Գրքեր

Մեծ պահքի խորհրդածություններ

Հրաշք

Հրաշքը, նախևառաջ, ներքին վիճակ է. հոգևոր ապրումների ընդհանուր հայտարարը: Սակայն այս վիճակն առավել ակնառու է դառնում, երբ մարդն ի վիճակի է զգալու Աստծո ներկայությունը` բարոյական օրենքների ու սկզբունքների պահպանմամբ: Այս ամենի համար կան անհրաժեշտ բոլոր նախադրյալները, և անգամ վերջիններիս բացակայության պայմաններում առկա է ընտրության հնարավորությունը: Այլ խոսքով` հրաշքը մարդկայինի հետ աստվածայինի փոխգործակցությունն է, որ հաճախ բնորոշվում է որպես գերբնական երևույթ: Այնինչ, լայն հարթության վրա սա նույնքան բնական է, որքան որ մարդու կողմից հրաշքի ընկալունակությունը: Քրիստոսի պարագային, առավել հաճախ է երևում, որ հրաշքը կատարվում է կոնկրետ նպատակով, ընդհանուր առմամբ` ցուցանելու, բացահայտելու Աստծո ներկայությունը: Այս դեպքում ևս առկա է ընտրության հնարավորությունը. սակայն, որպես կանոն, եթե մեկը հակված չէ ոչ մի կերպ հավատալու, ապա իզուր և անօգուտ է վերջինիս վկայելը:

Ծանոթագրություն. թեև կույրերը չեն տեսնում, սակայն հավատում են, որ «Լույսը» գոյություն ունի:

 Պատվիրազանցություն և հետևանք

Աստվածաշունչը հավաստում է, որ Աստծո ստեղծած ամեն բան բարի է ու գեղեցիկ, սակայն կամավոր հեռացումը բերում է չարիքի, ինչն ինքնին սկիզբ կամ էություն չէ, այլ առժամանակ ընթացք` վիճակ. ինչն առաջ է գալիս, նախ` ելակետի և ապա` նպատակակետի բերումով: Այլ խոսքով, երբ մարդը բացառապես ինքնուրույն կերպով, տնօրինում է իր ազատ ընտրությունը` անգամ կատարելագործվելու նպատակամտությամբ, հանգում է ողբերգության: Եվ սա նախ այն պատճառով, որ խախտվում, խզվում, ընդհատվում է Արարչի և մարդու փոխհարաբերությունը: Ապա հետևում է բարոյական անկումը, այլ խոսքով` ամոթի զգացողությունը: 
Անկման գիտակցությանը վերջնական արդյունքում կարող է հետևել երկու բան` հիասթափություն և կամ ձգտում, վերադարձ դեպի կեցության այն աստիճանը, որտեղից սկսվել է (ներքին) պառակտումը: 
Ծանոթագրություն . Չկա Աստվածաշնչից ավելի լուսավոր հորդոր` փորձառություն, խոհականություն ու մխիթարություն կյանքի ցանկացած դրության համար:

Հավատք

«Ինչ որ անհնար է մարդկանց համար, Աստծո համար հնարավոր է» (Ղուկ. 18:27):
Որքան կատարյալ է Աստծո խոսքը: Անկարելի է այն շփոթել որևէ մեկ այլ իրողության հետ: Որքան էլ որ ասվածն առաջին հայացքից շոշափելի չէ, այդուհանդերձ անմերժելի է: Քանի որ պատմական փորձառությունից զատ տրված են ճանապարներ և դրանք ինքնանպատակ չեն: Այս կերպ նաև «հավատ»-ի պարագայում:

Հավատը, ինչպես Առաքյալն է իր հայտնի ձևակերպման մեջ հավաստում, հուսացածի ապացույցն է, այլ խոսքով` մի բան, որ թեև ամեն անգամ չէ, որ գործնականում կամ առավել ևս գիտականորեն ապացուցելի է, որովհետև հարցն առաջին հայացքից շոշափելիի մասին չէ, և սակայն անհատական դաշտում զգալի ու տեսանելի, առարկայական է այնքանով, որքանով որ դրա ձգտումն ու նախանձախնդրությունն է առկա (հմմտ. Եբր. 11:1): Մարդկային կյանքում, սակայն, բացառություն չեն այնպիսի իրողությունները, որոնք ևս տեսանելի` զգալի ու շոշափելի են դառնում հատկապես այն ժամանակ, երբ առկա է դրանց ընկալունակությունը, թեև լայն առումով դրանք ևս հավատքի արտահայտություններ են: Միաժամանակ քաջահայտ է, որ թեև մարդը բանական էակ է, սակայն էական դերակատարություն է վերապահված զգացական աշխարհին: Ուրիշ խոսքով` անկարելի է երևակայել մարդկային կյանքն առանց հավատի արտահայտությունների` հոգեկան վիճակների, զգացողությունների, զգացմունքների: Հետևապես, ինչպես հաճախ ավելի պարզ հարթությունների պարագայում, հավատի մասին դատողությունների դեպքում հարկ է առավել չափով մաքրություն, փորձառություն և հույս` ընկալելու համար զգայական ու վերզգայական ճշմարտություններն ու չշփոթելու դրանք ֆիզիկական գոյության կամ թե այլ երևույթների հետ:

