Գրքեր

Սաղմոս ԾԵ

Այսուհետև՝ ժողովրդի մասին, որը հեռացել էր սրբերից, այն ժամանակ, երբ այլազգիները նրան բռնել էին Գեթում, արձանագիր, սաղմոս Դավթի:

Վերնագիրը նորից ցույց է տալիս սաղմոսի էությունը. այն գերիների մասին, որոնք Երուսաղեմից հեռացել էին: Նաև վերաբերում է յուրաքանչյուրին, ով սուրբ պատվիրանից մեղքի պատճառով հեռանում է: Արձանագիրն Աստծո անջնջելի գթությունն է, որ զգացին սրբերը, ինչպես նաև վկաները՝ անսասան մնալով: Նաև այս սաղմոսը, ի թիվս մի քանի այլ սաղմոսների, գտել են Եզեկիայի ժամանակ նրա բարեկամները, երբ Եսայի մարգարեի հետ շրջում էին՝ մաքրելու Սուրբ Գիրքը դիվային խոսքերից, որ խառնվել էին Ամոնի չար թագավորության օրոք: Այդ պատճառով էլ, որը որ մաքուր և հստակ էին գտնում, գրում էին «ի կատաարած», այսինքն՝ մինչև Դավթի սաղմոսի կատարում է եղել և որն էլ քարե արձանի վրա էին գտնում գրած, արձանագիր էին գրում:

1. Ողորմեա ինձ, Աստուած, զի կոխեաց զիս մարդ, զօրհանապազ պատերազմունք նեղեցին զիս:

Ողորմի՛ր ինձ, Աստված, քանզի մարդն ինձ կոխոտեց, ամենօրյա պատերազմներն ինձ նեղեցին:

Ինչո՞ւ է Աստծո պատկերը կոխոտում Աստծո պատկերին, կամ կավը կավին և չի դողում, քանզի եթե նա ինքն իր աչքին պատվական է թվում, ապա մյուսն էլ է պատվական, իսկ եթե կարծում է, թե նա անարգ է, ապա ինքն էլ է անարգ: Ամենօրյա. Դավիթը նեղության մեջ գտնվելով և իր վրա զգալով գերիների վիշտը, ողորմություն է խնդրում:

2. Կոխեցին զիս թշնամիք իմ զօրհանապազ. բազում եղեն ոյք մարտնչէին ընդ իս ի բարձանց:

Թշնամիներս գիշեր-ցերեկ ինձ ոտնատակ արին, և շատերն իմ դեմ մարտնչեցին բարձունքից:

Սավուղը Դավթին, ահաբեկելով խոնարհեցրեց նաև այլազգիներին, նաև Նաբուգոդոնոսորը և Նաբուզարդան ոտնատակ արեցին Երուսաղեմի գերիներին ու տաճարը և Բաբելոնում նախատիքներով երկրպագել էին տալիս Բելին: Շատերն իմ դեմ մարտնչեցին բարձունքից. բարձր իշխանության դիրքից կամ դևերը՝ օդից կամ բարձունքից՝ Աստծո թույլտվությամբ: Սա նաև Եզեկիային է վերաբերվում:

3. Ի տուէ ես ո՛չ երկեայց, զի ի Տէր յուսացայ. Աստուծով գովեցից զբանս իմ. յԱստուած յուսացայ և ո՛չ երկեայց, զի՛ արասցէ ինձ մարդ:

Օրը ցերեկով չեմ վախենա, քանզի հույսս դրել եմ Տիրոջ վրա: Աստծով կգովեմ խոսքն իմ: Աստծու վրա դրի իմ հույսը ու չեմ սոսկալու. մարդն ինձ ի՞նչ կարող է անել:

Օրը ցերեկով. Դավիթն իր հոգում ցերեկ ուներ, Եզեկիան՝ տաճարում, գերիները՝ մարգարեական գրքերում, նաև Դանիել և Եզեկիել մարգարեները, ինչպես որ ասում է. «Եթե մեկը ցերեկն է քայլում, չի սայթաքում» (Հովհ. 11:10): Աստծով կգովեմ խոսքն իմ. Հոգու միջոցով է իմ խոսքը գովելի, որ ճշմարիտ Աստված է, և նա է, որ խոսում է իմ միջոցով, և երբ մեկը ճշմարիտ խոսքեր է ասում՝ Սուրբ Գրքի վկայությամբ և մարդկանցից չի երկնչում, ապա Հոգու շնորհով է խոսում:

4. Զօրհանապազ զբանս իմ անարգեցին, զինէն էին խորհուրդք նոցա ի չարութեան:

Ամեն օր խոսքերս անարգեցին, նրանց չար խորհուրդներն իմ դեմ եղան:

Խոսքերս. դևերը՝ բանական բնությանը, իսկ քաղդեացիները՝ գերիներին: Իմ դեմ եղան նրանց խորհուրդները. Աստծուն անարգողներն իմ դեմ էին խորհում, որովհետև Աստծու դեմ անզոր էին որևէ բան անել:

5. Պանդուխտք եղիցին, և թաքթաքունք շրջեսցին. նոքա գարշապարի իմում սպասեսցեն՝ որպէս և սպասէին անձին իմոյ:

