Գրքեր

Պատմական մանրամասնությունները

Թե ով, երբ և ինչ ա­ռի­թով է հայտ­նել Աստ­ծու այս կամ այն խոս­քը, հա­վա­տաց­յա­լի հա­մար էա­կան չէ: Աստ­վա­ծա­յին ճշմար­տությու­նը ճա­նա­չե­լու հա­մար դա չէ կարևո­րը: Հա­վա­տաց­յա­լի հա­մար երբ, ինչ ա­ռի­թով, ում մի­ջո­ցով էլ որ երկ­րին հա­սած լի­նի աստ­վա­ծա­յին այս կամ այն ճա­ռա­գայ­թը, բո­վան­դակ Հայտ­նությու­նը Սուրբ Հո­գուց է տրված: Եվ բխած լի­նե­լով ա­նայ­լայ­լե­լի Աստ­ծուց, Ում մեջ չկա «փո­փոխ­ման ստվեր»` այն չի կա­րող չու­նե­նալ հա­մընդ­հա­նուր և հա­վի­տե­նա­կան նշա­նա­կություն` որ­պես կեն­դա­նի Աստ­ծու ան­խախ­տե­լի կամք, աստ­վա­ծա­յին ան­փո­փո­խե­լի ճշմար­տության երկ­րա­յին արտացոլում:

Պատ­մա­կան ի­րա­դար­ձություն­նե­րը քրիս­տո­նեա­կան աշ­խար­հա­յաց­քի հա­մար ինք­նին երկ­րոր­դա­կան նշա­նա­կություն ու­նեն. ա­ռա­վել կարևո­րը նրանց ներ­քին, ա­նանց ի­մաստն է, ո­րը կա­ող է չնկատ­վել ա­ռա­ջին պլան մղված պատ­մա­կան ի­րա­դար­ձություն­նե­րի մեջ*:

Այս պատ­մա­կան հե­տա­զո­տություն­նե­րի մեծ մասն ի զո­րու է բա­վա­րա­րել ոչ թե գի­տակ­ցության խո­հեմ պա­հանջ­նե­րը, այլ ա­վե­լի շուտ` անն­պա­տակ հե­տաքրք­րա­սի­րու­թու­նը: Մեղ­սա­լից մարդ­կության կամ­քին այն­քան հա­տուկ են թեթևա­միտ հնարք­նե­րը, որ յու­րա­քանչ­յուր նոր պատ­մա­կան ման­րա­մաս­նություն պա­տե­հություն է ըն­ձե­ռում աստ­վա­ծա­յին հայտ­նության գան­ձը վե­րա­ծել ոչ պի­տա­նի պատ­մա­կան մի տե­ղե­կա­տո­ւի:

Հարկ է հստակ հաս­կա­նալ, որ Կե­նաց Գիր­քը Աստ­ծու խոսքն է, որն ու­նի ոչ թե տե­ղա­յին և ժա­մա­նա­կա­վոր, այլ հա­մա­մարդ­կա­յին և հա­վի­տե­նա­կան նշա­նա­կություն, և որ այս հա­մա­մարդ­կա­յինն ու հա­վի­տե­նա­կա­նը հա­տուկ են աստ­վա­ծաշնչ­յան յու­րա­քանչ­յուր ան­ձի և Հայտ­նության ա­մեն մի խոս­քի:

«Ա­վե­տա­րա­նը,- գրում է մի հե­ղի­նակ,- վա­ղուց տե­ղի ու­նե­ցած և պատ­մության գիրկն ան­ցած ի­րա­դար­ձություն­նե­րի ար­ձա­նագ­րություն չէ. այն միշտ ար­դիա­կան է, այն հա­վերժ է, ինչ­պես նրա­նում ամ­փոփ­ված ճշմար­տություն­նե­րը, ո­րոնք ան­դադ­րում ի­րա­կա­նա­նում են մարդ­կանց կյան­քում սերն­դե­սե­րունդ»:

Աստ­վա­ծաշուն­չ Մատյանի ներ­քին ի­մաս­տի հենց այս ըն­կա­լումն է, որ պատ­մա­կան ման­րա­մաս­նությունների պատ­ճա­ռով խա­թար­վում է շա­տե­րի հա­մար` շե­ղե­լով ու­շադ­րությու­նը հա­վի­տե­նա­կա­նից դե­պի ժա­մա­նա­կա­վորն ու ան­ցո­ղի­կը:

Ա­հա թե ին­չու է հնա­րա­վոր մեզ բո­լո­րիս ծա­նոթ ցա­վա­լի երևույ­թը, երբ աստ­վա­ծա­բա­նությանն ու Ե­կե­ղե­ցու պատ­մությա­նը քա­ջա­տեղ­յակ մար­դիկ ի զո­րու չեն քրիս­տո­նեա­բար մտա­ծել և զգալ:

 

* Օրինակ` ջրհեղեղի պատմությունը նախ և առաջ մեղքի, դատաստանի, փրկության և նոր կյանքի մասին է, մինչդեռ տապանի չափսերը, կենդանիների քանակը, ջրհեղեղի տևողությունը և այլն երկրորդական հարցերից են:

 

Գրիգոր Դարբինյան

«Ինչպես կարդալ Աստվածաշունչը» գրքից

 

 

15.06.23
ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․