Բարոյականություն

«Այն ամենը, ինչ կկամենաք, որ մարդիկ ձեզ անեն, այնպես և դուք արեք նրանց» (Մտթ. 7:7):

Քրիստոնեական կյանքի հիմնական դրույթն է բարոյականությունը: Կարելի է արձանագրել, որ առանց բարոյականության անկարելի է մարդկային համակեցության մեջ երաշխավորել համերաշխություն և ապահովել ներդաշնակություն: Բարոյականության մեջ, հասկանալի կերպով, առանձնահատուկ տեղ ունի մերձավորին չդատելը. «Մի՛ դատեք, որ չդատվեք ... ինչ դատաստանով որ դատեք, նրանով եք դատվելու»  (Հմմտ. Մտթ. 7:1-3): Պարզ է, որ հասարակությունների մեջ կան բազմաթիվ գործառույթներ իրականացնող կառույցներ, և որ անկարելի է չունենալ սեփական գնահատականն այս կամ այն հարցի վերաբերյալ, սակայն խոսքն այս դեպքում անձնական-անհատական դատողությունների, բացառապես բարոյական դաշտում տեղի ունեցող զանցանքների մասին է: Բավականաչափ չտիրապետելով դաշտին ու մարդու ներքին էությանը, ի ծնե ունենալով սահմանափակ կարողություն և հաճախ պատկերացում չունենալով մարդու հոգեկան տեղաշարժերի մասին, ինչ խոսք, որ ուղղակիորեն դժվար պիտի լինի որևէ մեկի համար ստույգ գնահատական տալ այս կամ այն մարդու արարքին: Այս է պատճառը, որ Տերը «արթուն լինելու» կոչ է հղում, քանի որ ինչպես մարդկային կենսափորձն է հուշում, մենք երբեմն և՛ չափազանց սուբյեկտիվ ենք մեր ու մյուսների պարագայում, և՛ չափազանց օբյեկտիվ, և առերևույթ ենք դատում: Եվ դժբախտաբար շատ հազվադեպ դեպքերում է, որ մեր մտածումներն իրապես ուղեկցվում են խաղաղությամբ կամ հանգեցնում ճշմարտությանը: Ասվածի լավագույն ապացույցը հասարակական կյանքն է` բոլոր մակարդակներով և ամենուր: Իրականության մեջ ամենքս էլ գիտենք սույնի մասին և սակայն խանգարող հանգամանքներն ավելի շատ են, քան նպաստավորները:

Երեխաներ-մանուկներ

«...ով Աստծո արքայությունը չընդունի որպես մանուկ, նրա մեջ չի մտնելու ...» (Մրկ. 10:15 ):

