Գրքեր

Սաղմոս ՁԳ

Այսուհետև՝ հնձանների մասին. սաղմոս Կորխի որդիներին: Հնձանը եկեղեցին է, քանզի մեր գլուխը իրեն որթ կոչեց, իսկ Հայրը՝ մշակ իր ճյուղերի: Ունի նաև Բաբելոնից դուրս գալու, և վերին Սիոնում բնության ազատության խորհուրդը:

1. Որպէս սիրելի են յարկք քո, Տէր զօրութեանց, ցանկայ և փափագէ անձն իմ ի գաւիթս քո:

Որքա՜ն հաճելի է քո հարկի տակ. զորությունների՛ Տեր, իմ հոգին քո գավիթն է ցանկանում ու փափագում:

Հարկը հոգնակի է դնում, ըստ այն խոսքի, թե. «Իմ Հոր տան մեջ բազում օթևաններ կան» (Հովհ. 14:2), և ամբողջ աշխարհում՝ եկեղեցիներ, որոնք վերին Սիոնի դռներն են: Իմ հոգին քո գավիթն է ցանկանում ու փափագում. քանզի այդ ցանկությունն Աստված մեր մեջ սահմանեց, գավիթներն ու սրահները թե՛ ծովում և թե՛ ցամաքում աղոթքի տներ են, որոնք վերին սրահներ են, ուր մեր փափագն է, իսկ նրանք Երուսաղեմն էին ցանկանում:

2. Սիրտ իմ և մարմին իմ ցնծասցէ առ Աստուած կենդանի:

Սիրտս ու մարմինս ցնծում են կենդանի Աստծով:

Քրիստոսի սիրտը եկեղեցականներն են, իսկ մարմինը՝ աշխարհականները, նա է հորդորում ցնծալ Հորով, և մենք նույնպես ասում ենք, թե հոգով ու մարմնով փափագում ենք մեր գլխին, ով ասաց. «Ես եմ կյանքը» (Հովհ. 11:25): Ցնծում են կենդանի Աստծով, որովհետև բաբելոնյանները անշուք են և մեռած, և ամեն տեսակ ունեցվածն ու մարմնավոր ցանկություններն ապականացու են և անցավոր:

3. Քանզի ճնճղուկ եգիտ իւր տուն, և տատրակ զբոյն՝ ուր դիցէ զձագս իւր:

Քանզի ճնճղուկը գտավ տունն իր, տատրակն իր բույնը, որտեղ ձագեր պիտի դնի:

Սիմաքոսն [այսպես է թարգմանում]. «հավքը գտավ գարնանային օրերը», և հավքերը, եթե բույն են հյուսում, այնքան են դեգերում, մինչև որ գտնեն այն, նույնպես նաև մենք՝ մինչև հասնենք Երուսաղեմ: Նորից՝ տաճարի տեղում հավքերը բույն են դրել, ինչը սաստիկ ցավ է մեզ համար: Իսկ եկեղեցում ճնճղուկներն աշխարհականներն են, տատրակը՝ եկեղեցականներն ու անապատականները, քանզի երկուսն էլ սուրբ թռչուններ են թե ճնճղուկը և թե տատրակը, և իրենց բույնը եկեղեցում է, որտեղ իրենց առաքինության ձագերն են բերում: Նորից՝ ճնճղուկները մեղքից բռնված և ապաշխարությամբ ազատվածներն են, ինչպես մեկ այլ տեղ ասում է. «Մեր հոգիները փրկվեցին ինչպես ճնճղուկը որսորդի թակարդից» (Սղմ. 123:7), իսկ տատրակը՝ անմեղներն ու սրբերը, որ միշտ զերծ պահեցին իրենց անձերը որոգայթից:

4. Սեղան քո, Տէր զօրութեանց, թագաւոր իմ և Աստուած իմ:

Գտավ քո սեղանը, զորությունների՛ Տեր, թագավո՛ր իմ և Աստվա՛ծ իմ:

Սեղան, որտեղից առատորեն բխում են բոլոր շնորհները, Տերն ես հրեղեն զորքերի, ուր Հայրդ զվարճանում է, ինչպես սեղանի վրա՝ տեսնելով Հիսուսիդ՝ եկեղեցու ամբողջ առաքինությանը, թագավոր, որ գլուխն է, և Աստված իմ, որ ստեղծեցիր ինձ:

5. Երանի ամենեցուն, որ բնակեալ են ի տան Տեառն. յաւիտեանս յաւիտենից օրհնեսցեն զքեզ:

Երանի բոլոր նրանց, ովքեր բնակվում են Տիրոջ տանը, նրանք հավիտյանս հավիտենից պիտի օրհնեն քեզ:

Այստեղ՝ հույսով, իսկ հետո՝ երկնքում, ուր անձամբ տեսնելով քեզ, հավիտյանս պիտի օրհնեն:

6. Երանեալ է այր՝ որոյ օգնութիւն իւր ի քէն է. ելս եդ ի մտի իւրում ի հովտէս տրտմութեան ի տեղւոջ՝ յորում ուխտեաց:

Երանի այն մարդուն, որի օգնությունը քեզնից է, և որը մտքում դրեց ելնել տրտմության հովտից այն վայրը, ուր ուխտ արեց:

Քանզի առանց քեզ ոչինչ չենք կարող անել: Եվ որը մտքում դրեց ելնել. ցանկությունը մերն է: Տրտմության հովտից, որտեղ հրեշտակը հայտնվելով՝ հանդիմանեց, և ժողովուրդը լաց եղավ, և որի անունից էլ ամբողջ երկիրը կոչվեց տրտմության հովիտ: Դարձյալ՝ ուր Եվան ցավերով ծննդաբերեց: Դարձյալ՝ մեր մահկանացու բնությունն է կոչվում տրտմության հովիտ: Դարձյալ՝ մարդ, ով իր սրտում Աստծու սերն է ունենում և սրտաճմլիկ արտասուքներով նրա առջև բերում իր մեղքերը: Այն վայրը, ուր ուխտ արեց. վերին Սիոնում, և ով չի իջնում այնտեղից, իրապես երանելի է:

7. Զօրհնութիւն ստասցի՝ որ զօրէնս դնէ. գնասցէ նա ի զօրութենէ ի զօրութիւն. և երեւեսցի Աստուած հրեշտակաց ի Սիովն:

Օրենսդիրը օրհնություն պիտի ստանա: Զորությունից զորություն պիտի ընթանա, և հրեշտակների Աստվածը պիտի երևա Սիոնում:

Եզրասը դարձից հետո օրենքը գրեց, և ով մտադրվում է ելնել, թող իր մեջ օրենքներ դնի և թող գնա պահքով դեպի աղոթք, աղոթքով ողորմություն, աղաչանքներ և արտասուք և այլ բարի գործերի: Դարձյալ՝ հավատքով, հույսով, սիրով, ուսանելով, ուսուցանելով և ընթերցելով: Եվ հրեշտակների Աստվածը պիտի երևա Սիոնում, երբ թվարկված աստիճաններով վեր բարձրանա, Աստծու պես կլինի, և ճշմարիտ Աստվածը պիտի երևա այդպիսիներին, ինչպես որ Տերը հարությունից հետո աշակերտներին երևաց Վերնատանը:

8. Տէր Աստուած զօրութեանց՝ լո՛ւր աղօթից իմոց. ո՛ւնկն դիր Աստուած Յակովբայ:

Զորությունների Տե՛ր Աստված, լսի՛ր իմ աղոթքը, ականջ դիր, Հակոբի՛ Աստված:

Ուստի Հակոբի Աստվածը Հիսուսն է, որ Իսրայել կոչեց նրան:

9. Ընդունելի ես դու մեր. տե՛ս, Աստուած և նայեա՛ յերեսս օծելոյ քոյ:

Դու ապավենն ես մեր. տե՛ս, Աստվա՛ծ, ու նայի՛ր քո օծյալի երեսին:

Ապավենն ես նրա, ով դեպի քեզ է գալիս, և դուրս չե՛ս հանի: Տե՛ս, Աստված, ովքեր քեզ մոտ են գալիս, ու նայի՛ր քրիստոնյա աշխարհին, և պարզերես ու լուսավոր դարձրու մեղքի ամոթից նրանց, ովքեր այժմ թրջվում են արտասուքով:

10. Վասն զի լաւ է ինձ մի օր ի գաւիթս քո, քան զհազարս:

Քանզի ինձ համար քո գավթում լինելու մեկ օրը հազար օր արժե:

Եկեղեցին Քրիստոսի հարությունից հետո ավելի լավ է, քան հազար օրը՝ օրենքի ժամանակ, քանզի Դավթից մինչև Քրիստոս հազար տարի է:

11. Ընտրեցի ընդ աղբ գալ ի տան Աստուծոյ առաւել, քան բնականալ ի յարկս մեղաւորաց:

Ես նախընտրեցի ընկեցիկ լինել Աստծու տան մեջ, քան մեղավորների հարկի տակ բնակվել:

Եկեղեցու մեջ վերջինը կամ տաճարի սպասավոր լինել, և նրանց հանցանքների խոստովանությունը լսելն ավելի լավ է, քան հեթանոսների մեջ հազար տարի բնակվելը և նրանց հաջողությունների մասին լսելը: Դարձյալ՝ ընտրեցի այստեղ հող ու մոխրին գալ և վաստակել, և արտասուքով սերմանել, և այնտեղ Տիրոջ տան մեջ լինել և հնձել, քան մարմնավոր հանգստություն գտնել այս անցավոր կյանքում, և անվախճան բնակվել մեղավորների երկրում, քանզի դժոխքը երկրի վրա է:

12. Զողորմութիւն և զճշմարտութիւն սիրէ Տէր Աստուած մեր, զշնորհս և զփառս տացէ:

Ողորմություն և ճշմարտություն է սիրում Տեր Աստվածը մեր, որը շնորհք ու փառք պիտի տա:

Սիրում է Աստված ճշմարիտ մարդուն՝ սուրբ և ողորմած, շնորհներ է պարգևում ողորմածներին և փառք՝ ճշմարիտ եղողներին:

13. Տէր ո՛չ պակաս ունէ զողորմութիւն իւր յայնցանէ, որ գնան յանբծութեան:

Տերն իր ողորմությունը չի զլանա նրանց, ովքեր անմեղությամբ են ընթանում:

Վարձահատույց է լինում, և ողորմության պարգևները անարատներից չի պակասեցնում, և ասում է՝ «Նրանց իշխանություն տվեց լինելու Աստծու որդիներ» (Հովհ. 1:12):

14. Տէր Աստուած զօրութեանց, երանեալ է այր, որ յուսայ ի քեզ:

Զորությունների՛ Տեր Աստված, երանելի է այն մարդը, որը հույսը քեզ վրա է դրել:

Տեր Աստվածը Քրիստոսն է, ինչպե՞ս են համարձակվում բաժանել նրան երկու բնության: Եվ բոլոր հուսացողներին երանության է արժանացնում, և հույսը երբեք չի ամաչեցնում:

 

 

Վարդան Արևելցի, Մեկնութիւն Սաղմոսացն Դաւթի, Էջմիածին, 1797 թ.

Գրաբարից թարգմանեց Գայանե Թերզյանը

 

18.02.19
ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․