Գրքեր

Աս­տու­ծո գո­յու­թյան հա­վաս­տի­քը գի­տա­կան հե­տազոտու­թյամբ

Չնա­յե­լով, որ հա­մաստվա­ծու­թյունը, նյու­թա­պաշ­տու­թյունը և բա­նա­պաշ­տու­թյունն ինչ ուղ­ղու­թյուն և բռնե­ցին, ի՞նչ խառ­նուրդ ու հա­մադ­րու­թյուն էլ կազ­մե­ցին ի­րար հետ, որ­պես տե­սանք, ան­զոր են ոչ միայն հիմ­նա­կան, այլև երկ­րոր­դա­կան հար­ցե­րը պար­զել. չնա­յե­լով, որ մար­դու բա­նա­կա­նու­թյունը զգաց յուր ան­զորու­թյունը և խոս­տո­վա­նում է, թե ին­քը սոսկ յուր ուժով ան­կա­րող է աստվա­ծա­յին գաղտ­նիք­նե­րը ա­ռանց Աս­տու­ծո հայտ­նու­թյան հաս­կա­նա­լի դարձ­նել, այ­սով հան­դերձ այդ ուղ­ղու­թյանց ազ­դե­ցու­թյունը դեռ մնում է ի­րա­կան աշ­խար­հով զբաղ­վող գի­տու­թյանց մեջ, վասնզի յուրա­քան­չյուր գի­տու­թյան մի ճյու­ղը իս­կա­պես միա­կող­մա­նի է, զբաղ­վում է ի­րա­կա­նի մի որևիցե հար­ցով և հիմն­վում է փոր­ձա­ռա­կա­նի վրա յուր շավ­ղով: Այդ­պի­սի շավի­ղը կամ ըն­թաց­քը օգ­տա­կար է, վասնզի տո­գոր­վելով այդ ըն­թաց­քի մեջ` խե­լա­հաս ու­սում­նա­սի­րո­ղը ի վերջո դար­ձյալ գա­լիս է այն եզ­րա­կա­ցու­թյան, որ յուր գի­տե­ցա­ծը մի չնչին մա­նա­նե­խի հա­տիկ է աստվա­ծա­յին ան­հա­սա­նե­լի գոր­ծոց խոր­հուրդ­նե­րի բազ­մու­թյան մեջ, և որ յուր ու­սում­նա­կան մտա­տան­ջու­թյանց պսակն ու խա­ղա­ղա­կան հան­գիս­տը հավատքն է և Աս­տու­ծո հայտ­նու­թյան յուրա­ցու­մը:

Սա­կայն յուրա­քան­չյուր այդ­պի­սի գի­տու­թյուն շեղ­լի ազ­դե­ցու­թյուն էլ է թող­նում յուր ան­բավա­րար ու­սում­նա­սի­րո­ղի կամ թե­րու­սի վրա, որ և միա­կող­մա­նի ու ա­նուղ­ղա­կի զգա­ցո­ղու­թյամբ ընկ­նում է նյու­թա­պաշ­տա­կան ու բա­նա­պաշ­տա­կան ըն­թաց­քի մեջ և աշ­խա­տում է ա­մե­նայն ինչ յուր բա­նա­կա­նու­թյան հե­ղի­նա­կու­թյամբ, յուր ինք­նա­դա­տաստան անձ­նա­կան օրենք­նե­րով կամ քմա­հա­ճու­թյամբ հաս­կա­նալ ու բա­ցատ­րել: Այ­նու­հե­տև նա ամեն հար­ցի վրա, ե­կե­ղե­ցու, ուս­ման, հա­սա­րա­կա­կան կյան­քի, պե­տու­թյան, ըն­տա­նի­քի և ան­հա­տի ու նո­ցա հարա­բե­րա­կան խնդիր­նե­րի վրա խոսում է հե­ղի­նա­կա­բար, դա­տում կա­մա­յա­կա­նորեն, անձ­նա­կան զգա­ցո­ղու­թյամբ, ա­ռանց օ­րի­նավոր հիմ­քի ու սկզբուն­քի, սա­կայն հանուն յուր չգի­տե­ցած գի­տու­թյան: Եվ այս մո­լար ու մո­լո­րե­ցու­ցիչ ըն­թաց­քը ոչ միայն յուր գոր­ծավոր­նե­րին ու յուր աս­պա­րի­զում ըն­թա­ցող­նե­րի կյանքն է խոր­տա­կում ու թու­նավո­րում, այլև լու­սավո­րու­թյան ու գի­տու­թյան բարձր դրո­շա­կի աստ­ղով շլա­ցած և գի­տու­թյան աղ­բյուրի վճիտ ջրին պա­պա­կող բազ­մու­թյան կյանքն ու գոր­ծու­նեու­թյունն, աշ­խա­տանքն ու նպա­տակն է պղտո­րում և դեպի դառ­նու­թյան բա­ժա­կը հու­ղար­կավո­րում:

Քա­նի որ այդ մո­լո­րե­ցու­ցիչ­նե­րը մարմ­նա­սի­րա­կան ճա­նա­պարհն են գո­հա­ցու­ցիչ հա­մա­րում յուրյանց անձ­նա­կան կյան­քի հեշ­տու­թյան հա­մար, այդ իսկ պատ­ճա­ռով չեն ճա­նա­չում Աս­տու­ծո և աստվա­ծա­յի­նի հե­ղի­նա­կու­թյունը կա՛մ սրտով, կա՛մ ուղ­ղա­կի ար­տա­հայտե­լով: Ուղ­ղա­կի ու­րա­նում է Աս­տու­ծո գո­յու­թյունը նա, որ լավ է հա­մա­րում յուր ա­նօրեն կյան­քի և ինք­նար­դա­րաց­ման հա­մար Աս­տու­ծո չլի­նե­լը. իսկ սրտով նա, որ մտա­տան­ջու­թյանց մեջ դեռևս տքնում է ու դե­գե­րում. այդ տքնու­թյան հե­տևանքն էլ լի­նում է կա՛մ բա­րե­բաստիկ, այն է` դարձ դեպի ճշմար­տու­թյուն, կա՛մ չա­րա­բաստիկ, այն է` գլո­րումն դեպի խար­խա­փան­քի ճա­նա­պար­հը: Եր­կու դեպ­քումն էլ սիր­տը նշա­նավոր տեղ է բռնում: Ինչ­պես մար­դու սիրտն է, այն­պես և յուր Աստ­վածն է, վասնզի սիրտն է մար­դու կյան­քի ուղ­ղու­թյան զարկ տա­լիս, կամ­քը գոր­ծում է, իսկ միտ­քը կա­ռա­վա­րում ու ղե­կա­վա­րում: Սրտի բա­րո­յա­կան զար­կի ծռու­թյունը մո­լար ըն­թացք է տա­լիս կամ­քին ու մտքին և խե­լառ շարժ­ման մեջ դնում մար­դուն: «Ի սրտէ ե­լա­նեն խոր­հուրդք չարք»,- ա­սում է Քրիս­տոս (Մատթ., ԺԵ 19. Ղուկ., Զ 45):