Հովհաննես աստվածաբան ավետարանիչն իր աստվածախնամ գրքում քանիցս անդրադառնում է Փրկչի հանդեպ դրսևորված չկամությանը, ատելությանն ու նախանձին (տե՛ս, 11:39- 50)` հասկանալ տալով, որ ժամանակակիցներից շատերը կամ բացարձակապես չէին ընկալում Քրիստոսի ով լինելը, կամ թյուր ընկալում ունեին, կամ բոլորովին այլ կերպ էին ընկալում, և կամ ընկալելով հանդերձ, այնուամենայնիվ չունեին անհրաժեշտ գիտակցությունը: Եվ սակայն այսպիսիների կողքին կային նաև հավատացողներ` հասկացողներ, գիտակցողներ ու «մարգարեացողներ» (տե՛ս, 11:51-52): Աստված-մարդ հարաբերությունն առավել տեսանելի ընկալելու համար, հաճախ կիրառելի, գործածելի է ծնող-զավակ օրինակը (հմմտ. 11:15, 53-54): Համընդհանուր սիրո և հույսի այս ինքնատիպ օրինակը ևս պատահականության արդյունք չէ: Թե՛ այն ժամանակ և թե՛ ներկայումս ամենքը չէ, որ հավատարիմ են Աստծուն: Այնպես, ինչպես որ հաճախ զավակներն են թերարժևորում ծնողական գուրգուրանքը: Տարբերությամբ, որ երկրային անկատարության ու բնութագրի շրջագծում, ինչպես որ բացառություն չեն երկուստեք սխալները, փոխըմբռնումներն ու անհասկացողությունները, այնպես էլ ամեն տեսակ բացառությունները: Այլ է սակայն աստվածայինը: Կատարյալի առաջին հայացքից պարզ և համաժամանակ պարտավորեցնող յուրաքանչյուր մի պատվերի մեջ ներամփոփված է հավերժ-անփոփոխ հսկայական մի ըմբռնողություն, որ ստույգ է ու ճշմարիտ առմիշտ` բոլոր ժամանակների ու մակարդակների համար: Տերը կարծեք թե շշնջալիս լինի` Ինչ որ Ե՛ս կարող եմ անել, դուք պատկերացնել անգամ չեք կարող, և ինչ որ դուք եք մտածում, չեք կարող անել, եթե Ե՛ս թույլ չտամ, այդուհանդերձ, սպանե՛ք ինձ (հմմտ. 11:53), բայց միմյա՛նց խնայեցեք ... Թու՛յլ տվեք, որ մանուկները գան դեպի ինձ, արգելք մի՛ եղեք, և դուք, ամե՛նքդ, դարձե՛ք մանուկների պես, եթե ուզում եք ապրել, եթե մաքուր եք սրտով, եթե Աստծուն եք փնտրում, եթե գիտեք անդրադառնալ, զղջալ, ապաշխարել ու պարգևներ տալ (հմմտ. Մրկ. 10:13-16): Քրիստոսի խոսքը վերաբերում է ամենքին ու բոլորին հավասարապես: Այն բարոյական ճանապարհին կանգնելու և կանգնեցնելու պատգամ է, հրավեր է և այնպիսի օրինակ, որը երբևէ ոչ մի տեղ չի հանդիպում:

Սեր

«Եթե սիրեք միայն նրանց, որ ձեզ են սիրում, ձեր վարձն ի՞ նչ է ...» (Մտթ. 5:46):

Սերն ամենից կատարյալ դրսևորումն է: Շատ ճանապարհներով ու բազմաթիվ կերպերով է «սերն» ի հատ գալիս և պտղաբերում, և սակայն «սիրո» ամենախորը, ամենակատարյալ երևումներից մեկը ողորմությունն է, մանավանդ գաղտնաբար ողորմությունը: Այլ խոսքով` որքան կատարյալ, այնքան գեղեցիկ, զարմացնող ու գոտևորող. որքան առինքնող, այնքան կատարյալ: Այս դեպքում խոսքը նաև որքան բանական, նույնքան էլ բնական, ներքին պահանջմունքի մասին է: Մի երևույթ, զգացողություն ու հավասարապես իրողություն, որ հնարավորություն է ընձեռում փոքրիշատե գաղափար կազմելու, թե ինչպես Աստված սիրեց մարդուն և ինչու այլ կերպ լինել չէր կարող: Ահավասիկ ա՛յս սիրո ծնունդ և ածանցում են մարդկության մեջ գոյավորվող բոլոր ազնիվ զգացմունքները` բոլոր մակարդակներով: «Երանի որ հեզ են, խոնարհ, ողորմած, խաղաղարար և վայ նրան որ ... » (Հմմտ. Մտթ. 5:3 – 6:8): «Սիրուց» բխող բանական ու բնական մեկ այլ արտահայտությունն էլ ներողամտությունն է (որովհետև կա չարից մեկուսանալու այլ ուղիղ ու անմիջական միջոց), որ աղոթքի և ծոմապահության միջոցով լուսավոր է պահում մարմնի ճրագը, նախախնամորեն ուղեկցում ծառայելու մեկ տիրոջ և «գանձեր դիզելու» երկնքում: Եթե դուք մարդկանց ներեք ... ձեր երկնավոր Հայրն էլ ձեզ կների (Տե՛ս, Մտթ. 6:14):

 

Տ. Իսահակ վրդ. Պողոսյան

 

06.03.24
ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․