Գրքեր

Հայսմավուրք

Հայսմավուրք ժողովածուն Հայ եկեղեցու ծիսական գրքերից է: «Յասմաւուրք» անվանումը ծագել է «Յայսմ աւուր» գրաբարյան բառակապակցությունից, որ նշանակում է այս օրը: Ծիսամատյանի այս անվանումը կիրառվում է 13-րդ դարից: Այս գիրքը պարունակում է տարվա յուրաքանչյուր օրը նահատակված կամ ննջած սրբերի համառոտ վկայաբանություններն ու վարքերը (կյանքերը), ինչպես նաև տերունական տոների մասին հոդվածներ, տոնախոսություններ և նախատեսված է եկեղեցում, ժամերգություններից առաջ կամ հետո, համաձայն տեղական սովորության, ամենօրյա ընթերցումների համար:

Հայսմավուրք կարդալու սովորությունը շատ հին է. դեռևս առաքելական շրջանում հավատացյալները պատմում էին սրբերի գործերը, որպեսզի լսողները հետևեն նրանց արիական գործերին և առաքինական կյանքին:

Հայսմավուրքը մինչև 19-րդ դարի սկիզբը կարդում էին եկեղեցիներում երեկոյան ժամերգությունից առաջ: Սակայն այս սովորությունը այլևս չի գործածվում, այժմ միայն վանքերում են կարդում:

Սրբերի կյանքի և նահատակության պատմությունները հավաքվել և գրի են առնվել 4-րդ դարում՝ Եվսեբիոս Կեսարացու կողմից: Եվ քանի որ «Հաւաքումն պատմութեան մարտիրոսաց հնոց» անունը կրող այդ ժողովածուն 6-րդ դարում կորել է, ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել վերստին հավաքել և կազմել նոր ժողովածուներ:

Հայոց Հայսմավուրքը կազմավորվել է 5-15 դդ. ընթացքում Սողոմոն Մաքենացու, Գագիկ վարդապետի (9-10 դդ.) և Ատոմ եպիսկոպոսի (10 դ.) ջանքերով: Ծիսամատյանի կազմավորմանը նպաստել է Հունաց Հայսմավուրքի հայերեն թարգմանությունը (991) Հովսեփ Կոստանդնուպոլսեցու կողմից: Այս թարգմանության հիման վրա էլ կազմվել են Հայկական Հայսմավուրքների հետագա խմբագրությունները:

Հայ եկեղեցում կարդացվող Հայսմավուրքը 11-րդ դարում թարգմանել է Գրիգոր Բ Վկայասեր կաթողիկոսը հույն և ասորի լեզուներից: Ծիսական այլ գրքերի (Ճաշոց, Մաշտոց, Տոնացույց և այլն) նման, Հայսմավուրքը նույնպես ունեցել է ձևավորման և զարգացման շրջաններ և մի քանի խմբագրություններ:

Հարյուրավոր վարքագրական երկերի դասավորումը, ըստ եկեղեցական Տոնացույցի օրվա, բերում է համապատասխան բանաձևերի մշակման, վարքերի սկսվածքների և եզրափակումների նմանության: Սակայն Հայսմավուրքի խմբագրությունների վրա իրենց հետքն են թողել խմբագիրների հասարակական-դավանական դիրքորոշումները և ժամանակը:

Հայագիտության մեջ ընդունված է Հայսմավուրքի հիմնական չորս խմբագրություններ.

1. Տեր Իսրայելի խմբագրություն,

2. Կիրակոս Արևելցու Ա (1252թ.) և Բ (1269թ.) խմբագրություններ,

3. Գրիգոր Է Անավարզեցու խմբագրություն,

4. Գրիգոր Ծերենցի խմբագրություն:

Տեր Իսրայելի խմբագրության մասին առաջին անգամ խոսել է Հ. Մ. Ավգերյանը, որը բարձր է գնահատում այս աշխատությունը և կոչում այն «Յայսմաւուրք Հայոց ըստ Հռովմայեցւոցն ամսոց»: Այս խմբագրության բնորոշիչ հատկանիշն այն է, որ սկսվում է հունվարի 1-ով՝ Բարսեղ Կեսարացու վարքով և ավարտվում դեկտեմբերի 31-ով:

Տեր Իսրայելն իր Հայսմավուրքը կազմել է Վանական Վարդապետի (13-րդ դ.) և Հասան-Ջալալ Դոլա իշխանի պատվերով: Նա ճշգրտել է Գրիգոր Բ Վկայասերի սահմանած՝ հայ նահատակների վկայության օրերը և դրանք տեղադրել Հովսեփ Կոստանդնուպոլսեցու թարգմանած հունական Հայսմավուրքի մեջ: Տեր Իսրայելը փոխել է նաև օրվա մեջ նշվող տոնի կարգը՝ առաջնությունը տալով հայոց տոնակարգին:

