Գրքեր

Հրեշ­տակ­նե­րը

Ա­ստու­ծո ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյան ըն­թաց­քը ցույց է տա­լիս, և նո­րա հայտ­նու­թյունն ա­սում է, որ մարդն է Աս­տու­ծո ա­րա­րած­նե­րի կեդ­րո­նը, գլու­խը և նպա­տա­կը: Այդ պատ­ճա­ռով և բո­լոր ա­րա­րած­նե­րը ստեղ­ծվե­ցան մար­դուց ա­ռաջ, և բո­լո­րի պատ­րաստվելուց հետո միայն ստեղ­ծվեց մար­դը: Ուստիև մար­դու մարմ­նավոր կյան­քի մեջ պատ­կե­րա­նում է ամ­բողջ աշ­խար­հը, իսկ հո­գին Աս­տու­ծո պատ­կերն է: Մար­դու այս մեծ նշա­նա­կու­թյունն ա­ռավել ևս բարձ­րա­նում է, երբ նկա­տում ենք, որ նո­րա հա­մար են ստեղ­ծված մին­չև ան­գամ այն հո­գևոր ա­րա­րած­նե­րը, ո­րոնք մար­դու պես բա­նավոր են (Ե­ղի­շե, 27), կոչ­վում են հրեշ­տակ­ներ, ստեղ­ծվել են ա­ռա­ջին, այ­սինքն` եր­կու­շաբ­թի` հրեշ­տա­կաց օ­րը լույսի հետ (Կող., Ա 16. Հովբ, ԼԸ 7. Շար., էջ 583. Տաթ., Հարց., 642) «եւ հո­գիք են հար­կա­ւորք, որ ա­ռա­քին ի սպա­սա­ւո­րու­թիւն վասն այ­նո­ցիկ, որ ժա­ռան­գե­լոցն են զփրկու­թիւն» (Եբր., Ա 14, Բ 16. Հաճ., ԺԵ 150):

Ու­րեմն նո­քա բնա­կան բարձր կա­րո­ղու­թյուն­նե­րով օժ­տված (Մատթ., ԻԴ 36. Բ Թես., Ա 7. Բ Պետր., Բ 1. Կող., Ա 16. Սաղմ., ՃԽԸ 1-3) սպա­սավոր զուտ հո­գի­ներ են, մարմ­նի ու տա­րա­ծու­թյան հետ մար­դու պես կա­պված չեն և ծա­ռա­յում են Աս­տու­ծո ար­քա­յու­թյան նպա­տակ­նե­րին (Եզ­նիկ, ԻԳ): Ուստիև դո­քա հրեշ­տակ ա­նունն են կրում, այն է` դես­պան, պատ­գա­մա­բեր (մա­լեա­քիմ, ան­գե­լոս): Նո­քա երկ­նաբ­նակ են (Հուդ., 6), ման­կու­թյուն ու ծե­րու­թյուն, սեռ, ծնունդ ու սե­փա­կան պատ­մա­կան զար­գա­ցումն չու­նին (Մատթ., ԻԲ 30. Ղուկ., Ի 35-36. Եզ­նիկ, 97, 101, 102, 287) և, միայն իջ­նե­լով ու մարդ­կանց գոր­ծե­րին մաս­նակ­ցե­լով, մտնում են մարդ­կա­յին պատ­մա­կան կյան­քի մեջ: Եվ ե­թե թևավոր են կոչ­վում «ոչ ե­թէ մարմ­նե­ղէն թե­ւա­ւորք, այլ ըստ նմա­նու­թեան` թե­ւա­ւորք, որք եր­բէք բնաւ իսկ սոս­կա­գոյն իբ­րեւ զմար­դիկ հրեշ­տակքն ե­րե­ւեալ» (Ա­գաթ., ԼԱ):