Այս չէ տե­ղը մի առ մի վեր­լու­ծե­լու այդ­պի­սի­նե­րի կյան­քը, դա­տո­ղու­թյունն ու գոր­ծու­նեու­թյունը, մենք միայն հե­տա­մուտ կլի­նենք ի­րա­կան աշ­խար­հի գի­տա­կան ու­սում­նա­սի­րու­թյան հիմ­նա­կան մա­սե­րին, ո­րոնք հաստա­տում են Աս­տու­ծո գո­յու­թյան ճշմար­տու­թյունը, և այ­նու­հե­տև կմնա մեզ` նյու­թա­պաշ­տու­թյան ու բա­նա­պաշ­տու­թյան մեջ հե­տա­դի­մա­բար ընկ­նող­նե­րին ա­սել. «Դուք ըստ մարմ­նոյ դա­տիք» (Հովհ., Ը 15-19):

Ի­րա­կան աշ­խար­հի ե­րևույթ­նե­րով զբաղ­վում է ընդ­հան­րա­պես բնա­գի­տու­թյունը, որ ըստ բո­վան­դա­կու­թյան` վա­րում է դեպի նյու­թա­պաշ­տա­կան աշ­խար­հա­յե­ցո­ղու­թյուն. տրա­մա­բա­նա­կան կամ տե­սա­կան գի­տու­թյուն­նե­րը տա­նում են դեպի գա­ղա­փա­րա­կան աշ­խար­հա­յե­ցո­ղու­թյուն: Եր­կու­քի վրա է հիմ­նված թե՛ լե­զուն և թե՛ մար­դը, ըստ ո­րում և բա­րո­յա­բա­նու­թյունը միաց­նում է այդ եր­կու­քին ու հաշ­տեց­նում մար­դու մեջ: Կա­տա­րյալ գի­տու­թյունն այդ ե­րեք գի­տու­թյանց մեջ է. թե­րու­սու­թյուն է դո­ցա­նից մեկն ու մեկին նվի­րվի­լը: Մտնենք, ու­րեմն, այդ գի­տու­թյանց հիմ­նա­կան մա­սի շրջա­նի մեջ և կտես­նենք, որ Աս­տու­ծո գո­յու­թյունը դո­ցա ան­խու­սա­փե­լի եզ­րա­կա­ցու­թյունն է, մա­նավանդ որ գի­տու­թյան հիմ­քը Ա­դա­մով ե­ղավ, երբ նա սկսավ ա­նուն դնել կեն­դա­նյաց, մշա­կել եր­կի­րը, տի­րել ու կե­րակ­րվել (Ծննդ., Ա 28-30, Բ 19-20, 23. տե՛ս և Գ Թագ., Ե 13):

Հե­տա­մուտ լի­նել աշ­խար­հի ե­րևույթ­նե­րին ու ճա­նա­չել նո­ցա փո­խա­դարձ հարա­բե­րու­թյունն, ան­մի­ջա­կան պատ­ճառ­ներն և օրենք­նե­րը գի­տու­թյան գործն է, մար­դու աստվա­ծա­դիր հառաջա­դի­մու­թյան սահ­մանն է, ո­րով պետք է կա­րո­ղա­նանք տի­րա­պե­տել բնու­թյունը: Մեր գի­տու­թյան շրջա­նից դուրս են մնում այն հար­ցերն, ո­րոնք մեր հե­տա­զոտու­թյան սահ­ման են դնում, և այդ իսկ հար­ցե­րի մեջ է յուրա­քան­չյուր գի­տու­թյան վեր­ջին եզ­րա­կա­ցու­թյունը: Այդ­պի­սի շատ հար­ցեր արդեն հիշվե­ցան նա­խըն­թա­ցում ի դեպ, իսկ այժմ հառաջ բե­րենք գի­տու­թյան սահ­մա­նից դուրս մնա­լի, բայց հե­տա­զոտե­լի կար­ծված մի քա­նի էա­կան խնդիր­ներ փոքր-ինչ ման­րա­մաս­նորեն:

1. Հնուց բնա­գի­տու­թյունը, զբա­ղվելով տար­րե­րի զա­նա­զան բար­դու­թյուն­նե­րով, ձգտում էր այդ­պես լու­ծել զա­նա­զան ե­րևույթ­նե­րի գո­յու­թյան պատ­ճա­ռը: Բնա­կան էր, որ մարդ ա­մե­նից ա­ռաջ զբա­ղվեր այն ա­մե­նով, ինչ որ մոտավո­րա­գույն կապ ու­նի յուր գո­յու­թյան հետ. այդ կյանքն է, կամ կեն­սու­նակ ե­ղակ­ներն են: Բնա­գի­տու­թյունն ա­սում է, որ բնա­լու­ծա­կան ու բնա­բա­նա­կան տար­րե­րը, զա­նա­զան բար­դու­թյանց մեջ մտնե­լով, զգա­յա­րա­նա­կան մար­մին են հառաջաց­նում: Լավ. բայց հար­ցը այ­դով չէ վեր­ջա­նում: Որ­տե­ղի՞ց է այն գոր­ծու­նեու­թյունը, ո­րով հիշյալ տար­րե­րը բար­դվելով հառաջաց­նում են այդ մար­մին­նե­րը: Հներն ու հին իմաս­տա­սերք, ինչ­պես Քսե­նո­փա­նես, Էմ­պի­դոկ­լես (500-440. Ք. ա.) և Ա­րիս­տո­տե­լես (384 Ք. ա.) այն կար­ծի­քի էին, որ կեն­սու­նակ ե­ղակ­նե­րը ծա­գում են ինք­նա­բե­րա­բար` հո­ղից կամ տիղ­մից: Քրիս­տո­նեա­կան դա­րե­րումն էլ ոչ ոք չէր կաս­կա­ծում, որ զե­ռուն ու սո­ղուն­նե­րը ծա­գում են տիղ­մից ու կեն­դա­նյաց ու բույսե­րի նյու­թի փտու­թյունից[1]: Քրիս­տո­սից մի դար ա­ռաջ ե­ղան և ի­մաստա­սեր­ներ, ո­րոնք նկա­տում էին, թե սերմ պետք է լի­նի, որ հառաջ գա ե­ղա­կը[2]: Այժ­մյան բնա­գի­տու­թյունն էլ քննե­լով գտնում է, որ նույնիսկ միաբ­ջիջ ե­ղակ­նե­րը (0,001 մի­լի­մետր մե­ծու­թյամբ) դար­ձյալ կեն­սու­նակ բջիջ­նե­րից են ծա­գում, և չկա մի ե­ղակ, որ կեն­սու­նակ սաղ­մից կամ բջի­ջից չլի­նի հառաջա­ցած: Ման­րա­դե­տը (միկ­րոս­կոպ) դեռ ցայժմ ցույց չէ տված, որ մի կեն­սա­զուրկ էու­թյունից որևիցե կեն­սու­նակ ե­ղակ ծա­գած լի­նի (Վիր­խով, Ալտ­ման, Նե­գե­լի և այլք): Շատ ո­րո­նե­ցին մի ա­մե­նա­պարզ ե­ղակ գտնել. կար­ծե­ցին, թե այդ է պրոտոպ­լազ­ման (ա­ռա­ջին բաղ­կա­նյութ), սա­կայն բարդ դուրս ե­կավ, ա­պա հա­մա­րե­ցին բակ­տե­րիան (ձո­ղիկ), բայց այդ էլ բաղ­կա­ցու­ցիչ մա­սեր ու­նի: Հե­տևա­բար ա­մե­նա­տար­րա­կան մո­նե­րը (պար­զուկ) դար­ձյալ ու­նի ստո­րադ­րյալ մանր կեն­դա­նիք: Սա­կայն են­թադ­րենք, թե սկզբնա­կան նյու­թը կեն­դա­նու­թյուն ու­նի և ե­ղակ­ներ է հառաջաց­նում. հա­պա այդ կեն­դա­նու­թյունն որ­տե­ղի՞ց է, և ինչ­պե՞ս են նո­րա­նից զգա­յակ­ներ հառաջ գա­լիս: Կան­տը և Դար­վի­նը խոս­տո­վա­նում են, որ կյան­քի ծա­գու­մը ան­բա­ցատ­րե­լի է երկ­րի վրա, և ա­նօ­գուտ են հա­մա­րում այդ մա­սին խոսել. «Պար­զա­պես անմ­տու­թյուն է այժմ կյան­քի ծագ­ման մա­սին մտա­ծել, այդ նույնն է` ե­թե մարդ մտա­ծի նյու­թի ծագ­ման վրա[3]:

Արդ` կեն­դա­նու­թյան պատ­ճա­ռը պետք է ին­քը կեն­դա­նի լի­նի, և այդ պատ­ճառն է կեն­դա­նի Աս­տվա­ծը, որ ինքն է կյանքն ու կյան­քի պատ­ճա­ռը: Բնա­գի­տա­կան նույն սկզբունքն են ար­տա­հայտում և մեր ս. հայ­րե­րը, միայն թե հիշում են և ա­մե­նի պատ­ճա­ռը. «Ի չո­րից նիւ­թոց ա­րար զա­րա­րածս, եւ յօ­րի­նեաց կար­գաւ զե­­րե­ւե­լիսս եւ զա­նե­րե­ւոյթսն, եւ ան­տի զմար­մինս կազ­մեաց ի ցա­մա­քէ, ի խո­նա­ւոյ, ի ջեր­մոյ եւ ի ցրտոյ: Եւ յայս չո­րից նիւ­թոց ա­րա­րան ի ծնունդս եւ ի դար­մանս, զի ե­րե­ւես­ցին խնամք ա­րար­չու­թեանն...»: (Հա­ճախ., ԺԴ 32. Դ 29, 49, 295)[4]: Միայն թե մար­դուն հո­գի տվավ Աս­տված` փչե­լով և ոչ թե լոկ երկ­րից ստեղ­ծե­լով:

2. Կեն­դա­նի­նե­րի ու բույսե­րի տե­սակ­նե­րը, միու­թյուն ու ներ­դաշ­նա­կու­թյուն ու­նե­նա­լով հան­դերձ, ներ­կա­յաց­նում են հա­րյուր հա­զա­րավոր բազ­մա­զա­նու­թյունք, ինչ­պես բյուրավոր երկ­նա­յին մար­մին­նե­րը (Ա Կորնթ., ԺԵ 41): Այլև եր­կու տե­րև, եր­կու կեն­դա­նի, ծնող ու ձագ չենք կա­րող գտնել, ո­րոնք լիա­պես ի­րար նման լի­նին: Որ­տե­ղի՞ց է այդ բազ­մա­զա­նու­թյունը. Ա­րիս­տո­տե­լե­սը բո­լո­րին մի շա­րու­նա­կա­կան կար­գի մեջ է դա­սավո­րում, ըն­դու­նե­լով, որ ի­րա­րից են դուրս գա­լիս, այն է` ան­կեն­դա­նա­կա­նից կեն­դա­նա­կա­նը, ան­կա­տա­րից կա­տա­րյալը: Ե­պի­կու­րը կար­ծում էր, թե բո­լոր ե­ղակ­նե­րը ծա­գել են հյու­լենե­րի պա­տա­հա­կան միավո­րու­թյամբ: Տե­սակ­նե­րի փո­փո­խվիլն ու փո­խա­կեր­պվի­լը Լուկ­րե­ցի, Պրի­նիո­սի, Թե­ո­փ­րաստի և այլ ի­մաստա­սեր­նե­րի տե­սու­թյունն էր: Քրիս­տոնյա հայ­րե­րի մեջ ևս պնդվում էր այն կար­ծի­քը, որ տե­սակ­նե­րը ժ­ա­մա­նա­կի մեջ են հառաջ ե­կել սկզբնա­կան ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյունից:

Այս միտքն հաստա­տում են նո­րա­գույն բնա­գի­տու­թյան նշա­նավոր դար­վի­նա­կանք, ո­րոնք տե­սակ­նե­րի ծագ­ման ե­րեք հիմ­քեր են տա­լիս. այ­դոնք են` տե­սա­կավո­րու­մը, որ պետք է բա­ցատ­րե ծնո­ղից տար­բե­րվի­լը. ժա­ռան­գավո­րու­մը, որ պետք է տար­բե­րու­թյանց ժա­ռան­գու­մը պար­զե, և բնա­կան ընտ­րո­ղու­թյունը, որ պետք է ցույց տա օգ­տա­կար փո­փո­խու­թյանց զորա­ցու­մը: Այս ե­րեք կետե­րը հայտ­նի էին հնոց մեջ, և նո­րե­րից էլ ոչ ոք չէ մեր­ժում[5]. սա­կայն դո­ցա­նով խնդի­րը չէ լուծ­վում: Մի ե­ղակ որ­քան էլ տե­սա­կավոր­վում է, այ­նով հան­դերձ ժա­ռան­գա­կան հատկու­թյուն­­նե­րը մնում են նո­րա մեջ, ըստ ո­րում` թե՛ հին նկար­նե­րը և թե՛ բույսե­րի ու կեն­դա­նյաց մնա­ցորդ­նե­րը պե­ղում­նե­րի մեջ նույն են մեր ժա­մա­նա­կի բույսե­րի ու կեն­դա­նյաց հետ: Բայց ե­թե նույն էլ չլի­նեին, դար­ձյալ հար­ցը մնում է, թե` ի՞նչն է այդ տե­սա­կավոր­ման պատ­ճա­ռը: Ժա­ռան­գավո­րումն էլ ա­մեն­քիս հայտ­նի մի ի­րո­ղու­թյուն է. բայց ինչո՞ւ և ինչ­պե՞ս է լի­նում այդ ժա­ռան­գավո­րու­մը, մա­նավանդ մի գի­տակ­ցու­թյունից, մի ան­ձից մի ու­րիշ գի­տակ­ցու­թյուն, մի ու­րիշ անձն ծնվի­լը. այդ ևս բա­ցատ­րու­թյան կա­րոտ է: Իսկ օգ­տա­կա­րու­թյամբ բա­ցատ­րել փո­փո­խու­թյանց զորա­ցու­մը նույն­պես ան­կա­րե­լի է, վասնզի, զորօրինակ, զգա­յա­րանք­նե­րի ծա­գու­մը ան­բա­ցատ­րե­լի է մնում, մա­նավանդ որ այդ կետը ոչ մի կերպ չէ հարմար­վում բույսե­րին, և Դար­վի­նը բու­սա­բա­նու­թյուն չգի­տեր, որ նկա­տեր այդ սխա­լը (1878-ին ֆրանս. ճե­մա­րա­նը նո­րան բու­սա­բա­նու­թյան մա­սի ան­դամ ընտ­րեց, բայց նա այդ ծաղր հա­մա­րեց):

Այս­պի­սով, փո­խա­կեր­պու­թյան տե­սու­թյունը մի պատ­մա­կան դա­սավո­րու­թյուն է, ո­րի ան­դամ­նե­րի մեջ մե­ծա­մեծ ժա­մա­նա­կա­մի­ջոց­ներ ու ոս­տյուն­ներ են շարժ­վում. այդ­պի­սի դա­սավո­րու­թյունը ոչ մի պատ­ճա­ռա­կան բա­ցատ­րու­թյուն չէ բնավին: Ուստիև Ֆրան­սիո` Նոդին ու Քատր­ֆաժ և Անգ­լիո` Է­վեն, Մի­վորտ Մյուլ­լեր և այլք, խոս­տո­վա­նե­լով դար­վի­նա­կան տե­սու­թյան ան­հիմ­նու­թյունը, ա­սում են, որ Ա­րա­րի­չը դրել է սկզբնա­կան ե­ղակ­նե­րի մեջ հետզ­հետե փո­փո­խվելու մի բնա­կան հատկու­թյուն ու ձգտում: Այլև ին­քը` Դար­վի­նը հրա­ժար­վում է որևիցե բա­ցատ­րու­թյուն տա­լուց, թե ինչ­պե՞ս է կեն­դա­նյաց մեջ ո­գե­կան գոր­ծու­նեու­թյուն սկսվել և որ­տե­ղի՞ց. նա այդ ո­րո­նու­մը, որ­պես և կյան­քի ծա­գու­մը ո­րո­շե­լու աշ­խա­տան­քը զուր է հա­մա­րում: Այդ պատ­ճա­ռով և Դար­վի­նը յուր մի նա­մա­կով խոս­տո­վա­նում է, որ յուր տե­սու­թյունը տա­նում է դյուրավ դեպի չգի­տե­մա­կա­նու­թյունը («Դար­վի­նի կյան­քը». 1-ին 281. 2-րդ, 176): Եվ Մ. Մյուլ­լե­րը հա­մա­րում է այդ չգի­տե­մա­կա­նու­թյունն ա­ռա­ջին քայլ քրիս­տո­նեա­կան հավատ­քի մեջ (տե՛ս Մյուլ­լեր, «Մտա­ծո­ղու­թյուն», էջ 95):