Ըստ Նիկողայոս Ադոնցի՝ Տեր Իսրայելի Հայսմավուրքը հիմնված է թարգմանված մի հին վարքագրական ժողովածուի վրա, որի վրա Տեր Իսրայելը ավելացրել է երկրորդական կարգի նյութեր, որոնք սկսում են «Յայսմ աւուր» բառերով, որտեղից էլ հենց առաջացել է ծողովածուի «Յասմաւուրք» անվանումը:

Կիրակոս Արևելցու երկու խմբագրությունները սկսվում են օգոստոսի 11-ով և ավարտվում օգոստոսի 10-ով: Գրիգոր Բ Վկայասերի օրինակով, նա իր Հայսմավուրքի համար ընտրել է հայկական ամսակարգը, տոնաշարը սկսելով օգոստոսի 11-ից: Սրա շնորհիվ Կիրակոս Արևելցու խմբագրած Հայսմավուրքը ձեռք է բերել ազգային կերպարանք: Նրա կազմած Հայսմավուրքի Ա խմբագրության մեջ (1252թ.) ներմուծվել են 112 վկայաբանական նոր միավորներ, իսկ Բ խմբագրության (1269թ.) մեջ՝ 170-ը:

Գրիգոր Է Անավարզեցու խմբագրությունը ունի զանազան նորամուծություններ արևմտյան եկեղեցիների տոնակարգերից, այն տարբերվում է նախորդներից ոչ հայկական՝ լատինադավան տոնակարգով: Սկսվում է սեպտեմբերի 1-ով, Սբ. Ծննդյան տոնը դրված է դեկտեմբերի 25-ին, Տեառնընդառաջը՝ փետրվարի 2-ին, նոյեմբերի 1-ին՝ Ամենայն Սրբոց տոնը և այլն: Հայոց Հայսմավուրքի լատինականացումը նպատակ ուներ նպաստելու Հայ և Կաթոլիկ եկեղեցիների մերձեցմանը, ինչն ի հայտ է բերում Գրիգոր Է Անավարզեցու քաղաքական կողմնորոշումը:

Գրիգոր Է Անավարզեցու կազմած Հայսմավուրքը, որը հիմնված էր Տեր Իսրայելի Հայսմավուրքի վրա, Գրիգոր Փեշտիմալճյանի ձեռքով վերախմբագրվելուց հետո՝ 1834թ-ին թյուրիմացաբար հրատարակվել է իբրև Տեր Իսրայելի խմբագրություն:

Գրիգոր Ծերենցի խմբագրությունը տարբերվում է նախորդ խմբագրություններից իր ծավալով, ընդգրկված նյութերի բազմազանությամբ: Այն սկսվում է նավասարդի 1-ով (օգոստոսի 11-ով), ամենածավալունն է և ամենատարածվածը: Միայն Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվում են 257 ամբողջական ձեռագիր օրինակներ, մինչ մնացյալ բոլոր խմբագրությունների ձեռագրերի ընդհանուր թիվը նույն Մատենադարանում 18-ն է:

Գրիգոր Ծերենցի կազմած Հայսմավուրքը ունի ավելի քան 700 միավոր: Այն աչքի է ընկնում պատմական նյութի հարստությամբ և ունի պատմագիտական արժեք: Հեղինակը ոչ միայն հավաքել է նախկինում շարադրված վարքերն ու վկայաբանությունները, այլև ներմուծել նոր տվյալներ, փոխել է լեզուն՝ դարձնելով ժողովրդի համար մատչելի, մեծ տեղ է հատկացրել ժողովրդական բարքերի, կենցաղի, նիստուկացի, սովորույթների նկարագրությանը: Այս Հայսմավուրքի մեջ բազմաթիվ են տեղանունների, անձնանունների ժողովրդական ստուգաբանության օրինակները: Գրիգոր Ծերենցի Հայսմավուրքի խմբագրության մեջ «ժողովրդականացման» միտումն է արտահայտված: Պարզ լեզվով գրված այդ վկայաբանությունները նպատակամիտված էին հավատարմության և հաստատակամության օրինակ ծառայել հայ քրիստոնյային:

Այս հիմնական խմբագրությունների կողքին ծանոթ են նաև՝

Համառոտ մի խմբագրություն, որ պահպանվել է միայն մեկ՝ 1319թ. գրված ՄՄ 3658 ձեռագրով:

Հ. Մկրտիչ Ավգերյանը և Հ. Ն. Ակինյանը ցույց են տվել հունարենից կատարված մի թարգմանություն, ձեռամբ Հովսեփ Կոստանդնուպոլսեցու:

Հայագիտության մեջ խոսվում է նաև լատինածես հայսմավուրքային օրինակների մասին:

Հայտնի է նաև Երեմիա Չէլէպի Քէօմիւրճեանի տաճկերեն համառոտ Հայսմավուրքը Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց վանքի Մատենադարանի թիվ 988 ինքնագիր ձեռագրում, գրված 1685թ.:

 

 

Կազմեց Կարինե Սուգիկյանը

10.12.14
ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․