Գրքեր

Սաղմոս ՀԳ

Իմաստություն Ասափի: Ոմանք գերուն են վերագրում, ոմանք էլ Անտիոքոսի ժամանակ՝ մակաբայեցիներին, սակայն իրականում սա վերջին ավերման մասին էր՝ Տիտոսի օրոք, որը Աստծու Որդու արյան վրեժխնդրությունն էր, որ Սուրբ Հոգին ողբում է զղջացողների և իմաստունների միջոցով՝ ասելով.

1. Ընդէ՞ր մերժեցեր, Աստուած, իսպառ. բարկացաւ սրտմտութիւն քո ի վերայ խաշին արօտի քո:

Աստվա՛ծ, ինչո՞ւ մերժեցիր ընդմիշտ, և սրտմտությունդ սաստկացավ քո արոտի ոչխարների վրա:

Արդ, նրանց երբեք չէր եղել անվերադարձ գերություն: Սրտմտությունդ սաստկացավ. որ նախկինում հովվում էիր հոտդ մարգարեների միջոցով:

2. Յիշեա՛ զժողովուրդ քո, զոր ստացար ի սկզբանէ. փրկեցեր զվիճակ ժառանգութեան քո:

Հիշի՛ր քո ժողովրդին, որ սկզբից ստացար, և փրկեցիր քեզ վիճակված ժառանգությունը:

Ստացար Եգիպտոսից, և փրկեցիր փարավոնից՝ Մովսեսի միջոցով, Հակոբի ժողովուրդը եղավ Տիրոջ բաժինը, իսկ իր վիճակված ժառանգությունը՝ Իսրայելը:

3. Լեառն Սիովն այս՝ ուր բնակեցեր դու ի սմա. համբարձ զձեռն քո ի վերայ ամբարտաւանութեան նոցա իսպառ:

Լեռն այս Սիոնի, որտեղ դու բնակվեցիր: Նրանց ամբարտավանության վրա բարձրացրո՛ւ քո ձեռքն ընդմիշտ:

Ուր Դավիթը բերեց խորանն ու տապանակը, և դու էլ քո անունը դրեցիր դրա վրա: Բարձրացրո՛ւ քո ձեռքը հրեաների վրա, որ կայսրից թագավորություն էին ուզում, և ցանկացան, որ Տիրոջ արյունն իրենց ու իրենց որդիների վրա լինի, ընդմիշտ ուզեցին: Բարձրացրո՛ւ քո ձեռքը, նորից մշտապես հարվածելու նրանց:

4. Որ ինչ անիրաւեցաւ թշնամին ի սրբութենէ քում, պարծեցան ատելիք քո ի մէջ բարեկենդանութեան իւրեանց:

Քանզի թշնամին անիրավություն գործեց քո սրբարանում: Քեզ ատողները պարծեցան իրենց բարօրությամբ:

Զատիկի տոնին՝ իրենց բարօրության ժամանակ խաչեցին Տիրոջը: Քեզ ատողները պարծեցան՝ ասելով «Վա՛հ, որ քանդում էիր տաճարը» (Մարկ. 15:29), և այդ նույն տոնի օրն էլ հատուցի՛ր նրանց: Հարցրեց, թե ինչո՞ւ մերժեցիր, և այս ամենը նաև պատասխան է, թե անիրավաբար չմերժեցիր:

5. Եդին զնշանս իւրեանց ի նշանս. և ինքեանք ո՛չ ծանեան զելս ի վերուստ:

Նշաններն իրենց իբրև զինանշան դրին մուտքին, բայց իրենք չհասկացան, որ ի վերուստ է ելքը:

Պիղատոսը, որպես կործանման նշան, տաճարի մեջ մտցրեց խոզի գլուխը և դրոշը, որի վրա արծվի պատկեր էր: Նաև կործանման նշաններ էին լինում. դուռը, որ ինքնուրույն բացվեց, ուր քսան մարդ հազիվ էին մտնում, և երինջը, որ գառ ծնեց, և այրը, որ աղաղակում էր. «Վա՜յ Երուսաղեմ, վա՜յ Երուսաղեմ», և նրանց դրեցին բարի նշաններ: Բայց իրենք չհասկացան, որ ի վերուստ է ելքը, որ ի վերուստ է գալու մեծ բարկությունը, և նրանց ելնելը Երուսաղեմից տարատեսակ պատիժներով է լինելու, և այս էր.