Այս­պի­սով, ու­րեմն, աշ­խար­հի ե­ղակ­նե­րի միու­թյան ու ներ­դաշ­նա­կու­թյան մեջ ան­թվելի բազ­մա­զա­նու­թյունը մի հաստա­տուն ա­պա­ցույց է Աս­տու­ծո գո­յու­թյան ու նո­րա տնօրենու­թյան, ըստ ո­րում, և մեր սուրբ հայ­րե­րը, նկա­տե­լով այդ բազ­մա­զա­նու­թյունը, ա­ռան­ձա­պես շեշ­տել են նաև միու­թյունն ու ներ­դաշ­նա­կու­թյունը:

3. Երկ­րի բո­լոր կեն­դա­նյաց մեջ ա­մե­նա­բարձրն ու կա­տա­րյալը մարդն է, որ ու­նի յուր մեջ բույսի ա­ճե­ցո­ղու­թյունը և ա­նաս­նի զգա­յա­կա­նու­թյունը, մինչ­դեռ մյուս կող­մից երկ­րավոր­նե­րի ու երկ­նավոր­նե­րի մի­ջին տեղն է բռնում: Մար­դը, նման լի­նե­լով երկ­րավոր­նե­րին, մեծ տար­բե­րու­թյուն էլ ու­նի: Ա­րիս­տո­տե­լե­սը, նո­րա­նից հետո և քրիս­տո­նեա­կան հայ­րե­րը հա­մա­րում են մար­դուն բա­նա­կան կեն­դա­նի, որ ու­րեմն մի­միայն յուր բա­նա­կա­նու­թյամբ է տար­բեր­վում ա­նա­սուն­նե­րից: Ա­նա­սուն­նե­րին հա­մե­մա­տե­լով մար­դու հետ` որևիցե նմա­նու­թյուն գտնում ենք, սա­կայն ամ­բող­ջա­կան նմա­նու­թյուն չենք գտնում: Նույնիսկ ար­տա­քին նմա­նու­թյունը կորց­նում է յուր ազ­դե­ցու­թյունը, երբ ի նկա­տի ենք ու­նե­նում այն­պի­սի նշա­նավոր տար­բե­րու­թյուն­ներ, որ­պի­սիք են` ու­ղիղ կանգ­նու­մը, ե­րե­սի ինք­նու­րույն տես­քը, գան­գի ա­ռանձ­նա­հատկու­թյունը, կմախ­քի հատուկ կազ­մու­թյունը և մա­նավանդ լե­զուն, ո­րի ծա­գու­մը զուտ հո­գևոր է և մար­դու ա­մե­նա­մեծ տար­բե­րու­թյունն է: Այս խոս­տո­վա­նում են այն­պի­սի հռչա­կավոր գիտ­նա­կանք` ինչ­պես Մ. Մյուլ­լեր, Հու­բեր, Հյուքս­լե, Կու­վիեր, Աղ. Ֆ. Հում­բոլդ և այլք:

Ար­տա­քի­նից անց­նե­լով ներ­քին կյան­քը` տես­նում ենք, որ բա­նա­կա­նու­թյունը տար­բե­րու­թյան մեծ խտրոց է դնում մար­դու և կեն­դա­նու մեջ: Ա­նա­սու­նը միայն խելք ու­նի, իսկ մար­դը` բա­նա­կա­նու­թյուն. ա­նա­սու­նը դա­տում է յուր տե­սած ա­ռար­կա­նե­րը կա­պակ­ցե­լով ու տար­բե­րե­լով միայն, իսկ մարդ` վե­րաց­նե­լով և ընդ­հան­րաց­նե­լով, ա­նա­սու­նը գնա­հա­տում է ա­ռար­կան` ըստ օգ­տին ու վնա­սին յուր հա­մար, իսկ մար­դը հաս­կա­նում է պատ­ճա­ռա­կա­նու­թյունը. ա­նա­սու­նը գի­տակ­ցում է մի որևիցե ի­րի, իսկ մար­դը ինք­նա­գի­տակ­ցում է. ա­նա­սու­նը հառաջա­դի­մու­թյուն չէ ա­նում յուր բնազ­դա­կան գոր­ծո­ղու­թյանց մեջ, իսկ մար­դը հառաջա­դի­մում է գի­տակ­ցա­բար. ա­նա­սունն ու­նի բնազդ, որ ոչ այլ ինչ է` ե­թե ոչ նպա­տա­կա­հարմար ա­րարք ա­ռանց նպա­տա­կի գի­տակ­ցու­թյան, իսկ մարդն ու­նի բա­նա­կա­նու­թյուն, ո­րով գի­տակ­ցում է յուր ա­նե­լիքն ու նպա­տա­կը, նույն­պես և մար­դու մեջ ոչ միայն հո­գևոր կա­րո­ղու­թյուն­ներն են զար­գա­նում, այլև նո­րա մի­ջի բնազ­դը մտա­ծո­ղու­թյան ներ­քո նպա­տա­կա­հարմար կեր­պով կրճատ­վում, պարզ­վում է և այդ­պես զար­գա­նում: Ա­նա­սուն­նե­րը խելք ու­նին և ոչ միտք, հուզ­վում են, բա­րո­յա­կա­նու­թյուն չու­նին, զգա­յուն են, բայց խիղճ չու­նին, պատ­կե­րա­ցում ու դա­տում ու­նին, բայց ոչ գա­ղա­փար, ոչ ընդ­հա­նուր մտքեր, ոչ էլ տրա­մա­բա­նա­կան գոր­ծո­ղու­թյանց հա­մար նշան­ներ, այլև հան­ճա­րը մի­միայն մար­դու մեջ է: Ուստիև մար­դու ա­նու­նը ու­ղիղ է դրոշմ­վել-մարդ` մար­թուչ-մտա­ծող: Ոս­կե­բե­րանն ա­սում է, թե սա­տա­նան միշտ աշ­խա­տել է մար­դուն հավա­սար դուրս բե­րել ա­նա­սուն­նե­րին. այդ աշ­խա­տան­քի մի քայլն է այն նա­խա­պա­շար­մուն­քը, թե մար­դու հո­գին փոխ­վում է կեն­դա­նու մեջ, սա­կայն ոչ ոք չհավա­տաց այդ ան­հիմն կար­ծի­քին: Ամ­բողջ կյան­քը հաստա­տու­թյուն է մար­դու ինք­նու­րույնու­թյան: Մտա­ծո­ղու­թյամբ ու կամ­քով մար­դը բնու­թյան տեր է, գի­տու­թյան և ա­րվես­տի մեջ հառաջա­դի­մող է, իսկ ա­նա­սու­նը միայն կրավո­րա­կան է: Մարդն է միայն ինք­նա­ճա­նաչ և ին­քյան յուր ե­սից տար­բե­րող: Նա տար­բե­րում է էա­կա­նը նյու­թա­կան պայ­ման­նե­րից, պատ­ճա­ռը և ներ­գոր­ծու­թյունը, հիմքն ու հե­տևան­քը: Ընդ­հան­րա­ցումն, սկզբունք ու վե­րա­ցում և այլն մի­միայն մար­դու մեջ է և այդ չէր լի­նիլ, ե­թե մարդ ին­քը միու­թյան ու գի­տակ­ցու­թյան չհաս­ներ: Մարդն է ճա­նա­չում բա­ցար­ձա­կին, ան­վեր­ջին. նա կրոնա­կան է, ո­րով և մտնում է հավի­տե­նա­կա­նի մեջ. մի­միայն մարդն է այ­դով տար­բեր­վում յուր շրջա­պա­տից:

Այս բո­լոր տար­բե­րու­թյանց ի­րա­կան ա­մե­նա­մեծ ար­տա­հայտու­թյունը ա­զատ կամքն է: Մար­դը բա­րո­յա­կան կյան­քով ա­զա­տա­պես հառաջա­դի­մում է: Բա­րո­յա­կան պար­տիք և ան­բա­րո­յա­կա­նու­թյան ա­մոթ միայն մարդն ու­նի. բա­րո­յա­կան ա­րիու­թյուն և նա­հա­տա­կու­թյան վեհ զգա­ցու­մը միայն մարդ­կա­յին է. կրոնա­կան, բա­րո­յա­կան, մտավոր ու քա­ղա­քակր­թա­կան հառաջա­դի­մու­թյունը միայն մարդ­կա­յին է: Այս ա­մե­նի մեջ գե­րիշ­խում է բա­րո­յա­կան խիղ­ճը, ո­րի բարձր նշա­նա­կու­թյունը խոս­տո­վա­նում է և Կան­տը: Այս ա­մե­նի հա­կա­ռակ Դար­վի­նը պնդում էր, թե կա կեն­դա­նա­կան ժո­ղո­վուրդ, սա­կայն 1870-ին խոս­տո­վա­նեց յուր սխալ­մուն­քը, ըստ ո­րում` այդ վայ­րե­նա­կա­նաց մեջ 40 հա­զա­րի չափ բա­ռի հարս­տու­թյուն կա, ինչ­պես ա­սում են Մյուլ­լեր, Պե­շել, Մ. Շանց, Գի­րարդ և այլք: Շատ ազ­գեր, ո­րոնք այժմ ցածր վի­ճա­կում են, բարձր քա­ղա­քակր­թու­թյունից են ըն­կել, ինչ­պես ցույց են տա­լիս պե­ղում­նե­րը և ավե­րակ­նե­րը, սա­կայն դո­քա ևս երբեք ա­նաս­նա­կա­նին դույզն իսկ չեն մոտե­ցել: «Բո­լո­րո­վին ստույգ է, որ մարդ, ըստ յուր մարմ­նին, ազ­գա­կից է կեն­դա­նյաց: Բայց ե­թե նա հո­գով Աս­տու­ծո ազ­գա­կից չլի­ներ, նա լիո­վին ար­հա­մար­հե­լի ա­րա­րած կլի­ներ»,- ա­սում է Բա­կո­նը: Այդ նկա­տե­լով` Ս. Գրի­գոր Տա­թևա­ցին շեշ­տում է մար­դու բարձ­րու­թյունը և ա­րա­րա­ծա­կան աշ­խար­հի հետ նմա­նու­թյունը, ըստ ո­րում` ա­սում է, որ մար­դը նման է բո­լոր աշ­խար­հիս` «ի­մա­նայ ընդ հրեշ­տա­կաց, զգայ ընդ կեն­դա­նեաց, ա­ճէ ընդ տնկոց, գոյ ընդ անշն­չից» (Հարց., էջ 231-232): «Ի­մա­նայ ընդ հրեշ­տա­կաց»-ա­հա այ­սով է նա տար­բեր­վում երկ­րավոր ա­րա­րած­նե­րից: Մար­դու ձգտումն ու հառաջա­դի­մու­թյունն էլ բա­նա­կա­նու­թյուն ու գի­տակ­ցու­թյունն է, ա­ռանց ո­րոնց նա յուր գո­յու­թյունը չէ ճա­նա­չում ու ցան­կա­լի չէ հա­մա­րում: Իսկ ե­թե մար­դը մի­միայն նյութ է, և նյութն էլ հավի­տե­նա­կան է, ան­շուշտ հավի­տե­նա­կան են և նո­րա մի­ջի բնա­կան օրենք­ներն, ինչ­պես, օ­րի­նակ, ի­րե­րի երկ­րաձ­գու­թյան օրեն­քը: Ու­րեմն, ին­չո՞ւ ա­նա­սուն­ներն էլ չեն հաս­նում գի­տակ­ցու­թյան ու բա­նա­կան կյան­քի. ո՞վ է նո­ցա ար­գե­լում: Ե­թե մի ան­գամ նյու­թից ինք­նորեն հառաջ է ե­կել մար­դը, ին­չո՞ւ այժմ ևս ճճին կամ գոր­տը, կամ կա­պի­կը մարդ չէ դառ­նում «հավի­տե­նա­կան նյու­թի» այդ «հավի­տե­նա­կան հատկու­թյամբ և օրեն­քով»: Եվ ե­թե մար­դու բա­նա­կա­նու­թյունը նյու­թի հավի­տե­նա­կան «հատկու­թյունն» է, ին­չո՞ւ չէ հիշում յուր ան­ցյալը հա­զա­րավոր տա­րի­նե­րից ա­ռաջ. մի՞թե նոր է գի­տակ­ցու­թյան գա­լիս. հա­պա ինչպե՞ս է հավի­տե­նա­կան, որ միայն մար­դու մեջ է գի­տակ­ցու­թյան գա­լիս: Կամ ի՞նչ ա­սել է «նյու­թի հատկու­թյուն», ե­թե ոչ այն, որ մար­դու մեջ կա բա­ցի նյու­թից և մի բան, որ կազ­մում է նո­րա ինք­նա­գի­տակ­ցու­թյունն ու բա­նա­կա­նու­թյունը: Ըստ այսմ` ինչ­պես էլ դա­տենք, մար­դը մարմ­նով հո­ղիցն է և պատ­կեր է ա­րա­րա­ծա­կան աշ­խար­հի, իսկ գի­տակ­ցու­թյամբ, բա­նա­կա­նու­թյամբ, հո­գով Աս­տու­ծուցն է և պատ­կեր է յուր Ա­րար­չին[6] (Տե՛ս Ծննդ., Բ 7. Է 22. Սաղմ., Ծ 12. ՃԲ 1):

