինձ ձայն կտա՝ ու կլսեմ նրան, և նրա հետ կլինեմ նեղության մեջ:

Ինձ ձայն կտա՝ փորձության մեջ ընկնելով, և նրա հետ կլինեմ Երուսաղեմի պաշարման և վշտերի ժամանակ:

16. Փրկեցից և փառաւոր արարից զնա. երկայն աւուրբք լցուցից նմա զփրկութիւն իմ:

Կփրկեմ ու կփառավորեմ նրան: Բազում օրերով նրան կլիացնեմ ու ցույց կտամ նրան իմ փրկությունը:

Ասորեստանցիներից և մահվանից, կփառավորեմ նրան, այսինքն՝ արեգակի պես դարձնելով [ցույց կտամ նրան] իմ փրկությունը: Բազում օրերով նրան կլիացնեմ. տասնհինգ տարի՝ Եզեկիային, իսկ մեր բնությանը՝ անմահության հույսով:

 

Վարդան Արևելցի, Մեկնութիւն Սաղմոսացն Դաւթի, Էջմիածին, 1797 թ.

Գրաբարից թարգմանեց Գայանե Թերզյանը

30.04.19
ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․