Գրքեր

Սաղմոս ԿԱ

Այսուհետև՝ Իդիթոմի մասին սաղմոս Դավթի: Իդիթոմը խորանի առաջնորդն էր, և երբ Դավիթը մեղանչեց, իրեն վերցրեց սա [այս սաղմոսը]՝ ասելով հոգուն, թե մի՛ հուսահատվիր:

1. Բայց միայն Աստուծոյ հնազանդ լեր, անձն իմ, զի ի նմանէ է ինձ փրկութիւն:

Միայն Աստծուն հնազանդ եղիր, հոգի՛ իմ, քանզի նրանից է փրկությունս:

Նկատի ունի նաև մակաբայեցիներին, որ Անտիոքոսի ժամանակ բոլորը հնազանդվեցին նրան: Իսկ Մատաթիան և իր որդիները և [Աստծո խոսքը] հաստատակամ բոլոր կատարողները միահամուռ ասում են. միայն Աստծուն հնազանդ եղիր, հոգի՛ իմ: Նաև Սուրբ Եկեղեցին է Քրիստոսին հնազանդ, որ ասում է.

2. Նա է Աստուած իմ և Փրկիչ իմ. ապաւէն իմ, զի մի՛ սասանեցայց առաւել:

Նա է Աստվածն իմ ու Փրկիչն իմ, ապավենն իմ, որ էլ չսասանվեմ:

Աստվածն իմ և Հիսուսն իմ: Որ էլ չսասանվեմ, այսինքն՝ անսասան հավատքով մնալ, քանզի մարդ ենք:

3. Մինչև յե՞րբ յառնէք ի վերայ մարդոյ՝ սպանանել ամենեքեան, որպէս յորմոյ թիւրելոյ՝ և ի ցանկոյ մերժելոյ:

Մինչև ե՞րբ ամենքդ պիտի հարձակվեք մարդու վրա՝ կործանելու նրան թեքված պարսպի ու խախտված ցանկապատի պես:

Դևերը՝ Դավթի վրա, և մարդիկ [այսպես են ասում]՝ մեղքի մեջ ընկնելուց հետո: Պարսպի և ցանկապատի պես. պարիսպ և ցանկապատ ասելով նկատի ունի օրենքը, որից խոտորվեց պոռնկության պատճառով, ինչից դրդված էլ սպանեց Ուրիային: Նաև մեր բնությունը, որ շեղվեց Ադամի պատճառով, դևերի հարձակման առիթ հանդիսացավ: Ինչպես նաև հրեաները, Տիրոջը ստանալուց հետո հարձակվեցին հավատացյալ աշակերտների վրա, թե իբր մեռավ Տերը և հարություն չառավ:

4. Բայց միայն զպատիւ իմ խորհեցան մերժել յինէն. և ընթացան ի ծարաւս իւրեանց:

Նրանք ինձ պատվից զրկելու մասին էին մտածում միայն՝ տոչորվելով իրենց ծարավից:

Աստվածպաշտությունն է պատիվ կոչում, նաև երբ բանականությունը վերցվում է մարդկանցից, ինչպես անասունի, կուռքերին են պաշտում: Մյուս թարգմանիչները [պատիվն] այն արժանիքն են կոչում, որ մեղանչելու պատճառով զրկվում են Տիրոջ հետ հաղորդակցությունից: Տոչորվելով իրենց ծարավից, որով Ադամին սպանեցին:

5. Բերանօք իւրեանց օրհնէին, և սրտիւք անիծանէին:

Իրենց բերանով օրհնում էին, բայց իրենց սրտով անիծում:

Քաղցրանալով մեղքի և կռապաշտության մեջ: Հրեաներն էլ Տիրոջն էին օրհնում, սակայն իրենց սրտերում շտապում էին անիծել:

6. Բայց սակայն Աստուծոյ հնազանդ լիցի անձն իմ, զի ի նմանէ է ինձ համբերութիւն:

Սակայն իմ հոգին հնազանդ կմնա Աստծուն, քանզի նրանից է իմ համբերությունը:

Ըստ այնմ, որ ասաց. «Ով մինջև վերջ համբերի, նա պիտի փրկվի» (Մատթ. 10:22):

7. Նա է Աստուած իմ և փրկիչ իմ, ապաւէն իմ. զի մի՛ սասանեցայց:

Նա է Աստվածն իմ ու փրկիչն իմ, ապավենն իմ, որ չսասանվեմ:

Նա է իմ Աստվածը, թեև մարդ եղավ:

8. Յաստուծոյ է զօրութիւն իմ և փառք իմ. Աստուած օգնութեան իմոյ, յոյս իմ է առ Աստուած:

Աստծուց է զորությունն ու փառքն իմ, Աստված է օգնականն իմ և Աստծո վրա է հույսն իմ:

Աստծուց է իմ զորությունը, որ Քրիստոսն է, և փառքը՝ Սուրբ Հոգին, որով աղաղակում ենք՝ աբբա Հայր:

9. Յուսացարո՛ւք ի նա ամենայն ժողովք ժողովրդոց. սփռեցէ՛ք առաջի նորա զսիրտս ձէր, զի Աստուած օգնական է մեր յաւիտեանս ժամանակաց:

Ձեր հույսը դրե՛ք նրա վրա, ժողովուրդների ողջ բազմություններ, բացե՛ք նրա առջև սրտերը ձեր, քանզի Աստված օգնականն է մեր հավիտյանս հավիտենից:

Իր անձին խրատելուց հետո խրատում է նաև ամբողջ մարդկությանը, քանզի նա, ով նախ ինքն է կատարում, հետո նոր սովորեցնում, նա մեծ է կոչվելու երկնքի արքայությունում: Բացե՛ք սրտերը ձեր, մերկացրե՛ք խոստովանությամբ, քանզի Աստված մեր օգնականն է հավիտյանս հավիտենից, այլ ոչ թե միայն այս անցավոր կյանքում:

10. Սակայն ընդունայն են որդիք մարդկան, սուտ են որդիք մարդկան, ի կշիռս իւրեանց մեղանչէն, և ինքեանք յունայնութեան են ի միասին:

Սակայն ունայն են մարդկանց որդիները, սուտ են որդիները մարդկանց, իրենց կշիռների մեջ մեղանչում են և իրենք ամենքն էլ ունայնության մեջ են:

Հրեաները, որ պարծենում են Աբրահամով: Սուտ են որդիները մարդկանց. բանականների հեթանոս որդիները՝ ստություն պաշտելով: Իրենց կշիռների մեջ մեղանչում են. իրենք իրենց մտքում գիտակցում են, թե որն է արժանին, սակայն չեն կատարում, այլ մեծ և փոքր կշռելով՝ մեղանչում են: Նորից՝ կշիռը խաչն է, որով մեղանչեցին հրեաներն ու հեթանոսները և  հավասարապես միավորվելով՝ խաչը հանեցին, այսպիսիները պետք է հուսահատվեն, այդ պատճառով էլ ասում է.

11. Մի՛ յուսայք յանիրաւութիւն, յափշտակութեան մի՛ ցանկայք. և մեծութիւն թե առուիւ գայցէ, մի՛ յօժարեսցին սիրտք ձեր:

Հույս մի՛ դրեք անիրավության վրա, հափշտակություն մի՛ ցանկանաք, եթե հարստությունը առվի պես իսկ հոսի, թող ձեր սրտերը չցանկանան:

Մի՛ հուսացեք, թե կարող եք Տիրոջը խաչել: Հափշտակություն մի՛ ցանկանաք. հափշտակելով հավատացյալների ունեցվածքը և նրանց էլ տանելով ատյան: Եթե հարստությունը առվի պես իսկ հոսի. եթե արտաքուստ հոսի հարստությունը առվի և գետի պես, սրտով մի՛ ցանկացեք, որ ձեր տուն մտնի, քանզի անցավոր է և կործանման պատճառ:

12. Մի անգամ խօսեցաւ Աստուած, և երկուս զայս լուաք:

Մի անգամ խոսեց Աստված և երկու անգամ լսեցինք այս բանը:

Մի անգամ ինքը [խոսեց] և ոչ թե ուրիշը, իսկ երկու անգամը խոսքի տարածումն է [նշանակում]: Զորաբաբելին ասաց տաճարի կառուցման մասին, և ինքն էլ ասաց, թե քարը քարի վրա չպիտի մնա: Մեկ անգամ [խոսեց] Ադամի հետ, թե որ օրը որ ուտես, կմեռնես, հետևաբար, այստեղից ենթադրվում է, որ եթե չուտես կանմահանաս: Եվ Մովսեսի միջոցով ասաց, որ եթե [այսպես] անես՝ կապրես և հասկացնել տվեց, թե եթե չանես՝ կմեռնես: Նաև ասվում է, թե Դատաստանի ժամանակ նա [իր մոտ] եկածներին օրհնությամբ է կանչում, իսկ ձախակողմյանները հակառակը կլսեն: Սակայն, որ խոսքն ըստ կարգի լինի, պարզաբանում է՝ ասելով.

13. Յաստուծո է զօրութիւն, և քո, Տէր, ողորմութիւն. եւ դու հատուցանես իւրաքանչիւր ըստ գործս նոցա:

Աստծունն է զորությունը, և քոնն է, Տե՛ր, ողորմությունը, դու ես հատուցում յուրաքանչյուրին ըստ իր գործերի:

Զորավոր ես, Տեր և ողորմած, և դու ես հատուցում, ըստ քո զորության կարող ես հատուցել, և ըստ ողորմության՝ քավել: Նաև Աստված մեկ անգամ հայտնվեց Դավթին և երկու բաների մասին խոսեց, նախ, որ նրա արմատից ելածը Աստված է և մարդ, ինչպես որ ասում է. «Նրա սերունդը հավիտյան կմնա» (Սաղմ. 88:37), ինչպես այստեղ է ասում, թե Աստծունն է զորությունը, և քոնն է, Տե՛ր, ողորմությունը, քանզի մեզ վշտակից դառնալով ողորմեցիր մեզ, ըստ Առաքյալի. «որպեսզի ողորմած լիներ և հավատարիմ քահանայապետ» (Եբր. 2:17), այդ պատճառով էլ մարդ եղավ:

 

 

Վարդան Արևելցի, Մեկնութիւն Սաղմոսացն Դաւթի, Էջմիածին, 1797 թ.

Գրաբարից թարգմանեց Գայանե Թերզյանը

20.08.18
ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․