Գրքեր

Սաղմոս ԾԸ

Ի կատարած. մի՛ ապականիր. արձանագիր, այն ժամանակ, երբ Սավուղը զորք ուղարկեց պաշարելու նրա տունը և սպանելու նրան, սակայն նրա կինը կարողացավ հնարամտությամբ փրկել Դավթին, իր անմեղությամբ Սուրբ Հոգու միջոցով տեսնում է նաև Տիրոջը՝ առանց մեղքի չարչարանքներ կրելը, և Սավուղի մոլեգնությամբ՝ հրեաներինը Քրիստոսի հանդեպ:

1. Փրկեա՛ զիս ի թշնամեաց իմոց, Աստուած, յայնցանէ որ յարուցեալ են ի վերա իմ, ապրեցո՛ զիս:

Աստվա՛ծ, թշնամիներիցս փրկի՛ր ինձ, ազատի՛ր նրանցից, ովքեր ելել են իմ դեմ:

Այն մարդկանցից և դևերից ազատի՛ր ինձ, որոնք հեղեղի պես են:

2. Փրկե՛ա զիս յայնցանէ, ոյք գործեն զանօրէնութիւն. յարանց արիւնահեղաց ապրեցո զիս:

Ինձ փրկի՛ր անօրինություն գործողներից, արյունահեղ մարդկանցից պահպանի՛ր ինձ:

Նրանք օրենքից դուրս են գործում: Արյունահեղ մարդկանցից. քանզի մարգարեներից ո՞ր մեկին չհալածեցին կամ չսպանեցին: Եկեղեցին նույնպես Հոր խնամատարությանն է հանձնում, որպեսզի պահպանի արյունահեղ հեթանոսներից:

3. Որսալ զանձն իմ կամեցան. և հասին ի վերայ իմ հզօրք:

Որսալ ուզեցին ինձ, և հզոր մարդիկ ինձ վրա հարձակվեցին:

Որսի էին դուրս եկել սավուղականները՝ անխնա սպանելու համար, ինչպես որ չարից զորություն ստացած դավաճան հրեաներն ուղարկեցին՝ որսալ նրան խոսքով, իսկ հեթանոսներն էլ եկեղեցին են որսում:

4. Ո՛չ մեղք իմ՝ և ո՛չ յանցանք, առանց մեղաց ընթացայ՝ և ուղիղ եղէ:

Ո՛չ մեղք ունեմ և ո՛չ հանցանք, առանց մեղքի ընթացա և արդար եղա:

Դավիթը [մեղք չուներ] Սավուղի հանդեպ, և Տերն էլ՝ հրեաների, քանզի նա է միակ անմեղը, որ ասաց. «Ո՞վ կհանդիմանի ինձ մեղքի համար» (Հովհ. 8:46): Առանց մեղքի ընթացա. մարմնով առանց հանցանք գործելու և հոգով՝ առանց մեղքի՝ մարմնով, հոգով և ուղիղ մտքով:

5. Զարթի՛ր ընդ առաջ իմ, և տե՛ս դու, Տէր, զօրութեանց Աստուած Իսրայէլի:

Ինձ ընդառաջ ե՛լ և տե՛ս, դո՛ւ, Զորությունների՛ Տեր, Աստված Իսրայելի:

Վրեժխնդրությամբ կործանելով նրանց որոգայթները:

6. Նայեա՛ց և ա՛յց արա ամենայն հեթանոսաց, մի՛ ողորմիր ամենեցուն ոյք գործին զանօրէնութիւն:

Նայի՛ր և այցելի՛ր բոլոր հեթանոսներին և մի՛ ողորմիր բոլոր նրանց, ովքեր անօրինություն են գործում:

Խնամատար եղի՛ր, ասելով. «գնացե՛ք, աշակերտ դարձրե՛ք բոլոր հեթանոսներին» (Մատթ. 28:19): Մի՛ ողորմիր բոլոր նրանց, ովքեր առանց զղջալու մշտապես չարիք են գործում:

7. Դարձցին ընդ երեկոյս, սովեսցին որպէս շունք, և շրջեսցին զքաղաքաւ:

Նրանք ետ կդառնան երեկոյան, քաղց կզգան շների պես և քաղաքի շուրջը կպտտվեն:

Հրեաները ավետարանի գալուց հետո նորից ետ դարձան՝ պահելու օրենքը՝ անժամանակ, և քաղցեցին ինչպես շունը, որ նախ Տիրոջ սեղանից էին ուտում որպես որդիներ, բայց ահա շնից էլ վատ եղան, քանզի փշրանքներից էլ զրկվեցին, [և դարձան] ինչպես կատաղած շուն, որոնք արժանի չեն կերակրման, այլ՝ սպանվելու: Պտտվեցին քաղաքի շուրջ, եկեղեցու, և Հին Կտակարանի, բայց ներս թող չմտնե՛ն, որտեղ օրենքի և մարգարեների խորհուրդն է ամբարված:

8. Նոքա ղօղանջեսցեն բերանօք իւրեանց. և սուր է ի շրթունս նոցա:

Նրանք կվայրահաչեն իրենց բերանով ու կսրեն շուրթերն իրենց:

[Կվայրահաչեն] Պիղատոսի առաջ և կսրեն շուրթերն իրենց, որովհետև նախ լեզվով սպանեցին Հիսուսին, և արդ, նույն են ջանում անել նաև քրիստոնյաների հետ:

9. Իսկ արդ՝ ո՞վ լուաւ զայս. զի դու, Տէր, ծիծաղեսցիս զնոքօք, և արհամարհեսցես զամենայն հեթանոսս:

Իսկ արդ, ո՞վ կլսի դա. դու, Տեր, կծիծաղես նրանց վրա և կարհամարհես բոլոր հեթանոսներին:

Իսկ արդ, ո՞վ կլսի. այսպես էին ասում իրենց սրտերում, քանի դեռ չէին նախատվել բոլորի առջև, մինչև որ Տերը հայտնեց, թե. «ինչո՞ւ դուք ձեր սրտերում չար բան եք խորհում» (Մատթ. 9:4): Քանզի դու, Տեր, կծիծաղես նրանց վրա Տիտոսի միջոցով և կարհամարհես այն բոլոր հեթանոսներին, ովքեր անհավատության մեջ կմնան, քանզի քեզանից ոչինչ չի պակասի:

10.  Զզօրութիւն իմ առ քեզ պահեցից, զի Աստուած օգնական իմ է:

Զորությունս քեզնով կպահեմ, քանզի Աստված իմ օգնականն է:

Եկեղեցին է այսպես ասում, որի մեջ է ամբողջ հավատքը: Քանզի Աստված իմ օգնականն է, որ ասաց. «Ես ձեզ հետ եմ բոլոր օրերում» (Մատթ. 28:20):

11. Աստուած իմ, ողորմութիւն նորա կանխեսցէ առ իս. և Աստուած իմ ցո՛յց ինձ ի թշնամիս իմ:

Իմ Աստծու ողորմությունը կհասնի ինձ, և իմ Աստվածն ինձ համար ի ցույց կհանի թշնամիներիս:

Մինչ թշնամի էինք: Եվ իմ Աստվածն ինձ համար ի ցույց կհանի թշնամիներիս, և այն, ինչ մտածել էին իմ դեմ անել, կտեսնեմ նրանց վրա շրջված: Երեք անգամ ասելով. Աստված իմ օգնականն է, իմ Աստծո ողորմությունը և իմ Աստվածն ինձ համար ի ցույց կհանի, հայտնապես Սուրբ Երրորդության դավանություն է:

12. Մի՛ սպանաներ զնոսա, զի մի մոռասցին զժողովուրդս քո:

Մի՛ սպանիր նրանց, որ չմոռանան քո ժողովրդին:

Մի՛ սպանիր հրեաներին վերջնականապես, որպեսզի չմոռանան օրեցօր քեզ մոտ գալը, և թող չմոռանան, որ [քո] ժողովուրդն են:

13. Ցրուեա՛ զնոսա զօրութեամբ քով, և ընկճեա՛ զնոսա, զի դու ես պաշտպան իմ, Տեր:

Ցրի՛ր և ընկճի՛ր նրանց քո զորությամբ, քանզի դու իմ պաշտպանն ես, Տեր:

[Ցրի՛ր] հեթանոսների մեջ, որպեսզի օգուտ քաղեն: Ընկճիր նրանց, այսինքն՝ հեթանոսներին հնազանդեցրու:

14. Մեղք բերանոյ նոցա և բանք շրթանց նոցա, ընկլցին նոքա յամբարտաւանութեան իւրեանց:

Իրենց բերանի մեղքերի և շրթունքների խոսքերի համար թող նրանք ընկղմվեն իրենց ամբարտավանության մեջ և անեծքի ու ստության մատնվեն:

Ամբարտավան էին, որ կայսրին էին խնդրում և թող ընկղմվեն՝ նրանց կողմից ճնշվելով:

15. Յանէծս և ի ստութիւն մատնեսցեն. ի կատարածի բարկութեան սպառեսցին և մի՛ գտցին:

Եվ անեծքի ու ստության մատնվեն: Բարկության ներգործությամբ թող սպառվեն ու անհետանան:

Սատանայի համար չկա առավել [ուժգին] զենք, քան հպարտությունն է ու ստությունը, որով Տիրոջը սպանեցին անիծյալ մահվամբ, և իրենք էլ նույն բանին մատնվեցին, ըստ այս խոսքի, թե «Անիծյալ կլինես տանը, քաղաքում, դաշտում» (տե՛ս Բ. Օր. 28:16), և հեթանոսական սուտ կրոնը, որին մատնվեցին՝ Աստծո կողմից լքվելով: Եվ բարկության ներգործությամբ ոչ միայն հրեաները, այլև օրենքն ու քահանաները, թագավորները, մարգարեները, զոհաբերությունները և այլն, վախճանին՝ ժամանակների լրմանը, երբ գա Տերը, այդ ամենը սպառվելու են:

16. Գիտասցեն, զի Աստուած տիրէ Յակովբայ, և ամենայն ծագաց երկրի:

Թող իմանան, որ Աստված տիրում է Հակոբին ու երկրի բոլոր ծագերին:

Այսպիսի բան երբեք չէր եղել, այլ միայն Տիրոջ գալստյամբ եղավ, երբ մարդ դարձավ և տիրեց Հակոբին, հավատացյալ հրեաներին և բոլոր հենթանոսներին, որտեղ Ավետարանը քարոզվեց և քարոզվում է: Ի կատար կածվի նաև երկրորդ գալստյան ժամանակ՝ հավատացյալներին և անհավատներին դատաստանի կանչելով:

17. Դարձցին ընդ երեկոյս. սովեսցին որպէս շունք, և շրջեսցին զքաղաքաւ:

Նրանք ետ կդառնան երեկոյան, քաղց կզգան շների պես և քաղաքի շուրջը կպտտվեն:

Նորից կրկնում է վերևում ասածը: Հայտնի է, որ այստեղ եկեղեցուց և այնտեղ՝ վերին քաղաքից դուրս կմնան Հոր սեղանից զրկվածները և գեհենի շուրջը կպտտվեն:

18. Նոքա սփռեսցին յուտել, ապա թէ ո՛չ յագեսցին՝ տրտնջեսցեն:

Նրանք կթափառեն ուտելու համար և, եթե չկշտանան, կտրտնջան:

Ինչպես մանանայի պակասելու համար տրտնջացին, այդպես էլ այնտեղ [կտրտնջան], ինչպես մեծատունը:

19. Ես օրհնեցից զօրհնութիւնս Տեառն, և ցնծացայց առաւօտուց յողորմութեան քում:

Ես պիտի օրհնաբանեմ քեզ, Տե՛ր, պիտի ցնծամ առավոտյան քո ողորմությամբ:

Այնտեղ՝ իր սրբերը: Պիտի ցնծամ առավոտյան. որովհետև վերջին օրվա փորձությունը երկու մասի է բաժանվելու. երեկոյի, ովքեր գործ չարեցին քանի դեռ ժամանակ կար, և առավոտյան, ովքեր գիշերային մեղքերից մերկացան այստեղ:

20. Զի եղեր իմ պաշտպան՝ և տուն ապաւինի, յաւուր նեղութեան իմոյ օգնական իմ:

Քանզի դո՛ւ եղար իմ պաշտպանն ու ապաստանը և նեղության օրերի օգնականը:

Այն պաշտոնը, որ կատարեցի, պահեցիր: Ու ապաստանը, այնտեղ՝ անձեռակերտ: Իմ նեղության օրերի, որպեսզի տեսնեն ձախակողմյանները և վախենան, քանզի դու ես [իմ] օգնականը, որ գթում ես:

21. Քեզ սաղմոս ասացից՝ Աստուած ապաւէն իմ. Աստուած ողորմութեան իմոյ:

Քեզ սաղմոս պիտի երգեմ, իմ ապավեն Աստված, իմ ողորմության Աստված:

Ամրոց մտնելով միշտ սաղմոս ենք ասում, և նաև ասում ենք, որ ողորմությամբ փրկվեցինք:

 

 

Վարդան Արևելցի, Մեկնութիւն Սաղմոսացն Դաւթի, Էջմիածին, 1797 թ.

Գրաբարից թարգմանեց Գայանե Թերզյանը

30.07.18
ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․