Գրքեր

Ա Պետրոս 4:7

7. Ամենեցուն վախճան մերձեալ է. զգաստացարո՛ւք այսուհետև՝ և լերո՛ւք զուարթո՛ւնք յաղօթս։

Ամենքի վախճանը մոտեցել է, ուստի այսուհետև զգաստացե՛ք և արթո՛ւն եղեք աղոթքի համար։

«Ամենքի վախճան» ասելով՝ երանելին նկատի ունի կա՛մ հասարակության համընդհանուր վախճանը, կա՛մ յուրաքանչյուրինը առանձին, կամ էլ և՛ մեկը, և՛ մյուսը, և այս երկուսն էլ հույժ երկյուղալի են արարածների համար:

Եթե առաքյալը մահվամբ վախճանի մասին է խոսում, ապա այն ամենքին էլ մոտ է և, ըստ Տերունական խոսքի, որպես որոգայթ պատուհասում է ամենքին: Ու քանի որ մեզ հայտնի չէ այս մարմնից դուրս գալու ժամանակը, ուստի պարտավոր ենք ամենայն արթնությամբ տնօրինել մեր կյանքը, որպեսզի հանպատրաստի «թակարդը» չընկնենք: Իսկ ահա մահը արտաքին ազդեցությունների «հետևանք» չէ, այլ մենք մեր մարդկային բնությամբ արդեն մահկանացու ենք:

Հետևաբար մենք մեծ զգուշություն և արթնություն, առավել ևս մեծ իմաստություն պիտի ցուցաբերենք, որպեսզի մեր կյանքի ճանապարհին օրըստօրե պաշար հավաքենք և այդպես ապահովված դուրս գանք մարմնից ու գնանք Աստծու մոտ:

Ընդունելի տեսակետ է նաև, որ խոսքը համընդհանուր, ամենքի վախճանի մասին է, քանի որ այդ վախճանը ևս մոտ է: Այս մասին նաև Պողոսն է վկայում. «Տերը մոտ է,- ասում է նա,- ոչնչի մասին մի՛ հոգացեք»: Եվ դարձյալ. «Ժամանակը կարճ է, և Դատավորը դռան հետևում է»:

Պետրոսը ևս, այս մտքին հարելով, ասում է. «Ամենքի վախճանը մոտեցել է, ուստի այսուհետև զգաստացե՛ք և արթո՛ւն եղեք աղոթքի համար»: Այսպիսով՝ երանելին սարսափազդու խոսքերով իր ունկնդիրներին վախեցնելուց և ամենքի մոտակա վախճանի մասին հիշեցնելուց հետո նրանց արթնության կոչ է անում ու հորդորում է առաքինություններ գործել հանկարծակի մահվան թակարդը չընկնելու և վախճանի ժամին քնի մեջ չլինելու համար:

«Զգաստացե՛ք»,- ասում է, այսինքն՝ դե՛ն նետեք մարմնին թշնամի ծուլությունը, մտքի արբեցությունը, որը ցանկասիրության է հանգեցնում, հոգու ողջ թմրությունը, որը թանձր քնի է մատնում մարդուն: Իսկ «այսուհետև» ասելով էլ՝ երանելին նկատում է. «Քանի որ ես արդեն իսկ այս ամենն ասացի և ձեզ հիշեցրի ահավոր Ատյանի, արդարներին ու մեղավորներին սպասվող Դատաստանի և յուրաքանչյուրի անվրեպ հատուցման մասին, ուստի դուք մի՛ մնացեք նախկին անգիտության ու անմտության մեջ, այլ նոր միտք և ոգի՛ ստացեք: Եվ զգաստացե՛ք՝ փութալով ապաշխարության ու մեղքերի խոստովանության, արտասվալի ողբասացության և սրտի հառաչանքների, մտքի պաղատանքների ու հոգու խոնարհության»:

Այնուհետև, նույն միտքը շարունակելով, առաքյալը հավելում է. «Արթո՛ւն եղեք աղոթքի համար»:

Իր այս խոսքով երանելին հրաժարեցնում է անուշադիր և ծույլ աղոթքներից ու Աստծու համար ընդունելի աղոթքի օրինակ է բերում, ա՛յն, որն արթնությամբ է բարբառվում: «Արթո՛ւն եղեք,- ասում է,- աղոթքի համար»: Առաքյալը խրատում է հեռու վանել բոլոր մարմնական զբաղումները, որոնք խիտ ամպի նման սողոսկում են սրտի ու մտքի մեջ՝ պղտորելու, աղտեղելու աղոթքը, և ուղղամիտ արթնությամբ ու սուրբ սրտով աղոթել:

Այդպիսով աղոթքի ժամանակ մենք կնմանվենք երկնային հրեշտակներին՝ երկյուղածությամբ կանգնելով Աստծու առջև և դողահար խոսելով Նրա հետ, բեկյալ սրտով ու արտասվալից պաղատանքներով, պարզ մտքով և անբիծ խորհուրդներով Տիրոջն աղոթքներ վերառաքելով:

Սա է օրինադրում նաև մեր Տերը՝ պատվիրելով արթուն լինել. «Արթո՛ւն եղեք,- ասում է,- քանի որ չգիտեք՝ ձեր Տերը երբ կգա»: Դարձյալ. «Ինչ ձեզ եմ ասում, ամենքին եմ ասում, արթո՛ւն կացեք»: Սա է իր աշակերտին գրում նաև Պողոսը և այդպիսով խրատում է մեզ բոլորիս. «Արթո՛ւն եղիր,- ասում է,- ամեն ինչի դիմացի՛ր, ավետարանի՛ր, հավուր պատշաճի կատարի՛ր ծառայությունդ»:

Տեսնո՞ւմ ես, թե ինչպիսի արթնություն է պահանջվում մեզնից. համբերություն ունենալ, պաշտամունք մատուցել և կատարյալ աղոթքի մեջ լինել: Ահա թե ինչու նաև Պետրո՛սն է նույնը պահանջում՝ ասելով. «Այսուհետև զգաստացե՛ք և արթո՛ւն եղեք աղոթքի համար»:

Մեր թվարկած «պատճառներին» կամենալով հավելել նաև մշտապես աղոթելու հրամանը՝ երանելի առաքյալը արթուն լինելու պատգամին զուգակցում է զգաստ լինելու հորդորը: Մշտապես աղոթելու խրատն Ինքը՝ Տերն էր տվել Իր առաքյալներին՝ ասելով. «Ամեն ժամ աղո՛թք արեք, որպեսզի փորձության չմատնվեք»: Փրկիչը նաև դատավորի ու բարեկամի մասին առակներն էր պատմում՝ մեզ անդադար աղոթելու հորդորելով:

Չէ՞ որ այդժամ մարդ իր աղերսանքներով և ցավագին պաղատանքներով ոչ միայն արդարադատ Աստծուն կարող է «համոզել» ու ստանալ իր խնդրածը, այլև ունակ է ազդել անիրավ դատավորի վրա, որն Աստծուց չէր երկնչում և մարդկանցից չէր ամաչում:

Պողոս առաքյալը սրա մասին գրում էր նաև հետևյալը. «Կամենում եմ, որ տղամարդիկ աղոթեն ամեն տեղ, սուրբ ձեռքեր բարձրացնեն դեպի վեր առանց բարկության և երկմտության»: Քանի որ արդարև Քրիստոսի աշակերտի կերպարանքն ունեցող մարդուն է հատուկ միշտ ապագայի մասին խորհելը, աղոթքի մեջ հարատևելը, գիշեր-ցերեկ Աստծուն պաղատելը: Այդպիսին էին առաքյալները, այդպիսին էր Կոռնելիոսը, այդպիսին էին Պողոսը և Շիղան, որոնք գիշերվա մեջ օրհնում էին Աստծուն:

Այդպես էլ յուրաքանչյուր աստվածասեր ոգի, պաշտամունքի ժամին կամ տարաժամ Աստծուն դիմելով, իր անձի փրկության և մարդկանց օգուտի, Եկեղեցու անսասանության, ուղղափառ հավատի խոստովանության, մարդկանց՝ Աստծու կամքը կատարելու, ապաշխարության և մեղքերի թողության, աստվածապաշտության, Երկնքի արքայության ու Աստծուն տեսնելու համար թող աղոթի:

Ձեր աղոթքներում հիշեք նաև թագավորներին ու իշխաններին, թշնամիներին և ատելիներին, նրա՛նց, ովքեր հալածում ու լլկում են մեզ: Այդպիսով դուք կնմանվեք մեր Տիրոջը, ինչպես նաև սուրբ Ստեփանոսին և բոլոր նրանց, ովքեր բարեպաշտության այս սխրանքը գործեցին՝ նեղություններ կրելով ու չարչարվելով, բայց և անոխակալությամբ աղոթելով իրենց չարչարողների համար:

Արդ, սա՛ է զգաստությամբ և արթուն մտքով աղոթելը, որի մասին խոսելուց հետո երանելի Պետրոսը շարունակում է իր խրատական պատգամները՝ հորդորելով առաքինի գործեր կատարել, որպեսզի այդպիսով Աստված փառավորվի, քանի որ բոլոր բարեգործությունների նպատակը Աստծուն փառավորելն է:

 

Երանելի Սարգիս Շնորհալի հայոց վարդապետի՝ իմաստասերի և քաջ հռետորի,

Մեկնություն կաթողիկե յոթ թղթերի, Կոստանդնուպոլիս 1826-1828թթ

Գրաբարից թարգմանեց Գևորգ սրկ Կարապետյանը

 

09.08.21
ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․