4. Աշ­խար­հը, սկիզբ ու­նե­նա­լով, յուր կար­գավո­րու­թյամբ և օ­րի­նավո­րու­թյամբ դի­մում է դեպի մի նպա­տակ, և այդ դի­տե­լով` ստա­նում ենք նպա­տա­կի գա­ղա­փա­րը: Մենք նկա­տում ենք, որ ա­մե­նայն ինչ ու­նի յուր նպա­տա­կը. ոչ մի բնա­կան զորու­թյուն ան­կարգ և անն­պա­տակ չէ ներ­գոր­ծում: Մի ժա­մա­նակ ե­պի­կու­րյանք պնդում էին այն տե­սու­թյունը, թե ա­մե­նայն ինչ պա­տա­հա­կան է, դո­ցա դեմ գրեց Դիո­նի­սիոս Ա­ղեք­սանդ­րա­ցին և այժմ էլ գի­տու­թյան մեջ «պա­տա­հա­կան» ան­հաս­կա­նա­լի խոս­քը դավա­նել նույն է, թե չգի­տե­մու­թյան մեջ մտնել: Աշ­խար­հի նպա­տա­կավո­րու­թյունը հաստա­տվեց և՛ գիտ­նա­կան գյու­տե­րով, և՛ հառաջա­դի­մու­թյան բո­լոր փաստե­րով, և՛ ի­րո­ղու­թյամբ. ու­սո­ղու­թյունն ևս ճշտու­թյուն ու հա­շիվ գտավ երկ­նա­յին մարմ­նոց մեջ, ո­րով ամ­րաց­րեց նպա­տա­կավո­րու­թյան գա­ղա­փա­րը մեր մեջ, զի որ­տեղ օրենք կա, այն­տեղ չի կա­րող նպա­տակ չլի­նել:

Բայց ոչ միայն ար­տա­քին աշ­խար­հը, այլև մեր ներ­քին կյան­քը պարզ հաստա­տու­թյուն է այդ ճշմար­տու­թյան. մար­դը մտա­ծում է ո­րոշ օրեն­քով, գոր­ծում է ո­րոշ օրեն­քով, և մին­չև ան­գամ նո­րա ա­զա­տու­թյունն ու բա­րո­յա­կան պար­տավո­րու­թյունը դի­մում է միշտ դեպի բարձրն ու ար­դա­րու­թյան հա­տու­ցու­մը կամ ի­րավանց և ար­դա­րու­թյան հավա­սա­րա­ցու­մը: Ա­ռա­քի­նի­նե­րը այս­տեղ նեղ­վում են ա­ռա­քի­նու­թյան ի­րա­կա­նաց­ման հա­մար և ար­դա­րա­ցումն ու հա­տու­ցու­մը հան­դեր­ձյալից սպա­սում: Բո­լոր ազ­գերն էլ ու­նեին այս ակն­կա­լու­թյունը, վասնզի ա­մեն­քի մեջ կա ան­ցյալ փառ­քից անկ­ման զգա­ցու­մը և ա­մենքն էլ ու­զում են վերս­տին բարձ­րա­նալ նույն դիր­քին: Եվ ո­րով­հե­տև նույնիսկ այժմ­յանից հա­տու­ցում է լի­նում, մեր ամեն գոր­ծի հա­տու­ցու­մը ստա­նում ենք այժ­մյանից, այդ ի­րո­ղու­թյունը պարզ հավաստիք է հան­դեր­ձյալի հա­տուց­ման: Կա մեղք` կա և հա­տու­ցում. կա խղճի ձայն` կա և ար­դա­րա­ցումն, և այս բա­րո­յա­կան ա­պա­ցույցը հաստա­տում է աշ­խար­հի նպա­տա­կավո­րու­թյունը: Եվ ինչ­պես որ աշ­խար­հի սկզբի պատ­ճա­ռը Աս­տված է, այն­պես էլ Աս­տված է աշ­խար­հի նպա­տա­կը դնող ո­րո­շո­ղը: Աշ­խար­հի սկիզ­բը միու­թյուն է և մեկ պատ­ճա­ռից է, ուստիև դո­րա­նից ե­լած բո­լոր օրենք­ներն ու նո­ցա ներ­դաշ­նա­կու­թյունը մեկ է և ան­խախտ. այդ օրենք­ներն ու ներ­դաշ­նա­կու­թյունը յուրյանց հառաջա­դի­մու­թյան և հարա­տև ծավալ­ման մեջ դար­ձյալ մեկ կլի­նին և ան­խախտ, վասնզի վերջն ևս մեկ է, որ է Աս­տված: Ըստ ո­րում` մի գործ այն ժա­մա­նակ է խո­հա­կան և օ­րի­նավոր, երբ նույնիսկ յուր սկզբնավո­րու­թյան մեջ բո­վան­դա­կում է նաև յուր նպա­տա­կը: Սո­վո­րա­կան գոր­ծե­րի թե­րու­թյունը և ա­նա­ջո­ղու­թյունը ծա­գում է այս իսկ սկզբուն­քից, որ երբեք չենք կա­րո­ղա­նում այն­պի­սի գործ ձեռ­նար­կել, որ յուր սկզբնավո­րու­թյան մեջ ու­նե­նա նաև յուր նպա­տա­կը: Մեր ամեն մի գոր­ծի մեջ, ընդ­հա­կա­ռակն, ոչ թե նպա­տա­կը սկզբում ու­նե­նա­լով ենք հառաջա­դի­մում, այլ հե­ռու ա­պա­գա­յում մեր աչ­քի ա­ռաջ դնե­լով և առ այն ձգտե­լով: Այ­նու­հե­տև այլևս չենք կա­րո­ղա­նում հաստա­տա­պես ա­սել, թե ար­դյո՞ք կհաս­նենք այդ նպա­տա­կին, քա­նի որ այլ է մեր գոր­ծի ձեռ­նար­կու­թյունը, և ա՛յլ է մեր դի­մաց դրած ա­ղոտ նպա­տա­կը, և ա­նո­րոշ է մեր ճա­նա­պարհն ու հաջո­ղու­թյունը: Այս­պես չէ աստվա­ծա­յին գոր­ծը. աստվա­ծա­յին գոր­ծը ճշմա­րիտ և հաստա­տուն գործ է, ո­րի նպա­տա­կը նույնիսկ յուր մեջ է և յուր սկզբումն է, ըստ ո­րում` և՛ ծավա­լվելով, և՛ հառաջա­դի­մե­լով պետք է ի­րա­կա­նաց­նե այն: Ամ­բողջ աշ­խար­հի ու նո­րա ըն­թաց­քի գա­ղա­փա­րը կար Աս­տու­ծո մեջ և ստա­ցավ յուր գո­յու­թյունը. հե­տևա­բար և ըն­թա­նա­լով յուր ճա­նա­պար­հը ա­մե­նայն հառաջա­դի­մու­թյամբ, պետք է բնա­կա­նա­բար հաս­նի այն նպա­տա­կի ի­րա­կա­նաց­ման, որ կրել է յուր սկզբնավո­րու­թյան մեջ իբ­րև ճշմար­տու­թյուն: Այդ նպա­տա­կը, այդ ճշմար­տու­թյունը Աս­տու­ծո մեջ էր, և ու­րեմն առ նա է դի­մում, և Աստ­ված է նո­րա կա­տա­րու­մը (տե՛ս վա­րը, գլ. Զ. և Է.), որ թե՛ բնու­թյան գրքում և թե՛ Ս. Գրքում հայտ­նում է յուր ան­խախ­տե­լի օրենք­ներն ու ան­փո­փո­խե­լի ճշմար­տու­թյունը:

 

[1] Ո­րի­գի­նես ընդ­դեմ Կել­սո­սի, Դ 5737*:

[2] Լուկ­րե­ցիոս, Հարց, 21438*:

[3] «Դար­վի­նի կյան­քը», 1887, Գ 18. Կանտ. «Երկնքի բնա­պատ­մու­թյունը», էջ 14:

[4] Տե՛ս և Դանիլևսկու ռսերեն` «Դարվինիզմ» քննաբանական գիրքը40*. և Գլագոլև, «Ծագումն և սկզբնական վիճակը մարդկ. սեռի», Մոսկվա, 1894:

[5] «Նշան կենդանութեան տուեալ է յԱստուծոյ ի քարն մագնիտ, որ է անդամանդն եւ այն կենդանական նշանօքն բռնէ զերկաթն. եւ ապա ի բոյսս եւ ի տունկս ետ Աստուած զնշան կենդանութեան. եւ ապա ի կառաբոյսս եւ ի խեցեմորթս», և ապա հետզհետե հասնում է մինչև չորքոտանիքը: Հայսմավուրք:

[6] «Արարիչն Աստուած` զեղական արարածոց կենդանեաց ազգ` յերիս սեռս զանա­զա­նեալ որոշեաց. նախ եղելոց հոգեղինացն զօրութեանց զվերին կայեանսն` առ ին­քեամբ եւ հուպ ընդ իւր տալով տեղի բնակութեան, իսկ զգալեաց եւ անասուն կենդա­նեաց, որ յերկրէ` սահմանեաց ի սոյնս, յորմէ ստեղծան` բազմանալ, եւ ի ծոց անդ մօրն դարձեալ լուծանել: Այլ զբանաւորս զայս մարդ յետոյ քան զբնաւսն ի ներս մուծեալ` որպէս ուսաք ի պատմութենէն, շաղկապուած եւ խառնուած արար սովաւ իմանալեաց եւ զգալեացն էութեանց. քանզի առ հող յերկրէ, ուստի անասնոցն ջոկք գոյացան, եւ փչեաց յերեսս նորա շունչ կենդանի, որով իմանալի պատկերն Աստուծոյ ի նա էացաւ. եւ եղեւ մարդն հողեղէն որպէս զանասունսն, եւ պատկեր Աստուծոյ` որպէս զհրեշ­տակս իմանալին այն հոգով...»: Ն. Լամբր., Մեկն., 109:

 

Արշակ Տեր-Միքելյան

«Հայաստանյայց Սուրբ Եկեղեցու Քրիստոնեականը» գրքից

 

16.08.23
ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․