Նո­քա կազ­մում են Աս­տու­ծո, այս­պես ա­սած, բազ­մա­թիվ զոր­քը (Բ 0ր., ԼԳ 2. Սաղմ., ԿԷ 18. Դան., Է 10. Հայտ., Ե 11) և Աս­տու­ծո ա­մե­նա­կա­րո­ղու­թյան որևիցե հատուկ կող­մը փա­ռա­բա­նե­լու հա­մե­­մա­տու­թյամբ` դա­սա­կար­գու­թյան ինն­տա­սյան տար­բե­րու­թյուն­ներ ու­նին, ո­րոնք և կոչ­վում են` ա­թո­ռաց կարգ, քե­րով­բեք (զո­րա­վորք) և սե­րով­բեք (գլխավորք), տերու­թյանց, զորու­թյանց և իշ­խա­նու­թյանց, պե­տու­թյանց, հրեշ­տա­կա­պե­տաց և հրեշ­տա­կաց կարգ (Հուդ., Թ 1. Ա Տիմ., Ե 21. Ա Թես., Դ 16. Հռ., Ը 38. Ծննդ., Գ 24. Ա Թագ., Դ 4. Սաղմ., ԺԷ 11. ՀԹ 2. Ես., ԼԷ 16. Զ 26. Եզ­նիկ, Ժ 1. Եփ., Ա 21. Գ 10. Կող., Ա 16. Ա Պետր., Գ 22. Ընդհ., 412. Շար., 536-540.) և փա­ռա­բա­նում են Աս­տու­ծո մե­ծու­թյունը մշտա­պես (Սաղմ., ՃԽԸ 1, 2. ՁԸ 8. Ես., Զ 3.): Հրեշ­տակ­նե­րը հիշ­վում են նաև հատուկ ա­նուն­նե­րով` ըստ յուրյանց այն դիր­քին կամ նշա­նա­կու­թյան, ո­րով ծա­ռա­յել են աստվա­ծա­յին տնօ­րի­նու­թյան. այդ­պես են` Գաբ­րիել («Պատ­կեր Աս­տու­ծո»), Մի­քա­յել («հզոր-»), Ռա­փա­յել («բժշկու­թյուն-»), Ա­նա­յել («լրումն Աս­տու­ծո»), Ու­րիել («տե­սումն»), Բա­րա­քիել («ինքն աստվա­ծա­յին»), Ա­դո­նիել, Փան­վել, Ե­րե­միել, Սա­ղա­թիել և այլն (տե՛ս Դան., Թ 21. Ժ 13, 21. ԺԲ 1. Ղուկ., Ա 19, 26. Տովբ., ԺԲ 15. Դ Եզր., Դ 1. Ե 16. Հարց., 119, 130, 134, 144): Նո­քա կոչ­վում են նույն­պես պա­հա­պան հրեշ­տակ­ներ, ո­րոնք հո­վա­նավո­րում են ար­դար­նե­րին (Մատթ., ԺԸ 10. Ղուկ., ԺԵ 10. Ծննդ., ԻԸ 12. Հով., Ա 51.) և ընդ­հան­րա­պես մարդ­կանց և այդ­պի­սով ծա­ռա­յում են` Աս­տու­ծո ար­քա­յու­թյան հաստատ­ման երկ­րիս վրա ա­ռանձ­նա­պես գոր­ծե­լով (Հաճ., ԺԲ 25): Թե­րևս այս­տե­ղից է ծա­գել և դո­ցա պաշ­տե­լը մա­նավանդ հե­թա­նո­սաց մեջ (Բ 0ր., ԼԲ 8, 9. Հաճ., ԺԵ 150. Եզ­նիկ, ԻԶ):

Թե՛ Ս. Գրքում (Սաղմ., ՃԳ 3, 4. Հովհ., Ե 4) և թե՛ նույնիսկ ժո­ղովր­դա­կան կյան­քում եր­բեմն բնա­կան զորու­թյան, մտավոր շնորհ­քին ու մաս­նավոր ո­գևո­րու­թյան ևս, աստվա­ծա­յին ազ­դե­ցու­թյունն ի նկա­տի առ­նե­լով, հրեշ­տա­կա­յին անձ­նավո­րա­կան հատկու­թյուն են վե­րագ­րում (Հաճ., Ը 240. Ե­ղի­շե, 370): Այդ է, որ ա­ռանձ­նա­պես զար­գա­ցավ նաև ա­ռաս­պե­լա­բա­նու­թյանց մեջ, ի­մաստա­սի­րու­թյան մեջ էլ գա­ղա­փար ա­նու­նը ստա­ցավ: Սա­կայն Աս­տու­ծո հրեշ­տակ­նե­րը հատկա­պես տար­բեր են դո­ցա­նից. նո­քա հո­գի են և ու­նին գի­տակ­ցու­թյուն, այ­սինքն` նո­քա ու­նին մար­դու հո­գևոր էու­թյան բո­լոր հատկու­թյունք հան­դերձ մի ա­ռավե­լու­թյամբ, որ նո­քա մարմ­նից ան­կախ են: Հրեշ­տա­կաց և առ­հա­սա­րակ հո­գու գո­յու­թյան հա­կա­ռակ էին ան­հավատ և օտարա­նվեր սա­դու­կե­ցիք (Գործք, ԻԳ 6-8. Ե 17. Մատթ., Զ 11. ԻԲ, 23-34. Մարկ., ԺԲ 18. Ղուկ., Ի 36)` Սա­դոկ քա­հա­նա­յա­պե­տի ժա­ռանգ­ներն, ո­րոնք, մեղ­քի և ար­դա­րու­թյան մեջ ամ­փո­փված հա­մա­րե­լով և հա­տու­ցու­մը, ժխտում էին մե­ռե­լոց հա­րու­թյունն ու հո­գևոր էակ­նե­րի գո­յու­թյունը, սա­կայն Քրիս­տոս և յուր ա­ռա­քյալք հաստա­տե­ցին ճշմար­տու­թյունը: Որ­քան հե­ռու է մե­զա­նից երկն­քի ըն­դար­ձա­կու­թյունը, նույն­քան և այդ ա­նե­րևույթ (Կող., Ա 16. «Հավա­տամք») էակ­ներն ան­մատ­չե­լի են մեր մտավոր հաս­կա­ցո­ղու­թյան իբ­րև հո­գիք, ուստիև հարմարա­պես ա­սում ենք աղոթ­քում` «ե­ղի­ցին կամք քո որ­պէս յեր­կինս եւ յերկ­րի»:

Բայց հրեշ­տակ­ներն յուրյանց լու­սավոր էու­թյամբ ու բարձ­րու­թյամբ հան­դերձ ցածր են մար­դուց, վասնզի թե՛ նո­րան սպա­սավո­րե­լու հա­մար են ստեղ­ծված, և թե՛ մար­դը, բնա­կան գո­յու­թյուն ու գոր­ծու­նեու­թյուն ևս ու­նե­նա­լով, ավե­լի հարս­տու­թյուն­ներ ու­նի, քան հրեշ­տա­կը: Եվ մար­դու այս մեծ ա­ռավե­լու­թյունն ար­տա­հայտ­վում է այ­նով, որ Աս­տու­ծո Որ­դին ոչ թե հրեշ­տա­կա­ցավ, այլ մար­դա­ցավ (Եբր., Բ 16.), ուստիև Աս­տու­ծո սուր­բե­րը հրեշ­տակ­նե­րին ան­գամ դա­տում են (Ա Կոր., Զ 3): Այն փառքն, ո­րին հրեշ­տակ­նե­րը կա­րոտ են, Աս­տված շնոր­հեց մարդ­կանց յուր Որ­դու մի­ջո­ցով (Ա Պետ., Ա 12. Եփ., Գ 10): Սի­րո և խորհր­դավոր հա­ղոր­դու­թյունն Աս­տու­ծո հետ, միու­թյունն ու բա­նավոր պաշ­տոնը մի­միայն մարդ­կանց բա­ժինն է, իսկ հրեշ­տակք, զուտ հո­գի լի­նե­լով, մի­միայն աստվա­ծա­յին փա­ռաց լույսին են մաս­նա­կից, մշտա­հա­յաց (Հարց., 144.) և պաշ­տող (Հաճ., Թ 24-50):

Ուստիև հրեշ­տակ­նե­րը սպա­սավո­րե­ցին թե՛ Քրիս­տո­սի մար­դե­ղու­թյան տնօրենա­կան ի­րո­ղու­թյանց և թե՛ քրիս­տո­նեու­թյան տա­րած­ման ու մարդ­կանց մեջ փրկու­թյան ի­րա­կա­նաց­ման: Որ­տեղ Քրիս­տոս է կեն­սա­գոր­ծում իբ­րև ճշմա­րիտ միջ­նորդ Աս­տու­ծո և մարդ­կանց մեջ, որ­տեղ Քրիս­տո­սի ա­նունն է քա­րոզ­վում, այն­տեղ հրեշ­տակ­նե­րը ծա­ռա­յում են Ավե­տա­րա­նի ու ե­կե­ղե­ցու ծա­վալ­­ման (Հովհ., Ա 52): Նո­քա հո­գևոր զորու­թյուն­ներ են, ո­րոնք մարդ­կա­յին կյան­քում աստվա­ծա­յին տնօ­րի­նու­թյանց ի­րա­կան ըն­թաց­քին սպա­սավո­րում են: Նո­քա ուղ­ղում են մարդ­կանց բնա­կան ճա­նա­պար­հով դեպի փրկու­թյուն` բա­նա­լով նո­ցա ա­ռաջ այն ա­մենն, ինչ որ հարմար է նո­ցա տե­սո­ղու­թյան լույս շո­ղե­լու հա­մար: Այլև նո­քա հան­դեր­ձյալ կյան­քում Աս­տու­ծո որ­դի­նե­րի ժո­ղով­ման մշակ­նե­րը կլի­նեն (Մատթ., ԻԴ 31. Մարկ., Ը 38) ու նո­ցա կեն­սա­կից, ինչպեսև սկզբից ներ­կա­յաց­նում են հո­գևոր կյան­քի բնա­կու­թյունն, որ ժա­ռան­գում են մարդ­կանց հո­գի­նե­րը (հմմտ. վա­րը, գլ. Ժ.):

 

Արշակ Տեր-Միքելյան

«Հայաստանյայց Սուրբ Եկեղեցու Քրիստոնեականը» գրքից

 

09.09.23
ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․