6. Որպէս յանտառի փայտատօք կոտորեցին զդրունս նորա, ի միասին փայտատօք և մրճովք կործանեցին զնա:

Ինչպես անտառի փայտահատներ, կացիններով ջարդեցին դռները նրա, տապարներով ու մուրճերով կործանեցին այն:

Արհեստավորներ բերելով՝ քանդում էին:

7. Այրեցին ի հուր զսրբութիւն քո յերկրի. Պղծեցին զխորան անուան քո:

Հրի մատնեցին քո սրբարանը, և երկրի վրա պղծեցին քո անվան խորանը:

Երկրի վրա, այլ ոչ թե երկնքում, որը սուրբ եկեղեցու խորհուրդն ունի: Պղծեցին՝ տաճարի մեջ խայտառակություններ գործելով:

8. Ասացին ի սիրտս իւրեանց ազգս նոցա ի միասին. եկա՛յք լռեցուսցուք զամենայն տօնս Աստուծոյ յերկրէ:

Նրանց ազգակիցներն իրենց սրտում միասնաբար ասացին. «Եկեք վերացնենք Աստծու բոլոր տոներն երկրի երեսից»:

Շաբաթը, զատիկը, տաղավարահարաց և այլ տոները:

9. Նշանս մեք ինչ ոչ տեսաք, և ո՛չ ևս գուցէ մարգարէ. և զմեզ ինչ ոք ո՛չ ճանաչիցէ:

Նշաններ մենք չտեսանք, այլևս մարգարե չմնաց, և ոչ ոք մեզ չի ճանաչում:

Արդ, լռել են հրաշագործներն ու մարգարեները, մեր գերիների հետ նաև մարգարեներն էին [գերի], և մեզ չէին ճանաչում որպես Իսրայել և որպես Աստծու ժողովուրդ:

10. Մինչև յե՞րբ, Աստված, նախատէ թշնամին, բարկացուցանէ հակառակորդն զանուն սուրբ քո:

Մինչև ե՞րբ, Աստված, թշնամին պիտի նախատի և հակառակորդն անարգի սուրբ անունդ:

Սատանան ու հրեաները դեռևս հակառակվում են, և հայհոյում Հիսուսի սուրբ անունը:

11. Ընդէ՞ր դարձուցանես զձեռն քո, և զաջ քո ի միջոյ ծոցոյ քումմէ իսպառ:

Ինչո՞ւ ես ետ քաշում քո ձեռքը, և քո աջը ծոցիդ մեջ է ընդմիշտ:

Ծոցը երկու իմաստ ունի՝ գանձ բարության և Տիրոջ բարկության, և ձեռքը, որ բարկությունն է թափում, իսկ աջը՝ պարգևներ բաշխում: Հատուցի՛ր, ասում է, յուրաքանչյուրին ըստ իր արժանիքի, ընդմիշտ երկայնամիտ մի՛ եղիր:

12. Աստուած, թագաւոր մեր յառաջ քան զյաւիտեանս, որ արարեր զփրկութիւն ի մէջ երկրի:

Աստվա՛ծ, դու մեր թագավորն ես հավիտենությունից ի վեր, դու, որ փրկություն գործեցիր երկրի վրա:

Այդ պատճառով էլ Երուսաղեմի մեջ փրկություն գործեցիր, Երուսաղեմի, որը աշխարհի սիրտն է, ըստ իր ասածի:

13. Դու հաստատեցեր զօրութեամբ քով զծով. դու խորտակեցեր զգլուխ վիշապաց ի վերայ ջուրց:

Դու քո զորությամբ ծովը հաստատեցիր, և վիշապների գլուխը խորտակեցիր ջրերի վրա:

Կարմիր ծովը որպես երկկողմանի պարիսպ դարձնելով, վիշապը Եգիպտոսի քաղաքներն են, իսկ գլուխը՝ նրանց իշխանները:

14. Դու փշրեցեր զգլուխ վիշապին, և ետուր զնա կերակուր զօրացն հնդկաց:

Դու վիշապի գլուխը փշրեցիր և որպես կերակուր տվիր հնդիկների զորքերին:

Այսինքն՝ Փարավոնի. և որպես կերակուր տվիր հնդիկների զորքերին, քանզի հնդիկները եկան և վերցրեցին [խորտակված զորքի] այն ավարը, որ ալիքները դուրս էին հանում:

15. Դու բղխեցուցեր զաղբիւրս և զվտակս, դու ցամաքեցուցեր զգետս սաստիկս:

Դու աղբյուրներ ու վտակներ բխեցրիր, և հորդաջուր գետեր ցամաքեցրիր:

Աղբյուրներ [բխեցրիր] վեմից, և ցամաքեցրիր Հորդանանը, և Սոդոմի գետերն ու Հորդանանը, այն, որ դարեդար գալիս էր:

16. Քո է տիւ, և քո է գիշեր, զլոյս և զարև դու հաստատեցեր. և դու հաստատեցեր զամենայն սահմանս երկրի. զգարուն  և զամառն դու ստեղծեր:

Քոնն է ցերեկը, և քոնն է գիշերը, լույսն ու արևը դո՛ւ հաստատեցիր: Դու հաստատեցիր երկրի բոլոր սահմանները, գարունն ու ամառը դո՛ւ ստեղծեցիր:

Ժամանակի ստեղծիչն ես, որ ստեղծեցիր Եգիպտոսի գիշերը և Իսրայելի ցերեկը, լույսը և արևը: Եվ դու հաստատեցիր երկրի բոլոր սահմանները. սահման դրեցիր գոյերի միջև և հաստատուն են, գարուն ասելով հիշիր նաև ձմեռը, որ մոտ է, և ամառ ասելով՝ աշունը, որ դու ստեղծեցիր միմյանց հաջորդող:

17. Այս յո՛ւշ լիցի քեզ, զի թշնամին նախատեաց զՏէր. ժողովուրդ անզգամ բարկացոյց զանուն սուրբ քո:

Հիշի՛ր այս. թշնամին նախատեց Տիրոջը, անզգամ ժողովուրդն անարգեց քո սուրբ անունը:

Բարի Տերը իր կամքով մոռացության է մատնում չարը: Հիշի՛ր այս, ասում է, քանզի չցանկացավ իմանալ և մտապահել քո սուրբ անունը, որը չի նախատվում, սակայն [թշնամին] նախատեց և շարունակում է նախատել: Էշից ու եզից անզգամ ժողովուրդը անարգեց քո սուրբ անունը, որովհետև Աստծո Որդուն քո էությունից համարել չսովորեց:

18. Մի՛ մատնիր գազանաց զանձն, որ խոստովան առնի առ քեզ. և զանձինս տնանկաց քոց մի՛ մոռանար իսպառ:

Քեզ խոստովանողին մի՛ մատնիր գազաններին, և քո տնանկներին մի՛ մոռացիր երբեք:

Գազաններին, այսինքն՝ դևերի ձեռքը՝ հրեաներին և հեթանոսներին, ովքեր կխոստովանեն քեզ որպես Աստված: Եվ տնանկներին մի՛ մոռացիր, նրանց, ովքեր մեղանչեցին և զղջացին, մի՛ մոռացիր:

19. Հայեա յուխտ քո, զի լցան տունք ափշելոց յերկրի անիրաւութեամբ:

Նայի՛ր քո ուխտին, քանզի ապշահարների տները երկրի վրա լցվեցին անիրավությամբ:

Որ ուխտեցիր եկեղեցու հետ քո արյամբ՝ հավատով և գործով, քանզի տները՝ եկեղեցիները, երկրի վրա լցվեցին հերետիկոսների հափշտակություններով, ովքեր երկրավոր փափկությունների, կամ փառքի և ունեցվածքի միջոցով պատրեցին և սուտ խոսեցին, ինչպիսիք էին Արիոսը, Նեստորը և այլք: Եվ կամ երկնավորի մասին չխորհեցին՝ Սուրբ Հոգու միջոցով հասկանալով Սուրբ Գիրքը, այլ երկնավոր եղան, և շնչավոր, և ապշահար:

20. Մի՛ դարձցի տնանկն ամաչեցեալ. այլ՝ աղքատն և տնանկ օրհնեսցեն զանուն սուրբ քո:

Թող խեղճն ամոթով ետ չդառնա, և աղքատն ու տնանկը թող օրհնեն սուրբ անունդ:

Եկեղեցուց հեռացածը, երբ զղջալով գա քեզ մոտ, [թող ամոթով ետ չդառնա], եթե նույնիսկ մահու չափ մոլորված լինի Սուրբ Հոգուցդ: Նաև աղքատ հեթանոսներին է ասում, իսկ տնանկ՝ հրեաներին, որոնք թող օրհնեն սուրբ անունդ, քանզի ողորմած ես կոչվում և երկայնամիտ:

21. Արի՛, Աստուած, և դատեա՛ զդատաստանս քո. յիշեա՛ զնախատինս, որ յանզգամէն զօրհանապազ:

Ելի՛ր, Աստվա՛ծ, և կատարի՛ր դատաստանդ, հիշի՛ր անզգամի ամենօրյա նախատինքը:

Հավիտենական կյանքում, քանզի քոնն է դատաստանը, հիշի՛ր սատանայի նախատինքերը, որ անարգում է քո պատկերը, անունդ ու եկեղեցիդ, փառքդ և քեզ՝ Հիսուս:

22. Մի՛ մոռանար զձայն պաշտօնէից քոց. ամբարտաւանութիւն ատելեաց քոց վերասցի հանապազ:

Մի՛ մոռացիր պաշտոնյաների ձայնը. քեզ ատողների ամբարտավանությունն անընդհատ պիտի աճի:

Որ եկեղեցում միշտ բարձրացնում են: Դևերի և կռապաշտների ամբարտավանությունը անընդհատ պիտի աճի, մինչև որ հայտնի լինի մեր Տեր ու Աստված Հիսուսը:

 

 

Վարդան Արևելցի, Մեկնութիւն Սաղմոսացն Դաւթի, Էջմիածին, 1797 թ.

Գրաբարից թարգմանեց Գայանե Թերզյանը

13.11.18
ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․