Նրանք պանդուխտ կլինեն ու գաղտագողի կշրջեն: Նրանք հետապնդում են ինձ, ինչպես իմ մահը ցանկացող մարդիկ:

Նրանք մեր պես պանդուխտ կլինեն և գաղտագողի կշրջեն: Սիմաքոսն ասում է. «գաղտնի էին շրջում և հետևումս թաքնվում»: Նրանք հետապնդում են ինձ. և հետո մեղա գալով ոտքերս էին ընկնում: Ինչպես իմ մահը ցանկացող, որ նախ հոգիս հանելով հեռացնեին ինձնից և սպանեին:

6. Որպէս առ ոչնչէ մերժեսցես զնոսա. բարկութեամբ զժողովուրդս հնազանդեցուսցէս:

Որպես ոչնչություն դու կմերժես նրանց, քո բարկությամբ հնազանդ կդարձնես ժողովուրդներին:

Մենք ոչնչություն ենք համարում նրանց՝ մեր աղոթքների միջոցով մերժելով նրանց փառքը: Քո բարկությամբ հնազանդ կդարձնես. նրանց, ովքեր սիրով և խաղաղությամբ չեն ցանկանում հնազանդվել Դավթին, և քաղդեացիներն էլ կազատեն գերիներին առանց Կյուրոսի:

7. Աստուած, զկեանս իմ պատմեցից քեզ. եդից զարտասուս իմ առաջի քո, որպէս խոստացար դու ինձ:

Աստվա՛ծ, կյանքս քեզ կպատմեմ, արցունքներս առջևդ կդնեմ, ինչպես դու ինձ խոստացար:

Քանզի նրանց աչքերին մեռած եմ [թվում]: Արցունքներս առջևդ կդնեմ. ինչպես զոհաբերություն, որ օրենքով խոստացար, թե երբ ի սրտե արցունքներով խնդրես, ապա կլսեմ քեզ, և որ Աստծո առաջ կարծես գրում է. խոսքը՝ գրիչ և արտասուքը մելան դարձնելով դնում եմ, ասում է, Տիրոջ աչքերի առջև որպեսզի այն մշտապես հաստատուն մնա:

8. Դարձցին թշնամիք իմ յետս իւրեանց. յաւուր յորում կարդացից առ քեզ:

Թշնամիներս ետ կդառնան այն օրը, երբ օգնության կանչեմ քեզ:

Քանզի դա է մեր զենքը և ամուր պարիսպը՝ քեզ օգնության կանչելը: Երբ օգնության կանչեմ քեզ, արդ, մի՛ ծուլացեք: Նաև, սա պատվիրեցիր Մովսեսի միջոցով, ինչպես և առաքյալներին ասացիր. «Ահա ես ձեզ ուղարկում եմ որպես ոչխարներ՝ գայլերի մեջ» (Մատթ. 10:16), և «ինչ-որ իմ անունով Հորից խնդրեք, ձեզ կտա» (Հովհ. 15:16):

9. Ահա ծանեայ զի Աստուած իմ ես դու, զԱստուած օրհնեցից ի բանս իմ, և զՏէր գովեցից ի խօսս իմ. յԱստուած յուսացայ և ո՛չ երկեայց, զի արասցէ ինձ մարդ:

Ահա իմացա, որ դու իմ Աստվածն ես: Աստծուն պիտի օրհնեմ իմ բառերով և Տիրոջը պիտի գովեմ իմ խոսքերով:

Ահա իմացա իր կատարած հրաշագործությունների միջոցով: Աստծուն պիտի օրհնեմ. դա է մեր պերճախոսությունը, օրհնությունն ու գովությունը, ինչը որպես աղերս է հայտնի, որի միջոցով մատուցում ենք խոսքը:

10. Յինէն են ուխտք իմ. զոր տաց քեզ օրհնութեամբ Աստուած Աստուած իմ:

Ինձնից է ուխտն իմ, որ օրհնությամբ քեզ պիտի մատուցեմ, Աստվա՛ծ:

Երբ դառնաս դեպի ինձ, կտամ այն, ինչ ուխտեցի և ինձնից է, այսինքն՝ իր անձից, որը բնական օրհնություն է, նոր [երգ]:

11. Փրկեցեր զանձն իմ ի մահուանէ, զաչս իմ յարտասուաց, և զոտս իմ ի գայթագղութենէ. հաճոյ եղէց առաջի Տեառն յերկրին կենդանեաց:

Ինձ փրկեցիր մահվանից, աչքս՝ արտասուքից, և ոտքս՝ գայթակղությունից. ողջերի երկրում ես հաճելի կերևամ Տիրոջ առջև:

Մահվանից. մեղքն է հոգու համար մահ: Աչքս՝ արտասուքից. արտասուքով կփրկվենք այնտեղից, որտեղ ատամներն են կրճտացնում: Եվ ոտքս՝ գայթակղությունից՝ անհավատության մեջ ընկնելուց: Ես հաճելի կերևամ. ով այստեղ հաճելի լինի Աստծուն, հաճելի կլինի նաև ողջերի երկրում:

 

 

Վարդան Արևելցի, Մեկնութիւն Սաղմոսացն Դաւթի, Էջմիածին, 1797 թ.

Գրաբարից թարգմանեց Գայանե Թերզյանը

27.06.18
ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․